Care for the Church issues in the correspondence from the last decade of Gregory of Nazianzus’ life

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

Analysis of approximately 165 letters of Gregory Nazianzen written by him in the last decade of his life revealed a large part of them devoted to his involvement in the current affairs of the ecclesial community. His departure from the position of the bishop of Constantinople, marked by a kind of failure, did not prompt him to react against the Church, but developed just an opposite attitude – increased mobilization of his strenght for the constant concern about the situation of the local Churches. This concern referred to the activities of the pastors of particular ecclesial communities, experiencing a variety of problems, deacons and presby­ters, coming from his surroundings, as well as synods, which were to successfully resolve contentious issues. It should be remembered that Capadocian did not en­joy at that time good health. Despite suffering form various diseases, Gregory did not only focused on the treatment of poor health, but also continuesely appeared as an active member of the Church, especially that having still the bishops ordina­tion, he could not completely withdraw from the pastoral obligations.

Keywords:

Gregory of Nazianzus, correspondence, concern for the Church, the fight against false believers, the provisions of the Synod

Gregorius Nazianzenus, Epistulae, PG 37, 21-388, tłum. J. Stahr: Grzegorz z Nazjanzu, Listy, POK 15, Poznań 20052.

Concilum Constantinopolitanum (382), w: ŹMT 52 [wydanie grecko-polskie, układ i opr. A. Baron – H. Pietras], Kraków 2010 = SCL 4, 24-28*.

Concilium Nicaenum I (325), Canones, w: ŹMT 24 [wydanie grecko-łacińsko-polskie, układ i opr. A. Baron – H. Pietres], Kraków 2001 = DSP 1, 24-61.

Concilium Romanum (382), w: ŹMT 52 [wydanie grecko-polskie, układ i opr. A. Baron – H. Pietras], Kraków 2010 = SCL 4, 29-33*.

Bralewski S., Imperatorzy późnego cesarstwa rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, Łódź 1997.

Ceran W., Teodozjusz Wielki, Kraków 2003.

Colson J., Diakon i biskup w pierwszych trzech stuleciach Kościoła, Vox Patrum 17 (1989) 587-597.

Domagalski B., Diakoni rzymscy IV wieku. Z historii związków biskupa, diakona i prezbitera, Vox Patrum 17 (1989) 637-654.

Fleury E., Hellénisme et Christianisme: Saint Grégoire de Nazianze et son temps, Paris 1930.

Forlin Patrusco M., Domus divina per Cappadociam, „Rivista di Filologia e d’Istruzione Classica” 100 (1972) 328-333.

Gallay P., La vie de Saint Grégoire de Nazianze, Lyon 1943.

Gallay P., Saint Grégoire de Nazianze dans sa correspondance, „Bulletin des Facultés Catholiques de Lyon” 43 (1967) 5-25.

Marczewski M., Posługa charytatywna diakona w Kościele pierwszych wieków, Vox Patrum 30-31 (1996) 217-228.

Mühlenberg E., Apollinaris von Laodicea und die origenische Tradition, ZNW 76 (1985) 422-283.

Mühlenberg E., Apollinaris von Laodicea, Göttingen 1969.

Salamon M., Jan Chryzostom i Goci w Konstantynopolu, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, Opole 2008, 245-266.

Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965.

Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, red. C. Morison, tłum. A. Graboń, Kraków 2007.

Trisoglio F., Gregorio de Nazianzo il teologo, Milano 1996.

Tulier A., Le sens de l’Apollinarisme dans les controverses théologoques du IVe siècle, StPatr 13 (1973) 295-305.

Widok N., Grzegorz z Nazjanzu, Kraków 2006.

Widok N., Ojcowie Kapadoccy wobec biskupa Rzymu. Stanowisko Bazylego Wielkiego, Vox Patrum 46-47 (2004) 193-209.

Widok N., Refleksje o sobie samym w korespondencji starego Grzegorza z Nazjanzu, Vox Patrum 56 (2011) 349-370.

Żurek A., Relacje patriarchatu antiocheńskiego z papieskim Rzymem w I-IV wieku, Vox Patrum 46-47 (2004) 130-144.


Published
2016-07-15


Widok, N. (2016). Care for the Church issues in the correspondence from the last decade of Gregory of Nazianzus’ life. Vox Patrum, 65, 697–716. https://doi.org/10.31743/vp.3529

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.