Eve – the First Woman in St. Augustine’s Writings

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

The biblical story of creation, and subsequently the sin of Eve, was frequently analized by many Church Fathers. These analysis conclusions were ones of the crucial elements which shaped the vision of woman in the Early Christian times. St. Augustine was within this trend. He analized and referred to the Genesis’ texts related to Eve in the numerous of his works. He read this story either literally or alegorically. From the biblical texts which were interpreted literally, he derived his view about human sexuality and its purposefulness. He also eagerly empha­sized the issue of woman’s nature. Indeed, he acknowledged that Eve was equal to Adam as human, as well as woman was equal to male at all. Nevertheless, he was sure of woman’s nature weakness and affirmed her dependence on male in the social life. St. Augustine used the alegorical interpretation conclusions to explain the relationship between the body and spirit within a man. In this perspective, the woman’s position is especially weak because, as a representant of body, she should be totally dependent on male who symbolizes the spiritual sphere within a man. The article only fragmentalically presents the St. Augusine’s view on the woman question because it is limited only to the conclusions of one biblical text exegesis.

Keywords:

Eve, Adam, woman, gender, sin, Augustine

Augustinus, De Genesis ad litteram , ed. J. Zycha, CSEL 28/1, Vindobonae 1894, 3-435.

Augustinus, De Genesis contra Manichaeos, PL 34, 173-220.

Augustinus, De gratia Christi et de peccato originali, ed. C.F. Urba – J. Zycha, CSEL 42, Vindobonae 1902, 123-206.

Augustinus, In Joannis evangelium tractatus, ed. R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954.

Augustinus, De Trinitate, ed. W.J. Mountain – F. Glorie, CCL 50, Turnhout 1968.

Augustinus, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers – J. Fraipont, CCL 38-40, Turnhout 1956.

Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 47-48, Brepols 1955.

Augustinus, De anima et de eius origine, ed. C.F. Urba – J. Zycha, CSEL 60, Vindobonae 1913, 303-419.

Augustinus, De bono coniugali, ed. J. Zycha, CSEL 41, Vindobonae 1900, 185-231.

Augustinus, De opere monachorum, ed. J. Zycha, CSEL 41, Vindobonae 1900, 529-596.

Augustinus, Contra Julianum, PL 44, 641-874.

Augustinus, Contra secundam Juliani responsionem imperfectum opus, ed. M. Zelzer, CSEL 85/1, Vindobonae 1974; CSEL 85/2, Wien 2004.

Augustinus, Sermones, PL 38.

Augustinus, Sermones, ed. G. Morin, MA I, Roma 1930.

Augustinus, Sermones, ed. C. Lambot, CCL 41, Turnhout 1961.

Augustinus, Sermo 49A, ed. P.P. Verbraken, Le fragments conservés de sermons perdus de saint Augustin, RBen 84 (1974) 252-253.

Augustinus, Sermo 51, ed. P.P. Verbraken, Le sermon LI de saint Augustin sur les généalogies du Christ selon Mathieu et selon Luc, RBen 91(1981) 23-45.

Augustinus, De peccatorum meritis et remissione, ed. C.F. Urba – J. Zycha, CSEL 60, Vindobonae 1913, 1-151.

Augustinus, Confessiones, ed. P. Knöll, CSEL 33, Vindobonae 1896.

Augustinus, Epistulae, ed. A. Goldbacher, CSEL 57, Vindobonae 1923.

Augustinus, De patientia, ed. J. Zycha, CSEL 41, Vindobonae 1900, 663-691.

Aspergen K., The male women: a feminine ideal in the early Church, Stockholm 1990.

Børrsen K.E., Imago Dei, privilège masculin? Interprétation Augustienne et Pseudo-Augustienne De Gen 1,27 et 1 Cor 11,7, „Augustinanum” 25(1985) 217-234.

Carrozzi L., Note, w: Sant’ Agostino, La Genesi. La Genesi alla lettera, NBA IX/2, Roma 1989.

Dybała J., Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Bizantina Lodziensia 14, Łódź 2012.

Eckmann A., Wielkość i godność kobiety według świętego Augustyna, SACh 14 (1999) 32-42.

Gilski M., Mariologia kontekstualna św. Augustyna, Lublin 2006.

Myszor W., Chrześcijanie w Cesarstwie rzymskim II i III wieku, SACh SN 1, Katowice 2005.

Starowieyski M., Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1995, 17-31.

Trapè A., Święty Augustyn, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1987.

Żurek A., „Początkiem grzechu pycha” – geneza grzechu Adama według św. Augustyna, w: Grzech pierworodny, red. H. Pietras, ŹMT 12, Kraków 1999, 101-107.


Published
2016-12-15


Żurek, A. (2016). Eve – the First Woman in St. Augustine’s Writings. Vox Patrum, 66, 139–153. https://doi.org/10.31743/vp.3451

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.