Origen’s trichotomic anthropology

Piotr Turzyński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Origen was one of the greatest biblical scholars of the early Church, having written commentaries on most of the books of the Bible. He recognized great au­thority of the scripture. In anthropology he gave attention to the text of saint Paul: “May the God who gives us peace make you holy in every way and keep your whole being – spirit, soul, and body – free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ” (1Thess 5:23). According to this text Origen recognized in hu­man being three elements. He tried to unite trichotomy with a concept of division of human being into two parts: interior and exterior man. Spirit in this concept is soul’s teacher and a special form of participation in the divine being. In a sense spirit is ontological image of God in man and for man it is impossible to lose it. Soul is the center of man in which he makes decisions. Soul was originally cre­ated in close proximity to God, with the intention that it should explore the divine mysteries in a state of endless contemplation. The body unites man with the whole created world and gives him material aspect. Origen’s anthropology is very com­plicated but more dynamic then static division on body and soul. If the soul is go­ing to spirit, it become more spiritual, otherwise if the soul is close to the body, it become more materialistic. In this view without any doubt the human soul is posed between spirit and body and is able to acquiesce the desires of spirit but is able to let itself to be led by carnal desires, too. According to Origen man is body, because is creature, which dies, but through the body is able to communicate with mate­rial world. Man is soul because lives and is able to choose. Man is spirit because is open to God and is able to recognize and love God. Trichotomic anthropology shows that ontological and moral aspects of human being permeate each other and it demonstrates the interior drama and struggle, which always exists in man.

Keywords:

Origen, trichotomic anthropology, man, image of God, soul

Augustinus, Enarrationes in Ps. 83, 11, ed. D.E. Dekkers – I. Frainpont, CCL 39, Turnholti 1956

Balthasar H.U. von, Wstęp, w: Orygenes, Duch i ogień, red. H.U. von Balthasar, tłum. S. Ka-linkowski, BOK 4, Kraków – Warszawa 1995

Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznań 2008

Clemens Alexandrinus, Stromata

Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków 2004

Evdokimov P., Prawosławie, Warszawa 2003

Gregorius Nazianzenus, Carmina

Grillmeier A., Gesù il Cristo nella fede della Chiesa. Dall’età apostolica al concilio di Calcedonia (451), Brescia 1982

Kaczmarek S., Darowanie win. Orygenesowa egzegeza przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-35) i wezwania Modlitwy Pańskiej (Mt 6, 12; Łk 11, 4) wraz z jej uzupełnieniem (Mt 6, 14-15), Kraków 2005

Lieske A., Die Theologie des Logosmystik bei Origenes, Münster 1938

Lubac H. de, Histoire et Esprit. L’inteligence de l’Écriture d’après Origène, Paris 1950

Lubac H. De, Theo¬logy in history, San Francisco 1996

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, Kraków 2007

Origenes, Commentarii in Ioannem

Origenes, Commentarii in Matthaeum, PG 13, 1453, tłum. K. Augustyniak, ŹMT 10, Kraków 1998

Origenes, Contra Celsum, ed. M. Borret, SCh 150, Paris 1969, 282, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986

Origenes, De principiis, PG 11, 320, tłum. S. Kalinkowski, ŹMT 1, Kraków 1996

Origenes, Disputatio cum Heracleida 7, ed. J. Scherer, SCh 67, Paris 1960, 70, 14-18, tłum. A. Zajkowski: Origenes, Dyskusja z Heraklidesem, STV 5 (1967) z. 2

Origenes, Fragmenta e catenis in Epistulam primam ad Corinthios, BOK 4

Origenes, Fragmenta in Matthaeum, ed. E. Klostermann – E. Benz, GCS 41/1, Leipzig 1941

Origenes, In Canticum canticorum homiliam, PG 13, 40-41, tłum. S. Kalinkowski, w: Orygenes, Komentarz do Pieśni nad Pieśniami; Homilie o Pieśni nad Pieśniami, Kraków 1994

Origenes, In Genesim homiliam, red. L. Doutreleau, SCh 7bis, Paris 1956, 56-58, tłum. S. Kalinkowski, PSP 31/1, Warszawa 1984

Origenes, In Leviticum homiliam, PG 14, 414, tłum. S. Kalinkowski, PSP 31/2, Warszawa 1984

Origenes, Libri in Psalmos 64, 3, PG 12, 1493, BOK 4

Sfameni Gasparro G., Corpo, w: Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, ed. A. Monaci Castagno, Roma 2000

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000

Składanowski M., Ciało. Dusza. Duch. Myśl Ratzingera na tle współczesnej antropologii, Warszawa 2013

Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego wschodu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2005

Špidlik T. – Gargano I., La spiritualità dei Padri greci e orientali, Roma 1983

Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010

Szram M., Od obrazu do podobieństwa Bożego. Dynamiczna koncepcja antropologii teologicznej w II-III wieku, VoxP 22 (2002) t. 42-43

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa – Wrocław 2000

Zieliński J., Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijańskiej, Wrocław 2000


Published
2015-07-15


Turzyński, P. (2015). Origen’s trichotomic anthropology. Vox Patrum, 63, 35–46. https://doi.org/10.31743/vp.3545

Piotr Turzyński 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.