The dignity of the human body according to Tertullian. Analysis of the commentaries on Gen 1: 26-27; 2: 8; 1Cor 3: 16

Waldemar Turek

Pontificia Università Urbaniana a Roma , Italy

Abstract

The present paper discusses the dignity of human body as treated in selected texts from Tertullian’s De resurrectione mortuorum and Adversus Marcionem. Because Tertullian argues primarily on the basis of Sacred Scripture, special con­sideration will be given to his exegesis of Genesis 1: 26-27 and 2: 8. Tertullian demonstrates that the creation of the human body is the direct work of God who creates it, precisely with the future Incarnation of his beloved Son already in mind. Tertullian describes, against Marcion, the dignity of the human body as ensuing from the gift of freedom which man received from God at the act of creation. The human body is the instrument through which man receives spiritual gifts. We therefore can call it the „foundation of salvation”. In his polemic against the fol­lowers of Plato and the gnostics, Tertullian demonstrates that the human body and the entire „man” is called to be a temple of God (cf. 1Cor 3: 16).

Keywords:

body, dignity, creation, image, likeness, incarnation, freedom, salvation, temple

Braun R., „Deus Christianorum”. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris 1977

Chapot F. – Ciccolini L. – Deléani S. – Dolbeau F. – Perrin M.-Y. – Petitmengin P., Chronica Tertullianea et Cyprianea 2012, REAug 59 (2013) 379-439

Choi Yeong-Cheul A., La „resurrectio carnis” secondo Q.S.Fl. Tertulliano, Pontificia Studiorum Universitas Urbaniana. Pars Dissertationis ad Doctoratum in Theologia Dogmatica consequendum, Roma 1983

Figiel J., Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2013, Vox Patrum 61 (2014)

Grossi V., Lineamenti di antropologia patristica, Cultura cristiana antica, Roma 1983

Leal J., La antropología de Tertuliano. Estudio de los tratados polémicos de los años 207-212 d.C., SEA 76, Roma 2001

Moreschini C., Storia del pensiero cristiano tardo-antico, Il pensiero occidentale, Milano 2013

Penna R., Prima Lettera ai Corinzi, w: AA. VV., Le Lettere di Paolo, Genova 1996

Siniscalco P., Ricerche sul „De resurrectione” di Tertulliano, Collana di testi e studi patristici Verba Seniorum 6, Roma 1966

Strękowski S., Godność ciała w polemice Tertuliana przeciwko poglądom filozofów greckich na podstawie „De resurrectione mortuorum”, Vox Patrum 42-43 (2002)

Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010

Tertullianus, Adversus Marcionem, ed. A. Kroymann, CCL 1, Turnhout 1954, 467-468

Tertullianus, De resurrectione mortuorum, ed. J.W.Ph. Borleffs, CCL 2, Turnhout 1954

Wysocki M., Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, Lublin 2010.

Wysocki M., Eschatology of the Time of Persecutions in the Writings of Tertullian and Cyprian, „Studia Patristica” 65 (2013) 13, 379-393.

Wysocki M., Godność ciała ludzkiego w dziele Tertuliana „O zmartwychwstaniu ciała” – wybrane fragmenty, "Forum Teologiczne" 10 (2009) 215-228.

Wysocki M., Zmartwychwstanie ciała według Tertuliana, "Verbum Vitae" 15 (2009), 295-324.


Published
2015-07-15


Turek, W. (2015). The dignity of the human body according to Tertullian. Analysis of the commentaries on Gen 1: 26-27; 2: 8; 1Cor 3: 16. Vox Patrum, 63, 63–75. https://doi.org/10.31743/vp.3547

Waldemar Turek 
Pontificia Università Urbaniana a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.