Military system of Peloponnese proposed by George Gemistos Plethon

Jacek Raszewski

Uniwersytet Warszawski , Poland

Abstract

The article summarises, analyses and develops the opinions conveyed by the secondary literature regarding the inspirations for the reorganisation of the military system of Peloponnese as proposed by George Gemistos Plethon. Three sources of inspiration taken into consideration are: the ancient one (Platonic theo­retical framework and the Spartan society), the Byzantine one (the pronoia sys­tem) and the Ottoman one (the timar system). It seems that for Plethon the ancient component was more important in the symbolic sphere related to the Hellenic identity promoted by him. The core of the reform consists of the idea of binding the duties towards the state with the income derived from the land. The analogies are to be found among the institutions contemporary to Plethon.

Keywords:

Plethon, pronoia, timar, Platonic theoretical framework, Spartan society

Aristoteles, Politica, w: tenże, [Opera], ed. I. Bekker, vol. 2, Berolini 1831, 1267, tłum. L. Piotrowicz: Arystoteles, Polityka, Warszawa 2004

Baloglu Ch.P., The Institutions of Ancient Sparta in the Works of Plethon, w: Proceedings of the International Congress on Plethon and his Time (Mystras, 26-29 June 2002), Athens – Mystras 2003

Bartusis M.C., The Cost of Late Byzantine Warfare and Defense, ByF 16 (1991)

Bartusis M.C., The Late Byzantine Army. Arms and Society, 1204-1453, Philadelphia 1992

Bruell Ch., On Plato’s Political Philosophy, „The Review of Politics” 56 (1994) fasc. 2, 261-282

Cahen C., Pre-Ottoman Turkey, New York 1968

Charanis P., On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the Thirteenth Century and later, „Byzantinoslavica” 12 (1951) 94-153

Charanis P., The Monastic Properties and the State in the Byzantine Empire, DOP 4 (1948) 51-118

Coby P., On Warriors & Artisans: The Case for Moral Virtue in Platon’s „Republic”, „Polity” 15 (1983) nr 4, 515-535

Cornford F.M., Plato’s Commonwealth, „Greece & Rome” 4 (1935) nr 11, 92-108

Erder L., The Measurment of Preindustrial Population Changes: The Ottoman Empire from the 15th to the 17th Century, „Middle Eastern Studies” 11 (1975) fasc. 3, 284-301

Georgius Gemistus Plethon, Ad principem Theodorum de rebus Peloponnesiacis Oratio II, ed. Σ.Π. Λάμπρος, w: Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, t. 4, εν Αθήναις 1930

Georgius Gemistus Plethon, Ad regem Emmanuelem de rebus Peloponnesiacis Oratio I, ed. Σ.Π. Λάμπρος, w: Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, t. 3

Georgius Gemistus Plethon, De Isthmo, ed. Σ.Π. Λάμπρος, w: Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, t. 3, εν Αθήναις 1926

Georgius Gemistus Plethon, Fragmenta de legibus, ed. C. Alexandre: Pléthon, Traité des lois, Paris 1858

İnalcık H., An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge 1994

Kazhdan A., Pronoia: The History of a Scholarly Discussion, „Mediterranean Historical Review” 10 (1995) 133-163

Klosko G., The Nocturnal Council in Plato’s „Laws”, „Political Studies” 36 (1988) 74-88

Laiou A.E., Economic Though and Ideology, w: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. A.E. Laiou, Washington 2007

Laiou A.E., The Agrarian Economy, Thirteenth-Fifteenth Centuries, w: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. A.E. Laiou, Washington 2007

Masai F., Pléthon et le platonisme de Mistra, Paris 1956

Monfasani J., Pletho’s Date of Death and the Burning of his „Laws”, ByZ 98 (2005)

Necipoğlu N., Byzantium Between the Ottomans and the Latins: Politics and Society in the Late Empire, Cambridge 2009

Özel O., Limits of the Almighty: Mehmed II’s „Land Reform” Revisited, „Journal of the Economic and Social History of Orient” 42 (1999) fasc. 2, 226-246

Planinc Z., Plato’s Political Philosophy. Prudence in the „Republic” and the „Laws”, Columbia – London 1991

Plato, Leges, w: tenże, Dialogi, ed. K.F. Hermann, vol. 5, Lipsiae 1920, 399, tłum. M. Maykowska: Platon, Prawa, Warszawa 1997

Plato, Res publica, w: tenże, Dialogi, ed. K.F. Hermann, vol. 4, Lipsiae 1911, 102, tłum. W. Witwicki: Platon, Państwo, Warszawa 1994

Plutarchus, Lycurgus, w: tenże, Vitae parallelae, vol. 3, fasc. 2, ed. K. Ziegler, Lipsiae 1973, 12, 2-8, tłum. K. Korus: Plutarch, Żywoty równoległe, t. 1, Warszawa 2004

Raszewski J., Jerzy Gemistos Plethon i jego helleńskie państwo, Warszawa 2010

Reeve C.D.C., Philosopher-Kings: The Argument of Plato’s Republic, Princeton 1988

Schofield M., Plato: Political Philosophy, Oxford 2006

Shinder J., Early Ottoman Administration in the Wilderness: Some Limits on Comparison, „Journal of Middle East Studies” 9 (1978) fasc. 4, 497-517

Siniossoglou N., Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistot Plethon, Cambridge 2011

Venzke M.L., Aleppo’s Mālikāne-Dīvānī System, „Journal of the American Oriental Society” 106 (1986) nr 3, 451-469

Voegelin E., The Collected Works of Eric Voegelin, vol. 16: Order and History, vol. 3: Plato and Aristotle, ed. D. Germino, Columbia 2000

Woodhouse C.M., George Gemistos Plethon. The Last of Hellenes, Oxford 1986

Zakythinos D.A., Les Despotat grec de Morée. Histoire politique, t. 1, London 1932


Published
2015-07-15


Raszewski, J. (2015). Military system of Peloponnese proposed by George Gemistos Plethon. Vox Patrum, 63, 445–457. https://doi.org/10.31743/vp.3574

Jacek Raszewski 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.