Inter perfectos christi – inter praefectos valentiniani. The public service and episcopal ministry of bishop Sidonius Apollinaris in the light of his Letters

Tomasz Skibiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

Sidonius Apollinaris was a member of the Gallo-Roman aristocracy in the 5th century. His letters are a valuable source of information about many aspects of life in Gaul in the final period of the Roman Empire. The article presents the public service performed by Sidonius for nearly 20 years, which he then abandoned in fa­vour of pastoral and Episcopal service, for a similar period of time. It aims to answer the question: what place did public service occupy in Sidonius’ life as a member of the Gallic aristocracy and what motivated him to take up an Episcopal ministry.

Keywords:

Sidonius Apollinaris, Letters, public service, episcopal ministry

Sidonius Apollinaris, Epistulae, éd. A. Loyen: Sidoine Apollinaire, vol. 2: Correspondance livres 1-5, vol. 3: Correspondance livres 6-9, Paris 20032, tłum. M. Brożek: Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze, Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka przekładów z literatury starożytnej 14, Kraków 2004.

Golonka K., Konsencjusz Młodszy z Narbo – przedstawiciel elity intelektualnej późnoantycznej Galii (V wiek), „Prace Historyczne” 134 (2007) 7-24.

Grzywaczewski J., Appointing Bishops in the First Centuries, Lublin 2013.

Grzywaczewski J., The Passage from Romanitas to Christianitas According to Sidonius Apollinaris († c. 486), StPatr 48 (2010) 295-301.

Loyen A., Chronologie des lettres, w: Sidoine Apollinaire, vol. 2: Correspondance livres 1-5, Paris 20032, 243-257; vol. 3: Correspondance livres 6-9, Paris 20032, 211-219.

Maritano M., Auspicio di Toul, NDPAC I 661-662.

Maritano M., Lupo di Troyes, NDPAC II 2942-2943.

Mascoli P., Gli Apollinari. Per la storia di una famiglia tardoantica, Quaderni di „Invigilata lucernis” 39, Bari 2010.

Pricoco S., Sidonio Apollinare, NDPAC III 4927-4930.

Rodríguez López R., La agricultura como „officium” en el mundo Romano, „Revue Internationale des droits de l’Antiquité” 49 (2002) 185-202.

Styka J., Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU 38, Kraków 2008.

Szczur P., Lupus z Troyes, EK XI 223.

Van Vaarden J., Sidonio Apollinare, poeta e vescovo, VetCh 48 (2011) 99-113.

Vogt J., Upadek Rzymu, tłum. A. Łukaszewicz, Warszawa 1993.


Published
2016-07-15


Skibiński, T. (2016). Inter perfectos christi – inter praefectos valentiniani. The public service and episcopal ministry of bishop Sidonius Apollinaris in the light of his Letters. Vox Patrum, 65, 605–616. https://doi.org/10.31743/vp.3522

Tomasz Skibiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.