The role of prayer in the life of Syrian monks according to Theodoretus of Cyrus

Katarzyna Skotnicka

Uniwersytet Łódzki , Poland

Abstract

Prayer was a basic goal of the lives of Christian monks. Historia religiosa by Theodoretus of Cyrus conveys a lot of valuable information on the subject of prayer of Syrian ascetics. The bishop of Cyrus used the notion of prayed to refer to any kind of requests and begging or thanksgiving and admiration. Theodoretus recorded particularly numerous examples of recoveries, which occurred by dint of intercessive prayer of ascetics. Monks prayed at different times of a day and in various postures (standing, lying or kneeling), they were also familiar with many kinds of prayer and addressed God with varied intentions. Historia religiosa in­forms us as well about gestures that accompanied prayers, such as bows, raising arms and eyes to the sky and places where it could be said. An important issue discussed by Theodoretus was the time of praying. In Historia religiosa we can find references to the ideal of incessant prayer and to morning and evening prayers typical for Christians. The aim of prayer was to help ascetics control their bodily needs, it drew the mind of an ascetic towards God, tearing them, at the same time, from worldly issues. Prayer was also a reflection of monk’s faith, since through it, they worshipped God, referred to him their requests and thanksgiving.

Keywords:

Ascetism, hymns, monasticism, prayer, contemplation, psalms, Syria, Theodoret of Cyrus, Historia religiosa, monk

Aphraates, Demonstrationes, ed. R. Graffin, PSyr 1, Paris 1894

Apophtegmata Patrum, PG 65

Bober A., Modlitwa patrystyczna, TST 8 (1981)

Bralewski S., Teodoret z Cyru wobec dążeń biskupów Rzymu do Prymatu, w: Byzantina Europaea. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko – M.J. Leszka, Byzantina Lodziensia XI, Łódź 2007, 69-80

Bralewski S., Życie religijne mieszkańców Konstantynopola, w: Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka – T. Wolińska, Warszawa 2011, 409-418

Bunge G., Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego. Modlitwa ducha, acedia, ojcostwo duchowe, tłum. J. Bednarek – A. Jastrzębski – A. Ziernicki, ŹM 19, Kraków 1998

Bunge G., The „Spiritual Prayer”: On the Trinitarian Mysticism of Evagrius of Pontus, „Monastic Studies” 17 (1987) 191- 208

Burda W., Modlitwa Kościoła w Dziejach Apostolskich, VV 22 (2012) 114-120 DOI: https://doi.org/10.31743/vv.2054

Canivet P., Le monachisme syrien selon Theodoret de Cyr, Paris 1976 DOI: https://doi.org/10.14375/NP.9782701000763

Chodyko M., Co Biblia mówi na temat kontemplacji, PP 124 (2007) nr 1, 87-99

Clark G., Women and Asceticism in Late Antiquity, w: Asceticism, ed. V.L. Wimbush – R. Valantasis, New York 1995

Clayton J. ‒ Paul B., The Christology of Theodoret of Cyrus, Oxford 2007 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198143987.001.0001

Cyprianus, De dominica oratione, PL 4

Czajkowski S., Hymn, w: Od psalmu i hymnu do songu i liedu. Zagadnienia genologiczne: rodzaj – gatunek – utwór, red. M. Tomaszewski, Muzyka i liryka 7, Kraków 1998

Driscoll J., Evagrius, Paphnutius, and the Reasons for Abandonment by God, SMon 40 (1998) 259-286

Dybski H., Modlitwa w ujęciu Jana Kasjana, Vox Patrum 36-37 (1999) 335-348 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.7836

Dysinger L., The Logoi of Providence and Judgment in the Exegetical Writings of Evagrius Ponticus, StPatr 37 (2001) 462-471

Dysinger L., The Significance of Psalmody in the Mystical Theology of Evagrius of Pontus, StPatr 30 (1997) 176-182

Elm S., Virgins of God: The Making of Asceticism in Late Antiquity, New York 1994

Evagrius, De oratione, PG 79, 1168C, tłum. K. Bielawski: Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma monastyczne, ŹM 18, Kraków 1998

Fairbairn D., The puzzle of Theodorets Christology: a Modest suggestion, JTS 58 (2007) 100-133 DOI: https://doi.org/10.1093/jts/fll159

Frank K.S., John Cassian on John Cassian, StPatr 30 (1997) 418-433

Górny J., Modlitwa w życiu wspólnot monastycznych w świetle pism św. Hieronima, TST 8 (1981)

Harmless W., Salt for the Impure, Light for the Pure: Reflections on the Pedagogy of Evagrius Ponticus, StPatr 37 (2001) 514-526

Harvey S.A., The Sense of a Stylite: Perspectives on Simeon the Elder, VigCh 42 (1988) 376-394 DOI: https://doi.org/10.2307/1584285

Harvey S.A., The Stylite’s Liturgy: Ritual and Religious Identity in Late Antiquity, JECS 6 (1998) 523-539 DOI: https://doi.org/10.1353/earl.1998.0045

Honigmann E., Theodoret of Cyrrus and Basil of Seleucia. The Time of their Death, ST 173 (1953) 174-184

Joannes Cassianus, Collationes Patrum, PL 49, 780C - 788B, tłum. A. Nocoń: Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 1, ŹM 28, Kraków 2003

Joannes Chrysostomus, In Epistolam ad Thimoteum hom., PG 62, 575-576, tłum. T. Sinko: Jan Chryzostom, Homilie na Listy Pasterskie Św. Pawła i na List do Filemona (Tym. I, II. Tyt. Filem.), Kraków 1949

Kania W., Pierwsza naukowa rozprawa o modlitwie Orygenesa Peri Euches, TST 8 (1981)

Kapera Z.J., Modlitwa w tekstach qumrańskich. Zwięzłe wprowadzenie w problematykę, RBL 64 (2011) DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.117

Karas M., Teodoret z Cyru, sławny czy zapomniany?, „Filomata” 1995, nr 425-426, 97-104

Krupnik T., Modlitwa w życiu mniszym według Jana Kasjana, Kraków 1998

Krzyszowski Z., Modlitwa znakiem wiarygodności Kościoła w eklezjologii patrystycznej, Vox Patrum 52/1 (2008) 563-572 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.8911

Kupan I.P., Theodoret of Cyrus, London – New York 2006

Levko J.J., Cassian’s Prayer for the Twenty-First Century, Scranton 2000

Leyser C., Authority and Asceticism from Augustine to Gregory the Great, New York 2001 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198208686.001.0001

Longosz S., Znak krzyża świętego w życiu starożytnych chrześcijan, TST 8 (1981)

Maciuszko J., Modlitwa, w: Religia. Encyklopedia, red. nauk. T. Gadacz – B. Milerski, VII, Warszawa 2003

Makowiecka E., Cele – wyniki badań archeologicznych, w: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon, ŹM 4, Kraków 2004

Małunowiczówna L., Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, Lublin 1993

Małunowiczówna L., Modlitwa prywatna starożytnych chrześcijan, TST 8 (1981)

McGinn B., The Foundations of Mysticism: Origins to the Fifth Century. New York 1991

O’Laughlin M., The Bible, the Demons, and the Desert: Evaluating the Antirrheticus of Evagrius Ponticus, SMon 34 (1992) 201-215

Origenes, De oratione, PG 11

Ostaszewska E., Psalm, w: Od psalmu i hymnu do songu i liedu. Zagadnienia genologiczne: rodzaj – gatunek – utwór, red. M. Tomaszewski, Muzyka i liryka 7, Kraków 1998

Słownik Języka Polskiego, red. M. Szymczak, II, Warszawa 1995

Stewart C., Evagrius on Prayer and Anger, w: Religions of Late Antiquity in Practice, ed. R. Valantasis, Princeton 2000, 65-81 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv39x560.10

Stewart C., Imageless Prayer and the Theological Vision of Evagrius Ponticus, JECS 9 (2001) 173-204 DOI: https://doi.org/10.1353/earl.2001.0035

Stewart C., John Cassian on Unceasing Prayer, „Monastic Studies” 15 (1984) 159-177

Stewart C., Kasjan Mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków 2004

Stewart C., The Desert Mothers: The Portrayal of Women in the Sayings and Stories of the Desert, „Vox Benedictina” 2 (1985) 5-23

Stewart C., The Monastic Journey Accordingto John Cassian, „Word and Spirit” 19 (1993) 29-40

Szczur P., Jan Chryzostom a duszpasterstwo osób nie mówiących po grecku, VoxP 55 (2010) DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4359

Szczur P., Modlitwa dziękczynienia w świetle „Homilii na 1 List do Tymoteusza” św. Jana Chryzostoma, w: Modlitwa dziękczynienia, red. J. Misiurek – J. Popławski – K. Burski, Homo orans 6, Lublin 2005, 73-81

Szczur P., Nauka Jana Chryzostoma o modlitwie w świetle Homilii na 1 list św. Pawła do Tymoteusza, TPatr 5 (2008) 117-132

Szczur P., Warunki wysłuchania modlitwy indywidualnej na przykładzie modlitwy Dawida w „Objaśnieniach Psalmów” św. Jana Chryzostoma, w: Modlitwa wspólnotowa i indywidualna, red. J. Popławski – J. Misiurek – J. Miczyński, Homo orans 10, Lublin 2011, 17-37

Szpyrka P., Gest w modlitwie pierwszych chrześcijan (II), PP 123 (2006) nr 2

Szram M., Koncepcja modlitwy integralnej według Orygenesa, VV 22 (2012) DOI: https://doi.org/10.31743/vv.2049

Tertullianus, De oratione, PL 1

Theodoretus, Historia religiosa, PG 82, 1456C - 1457A, tłum. K. Augustyniak: Teodoret z Cyru, Dzieje miłości Bożej. Historia mnichów syryjskich, ŹM 7, Kraków 1994

Theodoretus, Interpretatio In xiv epistulas Santi Pauli, PG 82, 797A, tłum. S. Kalinkowski: Teodoret z Cyru, Komentarz do listów Pawłowych do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona i Hebrajczyków, ŹMT 20, Kraków 2001

Urbainczyk T., Theodoret of Cyrrhus. The Bishop and Holy Man, Michigan 2002 DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.17075

Vööbus A., History of asceticism in the Syrian Orient. A contribution to the history and culture in the near East, CSCO 184, Louvain 1958

Vranic V., The Christology of Theodoret of Cyrrhus: The Question of Its Development, Milwaukee (Wisconsin) 2012

Ward B., Apophthegmata Matrum, StPatr 16 (1985) DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4203(85)90050-7

Wasilewski S., Modlitwa Ojcze nasz jako chrześcijańskie wyznanie wiary na podstawie „De Dominica Oratione” Cypriana z Kartaginy, SLov 15 (2013) 319-349

Wellesz E., History of Byzantine music and hymnography, Oxford 1961

Wojciechowska K., Hymn, psalm, chorał – próba uściśleń genealogii, „Liturgia Sacra” 8 (2002)

Wójtowicz H. – Szymusiak J., Antologia modlitwy patrystycznej, Sandomierz 1971

Young R.D., Evagrius the Iconographer: Monastic Pedagogy in the Gnostikos, JECS 9 (2001) 53-72 DOI: https://doi.org/10.1353/earl.2001.0017

Zajdler L., Dzieje zegara, Warszawa 1980


Published
2014-09-04


Skotnicka, K. (2014). The role of prayer in the life of Syrian monks according to Theodoretus of Cyrus. Vox Patrum, 62, 471–492. https://doi.org/10.31743/vp.3597

Katarzyna Skotnicka 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.