About the possibility of salvation outside the Church – selected issues of Saint Augustine’s theology

Mariusz Terka

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie , Poland

Abstract

In Saint Augustine’s teaching, salvation is always an act of God’s grace given to man through the agency of Christ. For this reason, the space of granting this grace is the Church, understood as a component of the structure of totus Christus. The Bishop of Hippo stresses, therefore, the need for belonging to the Church and the importance of baptism in the sanctification and salvation of man, because good deeds done without God’s grace have no value deserving salvation. The Church is, above all, a spiritual community in which a factor decisive to man’s communication with God, besides God’s grace, is primarily the love of God; and what closes up the human heart to this grace is pride. Therefore, aside from the visible community of Christians, there are also those just, who are among the saved. They include also those, who cure the disease of pride with the love of other people and service for the common good.

Keywords:

baptism, the common good, Church, grace, love, city of God, pride, sanctity, faith, salvation, Augustine

Augustinus, Contra Faustum Manichaeum, ed. L. Alici – U. Pizzani – A. di Pilla – F. Mon-teverde, NBA 14/1, Roma 2004, tłum. J. Sulowski: Augustyn, Przeciw Faustusowi (Księgi I-XXI), PSP 55, Warszawa 1991

Augustinus, Contra Secundinum, ed. G. Sfameni Gasparro – A. Cosentino – C. Magazzù – F. Monteverde, NBA 13/2, Roma 2000, 566-568, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciw Sekundynowi, w: Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi (Księgi XXII-XXXIII), Przeciw Sekundynowi, PSP 56,

Augustinus, De baptismo, ed. R.A.Markus – A. Lombardi, NBA 15/1, Roma 1998, tłum. A. Żurek: Augustyn z Hippony, O chrzcie, ŹMT 38, Kraków 2006

Augustinus, De catechizandis rudibus, ed. I.B. Bauer, CCL 46, Turnholti 1969

Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 48, Turnholti 1955, tłum. W. Kubicki: Święty Augustyn, Państwo Boże, Kęty 1998

Augustinus, De correptione et gratia, ed. A. Trapè – M. Palmieri – F. Monteverde, NBA 20, 116-118, POK 27

Augustinus, De doctrina christiana, ed. J. Martin, CCL 32, Turnholti 1962, 18-19, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989

Augustinus, De dono perseverantiae, ed. A. Trapè – M. Palmieri – F. Monteverde, NBA 20, Roma 1987, 340-344, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Dar wytrwania, w: Św. Augustyn, Traktaty o łasce. Łaska, wiara, przeznaczenie, POK 27, Poznań – Warszawa – Lublin 1970

Augustinus, De fide et operibus 2, 3, ed. G. Ceriotti – L. Alici – A. Pieretti – F. Monteverde, NBA 6/2, Roma 1995

Augustinus, De Genesi ad litteram, ed. L. Carrozzi, NBA 9/2, Roma 1989, 528-530, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, w: Św. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, PSP 25, Warszawa 1980

Augustinus, De gratia et libero arbitrio, ed. A. Trapè – M. Palmieri – F. Monteverde, NBA 20, 68-78, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Łaska a wolna wola, POK 27

Augustinus, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum I 15, 19, ed. A. Trapè – I. Volpi, NBA 17/1, Roma 1981

Augustinus, De praedestinatione sanctorum (praed. sanct.), ed. A. Trapè – M. Palmieri – F. Monteverde, NBA 20, 242-252, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Przeznaczenie świętych, POK 27

Augustinus, De spiritu et littera, ed. A. Trapè – I. Volpi, NBA 17/1, Roma 1981, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Duch a litera, PSP 19/3, Warszawa 1977

Augustinus, De Trinitate, ed. A. Trapè, NBA 4, Roma 2003, tłum. M. Stokowska: Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, POK 25, Poznań 1962

Augustinus, Enchiridion ad Laurentium. De fide, spe et caritate liber unus, ed. E. Evans, CCL 46, Turnholti 1969, 107-108, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei i miłości, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952

Augustinus, Enarrationes in Ps. 134, 24, ed. D.E. Dekkers − I. Fraipont, CCL 40, Turnholti 1956, 1955, tłum. J. Sulowski, PSP 42, Warszawa 1986

Augustinus, In Joannis Evangelium tract., ed. D.R. Willems, CCL 36, Turnholti 1954, 200-201, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i pierwszy list św. Jana, PSP 15/1, Warszawa 1977

Augustinus. Das Antlitz der Kirche, hrsg. H. Urs von Balthasar, Einsiedeln 1942

Balthasar H. Urs von, Sponsa Verbi, Einsiedeln 1961

Bartnik Cz., Augustyńska historiologia, VoxP 8 (1988) t. 15

Bartnik Cz., Eklezjologia, EK IV 773-781

Bavel T.J. van, Amore, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007

Bavel T.J. Van, Chiesa, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007

Blumenkranz B., Die Judenpredigt Augustins. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen in den ersten Jahrhunderten, Basel 1946

Borgomeo P., L’Église de ce temps dans la predication de saint Augustin, Paris 1972

Campenhausen H. von, Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1967

Carney E.J., The Doctrine of St. Augustine on Sanctity, Washington 1945

Cipriani N., Molti e uno solo in Cristo. La spiritualità di Agostino, Roma 2009

Clemens Alexandrinus, Stromata, ed. L. Früchtel, GCS 17, Berlin 1970

Congar Y., Ecclesia ab Abel, w: Abhandlungen über Theologie und Kirche. Festschrift für Karl Adam, hrsg. M. Reding, Düsseldorf 1952, s. 79-108

Cyprianus, De catholicae ecclesiae unitate, ed. B. Bévenot, CCL 3, Turnholti 1946

Cyprianus, Epistula, ed. G.F. Diercks, CCL 3C, Turnholti 1996

Czuj J., „Extra Ecclesiam salus non est”, PT 3 (1922) 205-215

Dideberg D., Dilectio, w: Augustinus-Lexikon, hrsg. C. Mayer et al., II/3-4, Basel – Stuttgart 1999, 443-444

Dola T., Zbawienie, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki – K. Kaucha – I.S. Ledwoń – J. Mastej, Lublin – Kraków 2002

Drączkowski F., Poza Kościołem nie ma zbawienia, Pelplin 2008

Drążek D., Wokół we¬zwania „alleluja” w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna. Przykłady augustyńskiej katechezy o chwaleniu Boga, SPelp 26 (1997) 155-165

Drobner H.J., Les Pères de l’Église. Sept siècles de littérature chrétienne, tłum. franc. J. Feisthauer, Paris 1999

Eckmann A., Jan Paweł II a 1600. rocznica nawrócenia św. Augustyna, Vox Patrum 50-51 (2007) DOI: https://doi.org/10.31743/vp.6594

Eckmann A., Teologia kapłaństwa w pismach św. Augustyna, Vox Patrum 24-29 (1993-1995)

Edling J., Rewelatywno-temporalny wymiar odkupienia w oparciu o „De civitate Dei” św. Augustyna, Vox Patrum 32-33 (1997) DOI: https://doi.org/10.31743/vp.7652

Fiedrowicz M., Theologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher Głaubensreflexion, Freiburg – Basel – Wien 2007

Forte B., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, Milano 2003

Fredriksen P., Augustine and Israel: „Interpretatio ad Litteram”. Jews and Judaism in Augustine’s Theology of History, StPatr 38 (2001)

Gil A.J., Bóg Wcielony. Tytuły chrystologiczne w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna (Psalmy I-L), w: Tysiąc imion Chrystusa. Seminarium Patrystyczne KUL 1983-1993, red. J. Pałucki, Lublin 1994

Grabowski S.J., The Church. An Introduction to the Theology of St. Augustine, New York 1957

Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988

Kowalczyk S., Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Lublin 2007

Kracik J., Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia pojmowania formuły, „Znak” 46 (1994) nr 5(468) 22-32

Lamirande E., Babylon(ia), w: Augustinus-Lexikon, hrsg. C. Mayer et al., I/4, Basel – Stuttgart 1990, 566-569

Maria A. de, Credo nello Spirito Santo la santa Chiesa. La pneumatologia agostiniana e i suoi influssi sulla eccesiologia dell’Ipponate, Roma 2009

Mayer C., Taufe und Erwärhlung. Zur Dialektik des sakramentum Begriffes in der antidonatischen Schrift Augustins: De baptismo, Würzburg 1975

Mazzucco C., Il libro XVI del „De Civitate Dei”, w: Lettura del „De Civitate Dei” Libri XI-XVI. Lectio Augustini XXI-XXII. Settimana Agostiniana Pavese (2005-2006), SEA 115, Roma 2009

Myszor W., Herezja, w: Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1999, 131-134

Nieścior L., Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu. Wybrane zagadnienia z teologii ojców, Poznań 2002

Olszewski D., Schizmy, w: Słownik Teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, 523-525

Pałucki J., Eklezjologia Ojców Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. – Rusecki – K. Kaucha – J. Mastej, Lublin 2005, 99-112

Pałucki J., Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007

Pelikan J., Powstanie wspólnej tradycji (100-600), tłum. M. Hoffner, Kraków 2008

Piela A., Mysterium Christi totius ut fundamentum unitatis Ecclesiae apud S. Augustinum, Roma 1964

Pieszczoch Sz., Chrześcijańska wizja dziejów człowieka i świata u św. Augustyna, AK 71 (1979) t. 93

Pietras H., „Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów” – próba zrozumienia świadectw patrystycznych, w: Kościół, świat i zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie, SACh 17 (2004)

Pietras H., Kościół jako społeczność zbawionych – próba zrozumienia aksjomatu: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”, w: Kościół starożytny – Królestwo Chrystusa i instytucja, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – P. Szczur – M. Szram – M. Wysocki – M. Ziółkowska, Lublin 2010

Pizzolato L.F., Il libro XV del „De Civitate Dei”, w: Lettura del „De Civitate Dei” Libri XI-XVI. Lectio Augustini XXI-XXII. Settimana Agostiniana Pavese (2005-2006), SEA 115, Roma 2009, 143-152

Ratzinger J., Salus extra Ecclesiam nulla est, tłum. A. Morawska, „Znak” 17 (1965) z. 5(131), 611-618

René B., La prédestination du Christ total selon S. Augustin, Paris 1965

Ribbeck F., Donatus und Augustinus oder der erste entscheidende Kampf zwischen Separatismus und Kirche, Elberfeld 1858

Salij J., Wstęp (Prezentacja dzieła), w: Święty Augustyn, Państwo Boże, Kęty 1998

Solignac A., Zbawienie i nawrócenie pogan w przepowiadaniu św. Augustyna, w: Kościół otwarty na ludy. Misyjna myśl Ojców Kościoła. Wybrane zagadnienia, opr. i tłum. L. Nieścior, Studia i Materiały Misjologiczne 31, Warszawa 2011

Staniszewski W., Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, Lublin 1936

Sullivan F.A., Salvation outside the Church? Tracing the History of the Catholic Response, New York – Mahwall 1992

Willis G.G., St. Augustine and the Donatist Controversy, London 1950


Published
2014-09-04


Terka, M. (2014). About the possibility of salvation outside the Church – selected issues of Saint Augustine’s theology. Vox Patrum, 62, 511–539. https://doi.org/10.31743/vp.3600

Mariusz Terka 
Wyższy Instytut Teologiczny w CzęstochowieLicense

Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, the Author of the publication grants the Publisher of the journal "Vox Patrum" a non-exclusive and free license to use the Work submitted for publication for an indefinite period of time on an unlimited territory in the following fields of use:
a. In the field of recording and reproducing the work - producing copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technology;
b. Within the scope of trading in the original or copies on which the work has been recorded - marketing, lending or renting the original or copies;
c. In the scope of disseminating the work in a manner other than specified in point b - public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, so that everyone can have access to it at a place and time chosen by them.
Moreover, the Author allows the Publisher free of charge to use and dispose of the compilations of the Works.
The publisher may grant sub-licenses.
Third parties may use the Works and other materials containing or based on the Works in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 (also known as CC-BY-NC 4.0) license pattern.