Religious poetry in the monastic circle of the Order of the Holy Sepulchre in Poland – Gemmae sacrosanctae crucis by Jakub Paweł Radliński

Barbara Milewska-Waźbińska

Uniwersytet Warszawski , Poland

Abstract

Jakub Paweł Radliński was a General of the Order of the Holy Sepulchre in Miechow between 1744-1765. In 1755 he published in Krakow a religious book Gemmae Sacrosanctae Crucis Nostri Domini Jesu Christi (Jewels of the Sacred Cross of Our Lord Jesus Christ). It is a collection of nearly 150 Latin epigrams preceded by lemmas. The work consists of two parts. In the first section the author develops themes and symbols (figurae) drawn from Scripture, both from the Old, and from the New Testament. The second part contains predictions (prophetiae) on St. Cross. The poems are related to emblems, which were popular in the first half of the eighteenth century. Radliński’s Latin book is worth reminding because of its religious and literary values.

Keywords:

The Order of the Holy Sepulchre, Jakub Radliński, Latin religious poetry

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 roku. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski, Warszawa 1999.

Fundamenta Scientiarum, Seu Principia et Axiomata, partim Philosophica, partim Theologica / suis explicationibus a M. Jacobo Paulo Radlinski [...] illustrata, Cracoviae 1753, Typis Michaelis Dyaszewski.

Gemmae Sacrosanctae Crucis Domini Nostri Jesu Christi ex [...] Sacrae Scripturae mari collectae. Seu figurae et prophetiae [...] ex libris Veteris et Novi Testamenti desumptae. Sermone ligato descriptae per [...] Jacobum Paulum Radliński [...] ordinis Canonicorum Regularium [...], Cracoviae 1755,Typis Michaelis Dyaszewski.

Polyanthea sacra: ex universae Sacrae Scripturae utriusque Testamenti figuris, symbolis, testimoniis necnon e selectis Patrum, aliorumque authorum ... collecta / labore et studio R.P. Andreae Spanner, Tomus primus, Venetiis 1741, ex Typographia Balleoniana.

Czarski B., Lemmata w staropolskich konstrukcjach stemmatycznych jako przejaw hybrydyzacji gatunkowej, „Terminus” 14 (2012) 157-178.

Czarski B., Stemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej, Warszawa 2012.

Estreicher K., Bibliografia polska, t. 26, Kraków 1915, 32-33

Kozłowski J., Radliński Jakub Paweł, PSB XXIX 708.

Milewska-Waźbińska B., „Corona urbis et orbis” Jakuba Pawła Radlińskiego. Uwagi o poetyckim pomniku wystawionym Bibliotece Załuskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 33-34 (2001) 57-66.

Pęckowski Z., Bożogrobcy w Polsce, EK II 879-881.

Skrzyniarz R., Radliński Jakub Paweł, EK XVI 1092-1093.


Published
2016-07-15


Milewska-Waźbińska, B. (2016). Religious poetry in the monastic circle of the Order of the Holy Sepulchre in Poland – Gemmae sacrosanctae crucis by Jakub Paweł Radliński. Vox Patrum, 65, 433–440. https://doi.org/10.31743/vp.3509

Barbara Milewska-Waźbińska 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.