Statistical and comparative analysis of the 23rd International Congress of Byzantine Studies (Belgrade, 22-27 August 2016)

Piotr Kochanek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The 23rd International Congress of Byzantine Studies took place in the hospita­ble capital of Serbia from Monday (22 August) to Saturday (27 August 2016). Ac­cording to official data in the congress took part 1,260 byzantine scholars from 48 countries of the world. The largest number of scientist represented Greece (212), Serbia (122), France (103), Russia (87), the United Kingdom (79) and Italy (78). Numerous scholars came to Belgrade also from Germany (72), the USA (64), Bul­garia (57), Turkey (40) and Austria (39). Poland was represented officially by 26 byzantine scholars. To this number must be added two Poles affiliated to foreign universities. Most Polish researchers, as many as 11, represented the University of Lodz – today the most important Polish center for research on the history and culture of Byzantium. During the congress 1148 scholars presented 1329 papers and communications. According the official data 1057 papers (= 79,533%) were in English, 165 in French (= 12,415%), 30 in Greek (= 2,257%), 28 in German (= 2,106%), 28 in Russian (= 2,106%) and 21 (= 1,580%) in Italian. Twenty-six Poles representing the Polish research centers presented a total of 29 communica­tions (26 in English, 1 in French, 1 in German and 1 in Russian). Furthermore, one Pole affiliated to the Johannes Gutenberg University of Mainz, delivered his com­munication in French. According the official data, the congress was divided into several program blocks. The first block was the solemn opening session. Part of this session was the inaugural lecture of professor John F. Haldon from Princeton University. On the other hand, during the six plenary sessions were delivered 20 papers. The third block of the congress were the round table sessions. These ses­sions were a total 49 (= 382 communications). There have also been 116 sessions of free communications, during which 843 papers were read. Furthermore, during the six special sessions the participants delivered 64 presentations. Finally, a sepa­rate block were two poster sessions. In these sessions attended 19 authors. The sessions of the congress were held either at the Faculty of Philology (3 Studentski trg) or at the building of the Serbian Academy of Sciences and Arts (35 Knez Mihailova St.). It was agreed that the 24rd International Congress of Byzantine Studies will be held in 2021 in Istanbul.

Keywords:

International Congresses of Byzantine Studies, statistics, comparison, participation of Poles

Caseau B., Rituels chrétiens et sensorialité, w: Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Plenary Papers, ed. S. Marjonović-Dušanić, Belgrade 2016, 159-173.

IlskiK. – Kokoszko M. – Kompa A., Komunikat 6/2016: Sekcja Bizantynologiczna KNoKA PAN. Komisja Bizantynologiczny PTH (Łódź, 5 września 2016) [Ten druk ulotny to dwie, nienumerowane strony].

Kochanek P., XXII Międzynarodowy Kongres Bizantynistów (Sofia, 22-27 VIII 2011), "Vox Patrum" 56 (2011) 942-951.

Kochanek P., Udział Polaków w 21 Międzynarodowych Kongresach Bizantynistów w latach 1924-2006, "Vox Patrum" 57 (2012) 309-335.

Kozłowski M., Kazimierz Zakrzewski na tle dyskusji o upadku cesarstwa rzymskiego w polskiej historiografii okresu międzywojennego, w: Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, red. M. Dąbrowska, Warszawa – Łódź 2015, 46-63.

List of participants of the 23rd International Congress of Byzantine Studies (Belgrade, 22- 27 August 2016), Belgrade 2016.

List of participants of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Additions and corrections, Belgrade 2016 [Lista ta to jednostronicowy dodatek znajdujący się w teczce z materiałami kongresowymi, które otrzymywał każdy oficjalnie zapisany uczestnik].

Naumowicz J. – Salamon M., Profesor Oktawiusz Jurewicz (30 IV 1926 - 28 IV 2016), "Vox Patrum" 66 (2016) 715-719.

Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Plenary Papers, ed. S. Marjonović-Dušanić, Belgrade 2016.

Program of the 23rd International Congress of Byzantine Studies (Belgrad, 22-27 August 2016), Belgrade 2016.

Program of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Additions and corrections, Belgrade 2016.


Published
2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Statistical and comparative analysis of the 23rd International Congress of Byzantine Studies (Belgrade, 22-27 August 2016). Vox Patrum, 67, 241–257. https://doi.org/10.31743/vp.3399

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.