Recommendations and encouragement to perfect life in the correspondence of Gregory of Nazianzus

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

The text of the article is an analysis of Gregory of Nazianzus’ comments on Christian perfection. They were selected from his letters written in his family regions after returning from Constantinople, where he occupied for two years the position in the episcopal capital. It was a period of almost ten years of his life, until his death in 390, in which he contacted many people mainly through letters, because weak health prevented him from traveling frequently. The analysis of the letters showed that the threads containing recommendations, warnings, cautions, and encouragements were numerous in them. They have been divided in three categories of addresses, i.e. clergy and monks, lay people and family members. Depending on the situation, the needs of addressees, their spiritual disabilities, or even their progress on the path to perfect living, Gregory demonstrated the skills of good spiritual help. His sensitivity to human problems, related to everyday life, triggered his concern for their proper evaluation. All human activity was per­ceived by him in terms of God’s providence and eternal life. He considered the abidance of Christian principles to be the duty of every follower of Jesus Christ, so he had made efforts to ensure that the recipients of his letters were not indiffe­rent to spiritual values.

Keywords:

Gregory of Nazianzus, correspondence, Christian spirituality, encouragement to perfection

Gregorius Nazianzenus, Epistulae, PG 37, 21-388, tłum J. Stahr: Grzegorz z Nazjanzu, Listy, POK 15, Poznań 1933 [reprint 2005].
Amata B., „Decor”, „mediocritas”, „consolatio” nelle lettere di S. Gregorio Nazianzeno, w: Culture e Lingue Classiche 3. Terzo Convegno di aggiornamento e didattica, ed. B. Amata, Roma 1993, 965-985.
Barresi S., La vita e l’opera di Gregorio di Nazianzeno attraverso l’epistolario, Catania 1955.
Cataldo A., Come l’oro nel crogiuolo (Greg. Naz. Ep. 214 e Sap. 3,5,6), „Quaderni dell’Istituto di Lingue e letterature Classiche” 2 (1983) 17-27.
Cataldo A., Virtú e ricerca di Dio nell’epistolario di S. Gregorio di Nazianzo, „Sileno” 5-6 (1979-1980) 183-207.
Crimi C.U., Allusioni e citatzioni di testi teatrali nell`Epistolario di Gregorio Nazianzeno, Catania 1981.
Gallay P., Saint Grégoire de Nazianze dans sa correspondance, „Bulletin des Facultés Catholiques de Lyon” 43 (1967) 5-25.
Longosz S., Widowiska teatralne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., red. J. Śrutwa, Lublin 1988, 135-198.
Małunowiczówna L., Listy konsolacyjne i mowy żałobne Grzegorza z Nazjanzu, RTK 25 (1978) z. 4, 173-201.
Mitchell J.F., Consolatory lettres in Basil and Gregory Nazianzen, „Hermes” 96 (1968) 299-318.
Pappalardo M., Wielki Post i Wielkanoc z Ojcami Kościoła, tłum. M. Dobosz, Warszawa 2010.
Simonetti M., La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975.
Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965, 142-143.
Śrutwa J., Widowiska epoki klasycznej w ocenie Kościoła afrykańskiego II-V w., RTK 27 (1980) z. 4, 43-56.
Tsirplanis C.N., Saint Gregory the Teologian on marriage and family, „Patristic and By¬zantine Review” 4 (1985) 33-38.
Widok N., Postawa Grzegorza z Nazjanzu wobec świeckich w świetle jego listów protek¬cyjnych, VoxP 22 (2002) t. 42-43, 187-207.
Widok N., Refleksje o sobie samym w korespondencji starego Grzegorza z Nazjanzu, VoxP 31 (2011) t. 56, 349-370.
Widok N., Troska o sprawy Kościoła w korespondencji ostatniej dekady życia Grzegorza z Nazjanzu, VoxP 36 (2016) t. 65, 697-716.

Published
2018-12-16


Widok, N. (2018). Recommendations and encouragement to perfect life in the correspondence of Gregory of Nazianzus. Vox Patrum, 67, 689–713. https://doi.org/10.31743/vp.3422

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.