"Sleep of the soul" in the writings of Aphrahat

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

The soul in the ascetic teaching of Aphrahat was understood as being the el­ement which gave life to the body. Properly nurtured it guaranteed the ascetic a moral development. This role of the soul as the foundation of life influenced his outlook on morality and sensuality. The answer to the biblical „living soul” was in his Demonstrations. This implied a spiritual energy, which every person is born with, which is eternal and adorned with a sen­sitivity of thought. Death embraced both the body and the soul, except that, for the „living soul”, it was equated with sleep. Analysing the anthropological ter­minology exposed a strong influence of biblical concepts. The Semitic character of this Persian’s anthropology created problems in the precise indication of the semantic bounds of these ideas. The search was not limited only to seeking out the exclusive character of individual human attributes, but also to try to discover their association and interdependence. From the anthropologi­cal material of ascetic teaching in the Demonstrations emerges a vision of a man integrated, in whom the corporal is subjected to the spirit and the external signs (speech and conduct) are in harmony with the internal (thought and feelings).

Keywords:

Aphrahat, the Persian Sage, judeo-Christian anthropology, early Syrian asceticism, sleep of the soul

Aphraates, Demonstratio VIII. De resurrectione mortuorum, PSyr 1, 361-405, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII. De resurrectione mortuorum, PSyr 1, 361-405), Vox Patrum 61 (2014) 503-516

Bolgiani F., Encratisme, NDPAC I 809

Darragh J.T., The Resurrection of the Flesh, London 1921

Constas N., „To Sleep, Perchance to Dream”: The Middle State of Souls in Patristic and Byzantine Literature, DOP 55 (2002) 91-124

Gavin F., The Sleep of the Soul in the Early Syriac Church, „Journal of the Americal Oriental Society” 40 (1920) 103-120

Gignoux P., Les doctrines eschatologiques de Narsai, OrSyr 11 (1966) 321-352

Gousmett Ch.J., Shall the body strive and not be crowned? Unitary and instrumentalist anthropological models as keys to interpreting the structure of Patristic eschatology, Dunedin 1993

Khouri-Sarkis G., Le sommeil des âmes dans l’oeuvre de Narsaï, OrSyr 4 (1959) 193-196

Krüger P., Le sommeil des âmes dans l’oeuvre de Narsaï, OrSyr 4 (1959) 193-210

Mar Isaacus Ninivita, De perfectione religiosa, ed. P. Bedjan, Parisiis – Lipsiae 1909

Martikainen J., Die Lehre vom Seelenschlaf in der syrischen Theologie von Afrahat dem persischen Weisen bis zu dem Patriarchen Timotheos I, w: Theologia et cultura: Studia in honorem Gotthard Nygren, ed. F. Cleve – H.-O. Kvist, Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinsti¬tut 112, Åbo 1986, 121-129

Parisot J., Âme chez les Syriens, DThC I 1017-1018

Parisot J., Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894; PSyr 2, Paris 1907

Parisot J., Praefatio (Aphraatis doctrina), w: Aphraatis Sapientis Persae, Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894

Pierre M.-J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1: Exposés I-X, tra-duction du syriaque, introduction et notes par M.-J. Pierre, SCh 349, Paris 1988, 191-199

Pierre M.-J., L’âme ensommeillée et les avatars du corps selon le Sage Persan. Essay sur l’anthropologie d’Aphraate, POC 32 (1982) nr 3-4, 233-262

Rolt C.E., The Spiritual Body, London 1920

Rosłon W., Zbawienie człowieka w Starym Testamencie, Warszawa 1970

Rush A.C., Death and Burial in Christian Antiquity, Washington 1941

Tatianus Assyrius, Oratio ad Graecos, PG 6, 833-836, tłum. L. Misiarczyk: Tacjan, Mowa do Greków, w: Pierwsi apologeci greccy, BOK 24, Kraków 2004

Terzoli R., Âme et esprit chez Aphraate, ParOr 3 (1972)

Thesaurus Syriacus, ed. R. Payne Smith, t. 2, Oxonii 1901

Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002

Williams N.P., The First Easter Morning. A Suggested Harmony of The Gospel Narratives, London 1920


Published
2015-07-15


Uciecha, A. (2015). "Sleep of the soul" in the writings of Aphrahat. Vox Patrum, 63, 217–226. https://doi.org/10.31743/vp.3560

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.