Woman as a Temptation for a Monk according to Evagrius of Pontus

Leszek Misiarczyk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The article presents the teaching of Evagrius of Pontus on women. The author stresses the need to embed evagrian reflection in the context of strict monastic life and asceticism without which a monk of Pontus appears as mizoginist. Evagrius in his texts on women teaches anchorites three things. Firstly, it reminds them that they have chosen the life in the desert and should avoid any encounters with women. They have to stay rather in their cells praying instead of participating the local feasts and games. Secondly, it encourages that during the meetings on the occasion of spiritual direction monks should be extremely prudent and that this task is more proper to the senior monks. Thirdly, it teaches how to cleanse the soul and mind from the images of women.

Keywords:

Evagrius of Pontus, asceticism, monasticism, women, temptation

Evagrius Ponticus, Ad virginem, ed. H. Greßmann, Nonnenspiegel und Mönchspiegel des Evagrios Pontikos, TU 39, Leipzig 1913, 146-151; G. Bunge, Origenismus-Gnostizismus: Zum geistesgeschichtlichen Standort des Evagrios Pontikos, VigCh 40 (1986) 32-38; S. Elm, Evagrius Ponticus’ Sententiae ad Virginem, DOP 45 (1991) 97-120, tłum. M. Grzelak: Ewagriusz z Pontu, Napomnienie dla dziewicy, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 18, Kraków – Tyniec 1998, 298-306.

Evagrius Ponticus, De octo spiritibus malitiae, PG 79, 1145A - 1164D, tłum. L. Nieścior, Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 18, Kraków – Tyniec 1998, 373-403 (ta sama wersja została przedrukowana w: Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli. O ośmiu duchach zła, BOK 26, Kraków 2006, 54-84).

Evagrius Ponticus, Epistulae LXII, fragmenty greckie: ed. C. Guillaumont, Fragments grecs inédits d’Évagre le Pontique, w: J. Dummer, Texte und Textkritik. Eine Aufsatzsammlung, TU 133, Berlin 1987, 209-221; P. Géhin, Nouveaux fragments grecs des Lettres d’Évagre, „Revue d’Histoire des Textes” 24 (1994) 117-147; tenże, Evagriana d’un Manuscript Basilien, „Muséon” 109 (1996) 66-67; wersja syryjska: ed. W. Frankenberg, Evagrius Ponticus, Abhandlungen der königlichen Gesselschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Neue Folge, vol. 1/2, Berlin 1912, 564-611. tłum. A. Ziernicki – L. Nieścior: Listy Ewagriusza z Pontu, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 18, Kraków – Tyniec 1998, 110-200.

Evagrius Ponticus, Practicus, ed. C. i A. Guillaumont, Évagre le Pontique. „Traité pratique ou le Moine”, t. 1-2, SCh 170-171, Paris 1971, tłum. E. Kędziorek: Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 18, Kraków – Tyniec 1998, 201-230.

Allen D., Ascetic Theology and the Eight Deadly Thoughts, „Evangelical Journal” 13 (1995) 15-21.

Allen D., Ascetic Theology and Psychology, w: Limning the Psyche, ed. R.C. Roberts – M.R. Talbot, Grand Rapids 1997, 297-316.

Bamberger, Desert Calm: Evagrius Ponticus, the Theologian as a Spiritual Guide, „Cistercian Studies Quarterly” 27 (1992) fasc. 3, 185-198.

BungeG., „Priez sans cesse”. Aux origines de la prière hésychaste, SMon 30 (1988) 7-16.

BungeG., Praktike, Physike und Theologike als stufen der Erkenntnis bei Evagrios Pontikos, w: Ab Oriente et Occidente. Gedenkschrift für W. Nyssen, hrsg. M. Schneider – W. Berschin, St. Ottylien 1996, 59-72.

Guillaumont A., Le gnostique chez Clément d’Alexandrie et chez Évagre le Pontique, w: Alexandria: Hellénisme, judaïsme et christianisme à Alexandrie. Mélanges offerts au P.C. Mondésert, Paris 1987, 195-201.

Guillaumont A., La vie gnostique selon Évagre le Pontique, „Annuaire du Collège de France” 80 (1979-1980) 467-470.

Guillaumont A., Les visions mystiques dans le monachisme oriental chrétiens, w: Colloque organisé par le secrétariat d’État à la Culture, Paris 1976, 116-127.

Linhard J.T., On „Discernment of Spirits” in the Early Church, ThS 41 (1980) 502-529.

Misiarczyk L., Diagnostyczna wartość snów w procesie duchowego rozeznawania według Ewagriusza z Pontu, StPł 34 (2006) 121-138.

Misiarczyk L., Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków – Tyniec 2007.

Nieścior L., Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu, RH 44 (1996) 203-230.

Nieścior L., Rozeznawanie myśli i spór z nimi według Ewagriusza z Pontu, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1997, 31-56.

Nieścior L., Praktike jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu, "Vox Patrum" 32-33 (1997) 105-113.

Payer P., The Bridling of Disire: Views of Sex in the Late Middle Ages, Toronto 1993.

Refoulé A., Rêves et vie spirituelle d’après Évagre le Pontique, VS 56 (1961) 470-516.


Published
2016-12-15


Misiarczyk, L. (2016). Woman as a Temptation for a Monk according to Evagrius of Pontus. Vox Patrum, 66, 71–82. https://doi.org/10.31743/vp.3446

Leszek Misiarczyk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.