The Exempla of Old Testament Women in the interpretation of "Prima Clementis"

Waldemar Turek

Pontificia Università Urbaniana w Rzymie , Poland

Abstract

Some scholars have recently tried to show that the problems in the Christian community at Corinth were caused in a particular way by women wishing to have a more significant role within the community, and that the primary purpose of Saint Clement’s Letter to the Corinthians was to bring them to order and to show them their proper place in the community’s life and activity. The current study primarily tries to show that Prima Clementis was addressed to the entire Corin­thian community. This is followed by an analysis of the passages in which Saint Clement presents the feminine figures of the Old Testament: Miriam (the sister of Moses and Aaron), Lot’s wife, Rahab, Judith, and Esther, and interprets them in the context of the Christian situation at Corinth. In this way, it is shown that Cle­ment, by using the exempla method, creates the image of a perfect, ordered, and harmonious community in which women are outstanding for their strong faith, love, and hospitality.

Keywords:

praescriptum, exempla, jealousy, wavering in faith, fidelity, hospitality, love of homeland, love of neighbor, perfect faith, harmony

Clemens Romanus, Epistula I ad Corinthios, ed. E. Prinzivalli – M. Simonetti, w: Seguendo Gesù, Testi Cristiani delle Origini (= TCO) 1, Milano 2010, 180-274, tłum. A. Świderkówna, w: Pierwsi świadkowie, BOK 10, Kraków 1998, 51-81.

Seneca, Epistulae ad Lucilium, ed. L.D. Reynolds, Biblioteca Universale Rizzoli. Classici Greci e Latini, Milano 2014.

Aragione G., La ricezione della Scrittura nei discorsi sulle donne nei secoli I-II, w: Le donne nello sguardo degli antichi autori cristiani. L’uso dei testi biblici nella costru¬zione dei modelli femminili e la riflessione teologica dal I al VII secolo, ed. K.E. Børresen – E. Prinzivalli, La Bibbia e le Donne, Trapani 2013, 13-60.

Jaubert A., Notes, w: SCh 167, Paris 1971.

Jeffers J.S., Jewish and Christian Families in First-Century Rome, w: Judaism and Christianity in First-Century Rome, ed. K.P. Donfried – P. Richardson, Grand Rapids (Michigan) 1998, 128-150.

Mazzucco C., I Padri Apostolici, w: Donna e matrimonio alle origini della Chiesa, a cura di E. dal Covolo, Biblioteca di Scienze Religiose 122, Roma 1996, 9-40.

Prinzivalli E., Commento, w: Seguendo Gesù, Testi Cristiani delle Origini (= TCO) 1, Milano 2010, 449-541.

Trevett C., Christian Women and the Time of the Apostolic Fathers. Corinth, Rome and Asia Minor, Cardiff 2006.

Widok N., Droga dążenia do świętości według Klemensa Rzymskiego, "Vox Patrum" 57 (2012), 721-729.


Published
2016-12-15


Turek, W. (2016). The Exempla of Old Testament Women in the interpretation of "Prima Clementis". Vox Patrum, 66, 9–23. https://doi.org/10.31743/vp.3442

Waldemar Turek 
Pontificia Università Urbaniana w RzymieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.