Does the soul struggle with the body? Selected aspects of anthropology of St. John Chrysostom

Piotr Szczur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

This article takes the theme of the fight of the soul with the body and presents selected items of anthropology of St. John Chrysostom. John Chrysostom examines the human situation after original sin in the eschatological aspect and indicates that the body is not the cause of evil, because sin is the consequence of free choice man. Then presents the relationship between the body and the soul, and stresses that the body is subordinate to the soul, to whom falls the responsibility for the deeds of the body. The soul is immortal by the will of God and his dignity tran­scends the body. The Preacher explains that the worldly biological life doesn’t mean real life. John Chrysostom in teaching on man understands the word „spirit” not as a living soul, that is to say, the spiritual element of the man, but as the „Holy Spirit”, of course, without the recognition of the role of anything of the soul. Con­sequently, the struggle between body and spirit means the fight between earthy concern resulting from the inappropriate desires of the soul caused by an evil spirit, and the Holy Spirit, who is the giver of life. This is not the ontological fight between body and soul, but the moral struggle of life and death. In this respect, John Chrysostom says, that the hostility of the soul to the body is simply hostility of evil to the virtues, which in fact means the fight between the living (which aims to virtue) and the dead (in the broad people’s iniquity) soul.

Keywords:

John Chrysostom, anthropology, soul, body, spiritual warfare

Joannes Chrysostomus, Ad Theodorum lapsum lib., ed. J. Dumortier, SCh 117, Paris 1966, 176-178, tłum. W. Kania: Jan Chryzostom, Do Teodora po jego upadku, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2000
Joannes Chrysostomus, Catecheses ad illuminandos, ed. A. Wenger, SCh 50bis, Paris 1970, 113-114, tłum. W. Kania, w: Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne (homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów, U źródeł katechumenatu 1, Lublin 1993
Joannes Chrysostomus, De fato et providentia or., PG 50, 752
Joannes Chrysostomus, De incomprehensibili Dei natura (Contra Anomoeos), ed. A.-M. Malingrey, SCh 28bis, Paris 1970
Joannes Chrysostomus, De Lazaro con. 5, 3, PG 48, 1021
Joannes Chrysostomus, De prohetiarum obscuritate hom., PG 56, 185
Joannes Chrysostomus, Expositio in Ps., PG 55, 228-229
Joannes Chrysostomus, In Acta Apostolorums hom., PG 60, 220
Joannes Chrysostomus, In Epistulam I ad Coronthios hom., PG 61, 140
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Timotheum hom., PG 62, 567, tłum. T. Sinko, w: Św. Jan Złotousty, Homilie na Listy Pasterskie św. Pawła i na List do Filemona (Tym. I, II. Tyt. Filem.), Kraków 1949
Joannes Chrysostomus, In Epistulam II ad Coronthios hom., PG 61, 468
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Colosenses hom., PG 62, 318
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Ephesios hom., PG 62, 31
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Galatas comm., PG 62, 671, tłum. J. Iluk: Jan Chryzostom, Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów, ŹMT 47, Kraków 2008
Joannes Chrysostomus, In Epistulam ad Romanos hom., PG 60, 486, tłum. Sinko: Św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, oprac. A. Baron, t. 1, Kraków 1995
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53, 107
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59, 182-184
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 57, 544
Joannes Chrysostomus, Quod nemo laeditur nisi a se ipso, PG 52, 465
Moulard A., Saint Jean Chrysostome, sa vie, son oeuvre, Paris 1949

Published
2015-07-15


Szczur, P. (2015). Does the soul struggle with the body? Selected aspects of anthropology of St. John Chrysostom. Vox Patrum, 63, 129–141. https://doi.org/10.31743/vp.3555

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.