Some remarks on the quasi-medicinal use of oil by Christians in the early Byzantine period

Ireneusz Milewski

Uniwersytet Gdański , Poland

Abstract

Sources of the Early Byzantine Period describe Christian practices of using oil for medical purposes. These practices were not usual medical procedures. The sources describe the medical use of oil obtained from church lamps or giv­en by clergymen or by holy men, whose prayers were believed to strengthened the “medical” properties of the oil. These practices were used by Christians in many provinces of the Eastern Roman Empire, including Egypt, Palestine, Syria and Bithynia.

Keywords:

ancient Christianity, pagan customs in everyday life of ancient Christians, ancient history, early Byzantium, olive

Albi M.C., „Are Any Among You Sick?”. The Health Care System in the Letter of James, JBL 121 (2002) 123-143

Amundsen D.W., Medicine and Faith in Early Christianity, „Bulletin of the History of Medicine” 56 (1982) 326-350

Amundsen D.W., Medicine, Society, and Faith in the An¬cient and Medieval World, Baltimore 1996

Barrett-Lennard S., The Canons of Hippolythus and Chris¬tian Concern with Illness, JECS 13 (2005) 137-164

Baur Ch., Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit, Bd. 1: Antiochien, München 1929

Bottigheimer R.B., Magic Tales and Fairy Tale Magic. From Ancient Egypt to the Italian Renaissance, New York 2014

Braun O., De sancta Nicaena synodo. Syrische Texte des Maruta von Maipherkat nach einer Handschrift der Propaganda zu Rom, Münster 1898

Callinicus, Vita Hypatii, ed. G.J.M. Bartelink, SCh 177, Paris 1971

Canones Hippolyti, tłum. J. Szymańczak, w: Canones Patrum Graecorum, SCL 3, Kraków 2009

Ceran W., Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 48, Łódź 1993

Coz R. le, Les Pères de l’Église grecque et la médecine, BLE 98 (1997)

Cyrillus Alexandrinus, De adoratione in spiritu et veritate

Cyrillus Scythopolitanus, Vita Euthymi, ed. E. Schwartz, w: Kyrillos von Scythopolis, Vitae monachorum Palestinensium, TU 49/2, Leipzig 1939, tłum. E. Dąbrowska, w: Cyryl ze Scytopolis, Żywoty mnichów palestyńskich, ŹM 60, Kraków – Tyniec 2011

Dillaire C.R., Egyptian Prosperity Magic. Spells and Recipes for Financial Empowerment, Woodbury 2011

Dölger F.J., Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens VII, JbACh 7 (1964)

Dörnemann M., Einer ist Arzt, Christus. Medizinales Verständnis von Erlösung in der Theologie der griechischen Kirchenväter des zweiten bis vierten Jahrhunderts, ZACh 17 (2013)

Edelstein L., Greek Medicine in its Relation to Religion and Magic, w: Ancient Medicine, Baltimore 1967, 217-246

Ferngren G.B., The Early Christian Reception of Greek Medicine, w: Beyond „Reception”. Mutual Influences between Antique Religion, Judaism, and Early Christianity, hrsg. D. Brakke – A.Ch. Jacobsen – J. Ulrich, Frankfurt am Main 2006, 155-173

Fichtner F., Christus als Arzt. Ursprünge und Wirkung eines Motivs, „Frühmitelalterliche Studien” 16 (1982) 1-18

Frings H.J., Medizin und Arzt bei den griechischen Kirchenväter bis Chrysostomus, Bonn 1959

Harris E.L., Ancient Egyptian Divination and Magic, Boston 1999

Heinz A., Die Krankensalbung in spätantiken Gallien. Das Zeugniss der Martinsschriften des Sulpicius Severus (um 400), ThZ 106 (1997) 271-287

Joannes Chrysostomus, De sacerdotio, ed. A.M. Malingrey, SCh 272, Paris 1980, tłum. W. Kania: Św. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, BOK 1, Kraków 1992

Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 57, 384, tłum. J. Krystyniacki, ŹMT 18, Kraków 1998

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. wyd. pol. K. Bardski – W. Chrostowski, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 200

Kern J., Ein missverstandenes Zeugnis des hl. Johannes Chrysostomus für das Sakrament der letzten Ölung, ZKTh 29 (1905)

Knipp P.D.E., „Christus medicus” in der frühchristlcihen Sarkophagskulptur. Ikonographische Studien der Sepulkralkunst des späten vierten Jahrhunderts, Leiden 1998

Kolta K.S. – Schwarzmann-Schafhauser D., Die Heilkunde im Alten Ägypten, Stuttgart 2000

Kötting B., Devotionalien, RACh III 867

Markschies Ch., Der Heilige Johannes Chrysostomus und die „Halbchristen”. Vortrag anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde, „Revista Teologica” 17 (2007) nr 2

Meyer M.W. – Smith R., Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power, Princeton 1999

Montserrat D., „Carrying on the Work of the Earlier Firm”: Doctors, Medicine and Christianity in the Thaumata of Sophronius of Jerusalem, w: Health in Antiquity, ed. H. King, London – New York 2005, 230-242

Nau F., Résumé de monographies syriaques, ROC 19 (1914)

Nutton V., From Galen to Alexander. Aspects of Medicine and Medical Praectice in Late Antiquity, DOP 38 (1984) 1-14

Ożóg M., Pietras H., Praktyki magiczne w aktach synodalnych – zarys problematyki, w: Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym, red. M. Ożóg – N. Widok, Opolska Biblioteka Teologiczna 138, Opole 2013

Pollak K., Die Heilkunde der Antike, Wiesbaden 1969

Pratsch Th., „…erwachte und war geheilt”. Inkubationsdarstellungen in byzantinischen Heiligenviten, ZACh 17 (2013)

Riedel W., Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig 1900

Sansone D., Greek Athletic and the Genesis of Sport, Berkeley – Los Angeles 1988

Theodoretus, Historia religiosa, ed. P. Canivet – A. Leroy-Molinghen, SCh 257, Paris 1979, tłum K. Augustyniak: Teodoret z Cyru, Dzieje miłości Bożej, ŹM 7, Kraków – Tyniec 1994

Ulf Ch., Die Einreibung der griechichen Athleten mit Öl, „Stadion” 5 (1979) 220-238

Vita Sancti Danielis Stylitae, ed. H. Delehaye, w: tenże, Les saints stylites, Subsidia Hagiographica 14, Bruxelles – Paris 1923

Worrell W.H., Coptic Magical and Medical Texts, „Orientalia” 4 (1935)

Zellinger J., Augustinus und die Volksfrömmigkeit. Blicke in den frühchristlichen Alltag, München 1933


Published
2014-09-04


Milewski, I. (2014). Some remarks on the quasi-medicinal use of oil by Christians in the early Byzantine period. Vox Patrum, 62, 357–364. https://doi.org/10.31743/vp.3590

Ireneusz Milewski 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.