God’s rest (Gen 2:1-3) in the interpretation of the Fathers of the Church

Bogdan Czyżewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The theme of this paper is the exegesis of Gen 2:1-3 in selected writings of the Church Fathers and early Christian writers. The Early Church authors pon­dered over the passage in question, seeking to find the meaning of God’s resting on the seventh day from all his work of creation of the world and man. In their statements, early Christian writers clearly stated that the Biblical text should be read spiritually while treated as a metaphor. For God does not need rest, but man. It is for man that the Creator made the Sabbath day, and made it holy, and since the Resurrection of Christ, Sunday has been a holy day designated for rest and celebration. Concurrently, it was the announcement of the eighth day, or eternity, in which a man, free from all the trouble and bodily decay, will forever rest in God and live a true union with Him.

Keywords:

rest, sabbath, sunday, labor, work, God, man

Ambrosius Mediolanensis, Exameron, ed. C. Schenkl, CSEL 32/1, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1896, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży z Mediolanu, Hexaemeron, PSP 4, Warszawa 1969

Athanasius Alexandrinus, De sabbatis et circumcisione, PG 28,

Augustinus, De civitate Dei, PL 41, 803-804, tłum. W. Kornatowski: Św. Augustyn, O Państwie Bożym, II, Warszawa 1977

Augustinus, De Genesi ad litteram imperfectus liber, PL 34, 219-249, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980

Augustinus, De Genesi ad litteram libri duodecim, PL 34,245-485, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980

Augustinus, De Genesi contra Manichaeos, PL 34, 174-220, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980

Augustinus, Epistula, ed. A. Goldbacher, CSEL 34/2, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1898

Basilius Caesariensis, In hexaemeron hom., ed. S. Giet, SCh 26bis, Paris 1968

Beda Venerabilis, Homiliarum evangelii, ed. D. Hurst, CCL 122, Turnhout 1953

Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, wydanie łacińsko-polskie, tłum. E. Sztafrowski: Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984

Codex Justinianus, ed. T. Mommsen – P. Meyer – P. Krueger, SCh 531, Paris 2009, tłum. H. Pietras, w: tenże, Dzień Święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli, Kraków 1992

Concilium Aurelianense, can. 31, ed. C. de Clercq, CCL 148A, Turnhout 1963

Concilium Vaticanum II, Constitutio „Gaudium et spes”

Concilium Vaticanum II, Constitutio „Lumen gentium”

Concilium Vaticanum II, Decretum de institutione sacerdotali „Optatam totius”

Concilium Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita „Presbyterorum ordinis”

Czerwik S., Teologia Dnia Pańskiego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 60 (1984) nr 3

Czyżewski B., Desakralizacja niedzieli w świetle norm prawnych synodów Kościoła starożytnego oraz listu apostolskiego „Dies Domini” Jana Pawła II, w: Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata, red. D. Bryl – F. Lenort, Poznań 2012

Didymus Alexandrinus, In Genesim, SCh 233, t. 1, Paris 1976

Ephraem Syrus, Commentarius in Genesim, ed. R.M Tonneau, CSCO 152 (Syr. 71), Louvain 1955

Epistula Barnabae, PG 2, 769-770, tłum. A. Świderkówna, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, BOK 10, Kraków 2010

Grelot P., Dzień Pański, „Communio” 2 (1982) z. 3

Iustinus Martyr, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, PG 6, 565-566, tłum. L. Misiarczyk: Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012

Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53, 21 - 54, 580

Joannes Chrysostomus, In Genesim ser., ed. L. Brottier, SCh 433, Paris 1998, tłum. S. Kaczmarek: Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: Rdz 1-3), ŹMT 45, Kraków 2008

Kumor B., Historia Kościoła, t. 1: Starożytność chrześcijańska, Lublin 2003

Martinus Bracarensis, De correctione rusticorum

Naumowicz J., Okresy życia ludzkiego według Ojców Kościoła, Vox Patrum 56 (2011) 249-259 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4219

Origenes, In Genesim hom., ed. H. de Lubac – L. Doutreleau, SCh 7bis, Paris 1976, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju, ŹMT 64, Kraków 2012

Piwowarski W. – Rak R., Przykazanie święcenia niedzieli, CT 53 (1983) nr 3

Salij J., Teologia niedzieli, RBL 20 (1967) nr 4-5 DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.3100

Salij J., Teologiczny sens odpoczynku niedzielnego, CT 39 (1969) nr 3


Published
2014-09-04


Czyżewski, B. (2014). God’s rest (Gen 2:1-3) in the interpretation of the Fathers of the Church. Vox Patrum, 62, 81–92. https://doi.org/10.31743/vp.3579

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, the Author of the publication grants the Publisher of the journal "Vox Patrum" a non-exclusive and free license to use the Work submitted for publication for an indefinite period of time on an unlimited territory in the following fields of use:
a. In the field of recording and reproducing the work - producing copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technology;
b. Within the scope of trading in the original or copies on which the work has been recorded - marketing, lending or renting the original or copies;
c. In the scope of disseminating the work in a manner other than specified in point b - public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, so that everyone can have access to it at a place and time chosen by them.
Moreover, the Author allows the Publisher free of charge to use and dispose of the compilations of the Works.
The publisher may grant sub-licenses.
Third parties may use the Works and other materials containing or based on the Works in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 (also known as CC-BY-NC 4.0) license pattern.