Saint Clement of Rome on apostolic succession

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

1910. anniversary of the death of Saint Clement of Rome, the third successor of Bishop of Rome, celebrated a few years ago († 101), became an opportunity to remind his teaching, which he left in the Epistle to the Corinthians, written by him. The content of this letter is an important witness of the emerging church or­ganization. That, what was happening in Corinth and, without a doubt, in Rome, is one of the stages of the Church’s history of major importance. The contemporary situation related to the authority prompted the acceptance of the institutional pro­posal based on the Holy Scripture and the practice of the Apostles. Transferring saving mission “from hands to hands”, called apostolic succession, proved to be an extremely important achievement of the early Church to preserve its credibility in the following centuries. Saint Clement of Rome is one of the first witnesses of such message and he is also the author of this essential ecclesiological element. The letter that was sent to the inhabitants of Corinth contains the earliest foundations which, after years, become an essential criterion of Catholicism. The original foundations of theo­logical thinking can be already seen in the teaching of Saint Clement. Many later theologians referred to this doctrine, adding further ecclesiological consequences emerging from it.

Keywords:

Clement of Rome, ecclesiastical authority, Apostolic succession, Church organization, Corinth

Afanassieff N., Das Hirtenamt der Kirche: in der Liebe der Gemeinde vorstehen, w: Der Primat des Petrus in der orthodoxen Kirche, hrsg. B. Bobrinskow – O. Clément – B. Fize – J. Meyendorf, Zürich 1961

Bammel E., Die Anfänge des Sukzessionsprinzips im Urchristentum, w: La tradizione: forme e modi, SEA 31, Roma 1990

Bartnik Cz., Nauka Leona Wielkiego o prymacie biskupa Rzymu, Vox Patrum 46-47 (2004) 311-322

Beyschlag K., Clemens Romanus und der Frühkatholizismus, Tübingen 1966

Campenhausen H. von, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 1953

Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios, ed. A. Jaubert, SCh 167, Paris 1971

Dąbrowski E., Dzieje Pawła z Tarsu, Warszawa 1953

Gnilka J., Piotr i Rzym, tłum W. Szymona, Kraków 2002

Gregory A., „1 Clement”: An Introduction, w: The Writings of the Apostolic Fathers, ed. P. Foster, London 2007

Herron Th.J., Clement and the Early Church of Rome: On the Dating of Clement’s First Epistle to the Corinthians, Steubenville 2008

Hofmann J., Unser heiliger Vater Klemens. Ein römischer Bischof im Kalender der griechischen Kirche, Trier 1992

Maier H.O., The Social Setting of the Ministry as Reflected in the Writings of Hermas, Clement and Ignatius, Waterloo 2002

Nagy S., Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej, Wrocław 1982

Noll R.R., The Search for a Christian Ministerial Priesthood in 1 Clement, StPatr 13 (1975)

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007

Prinzivalli E. – Simonetti M., Introduzione. La lettera di Clemente ai Corinzi, w: Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, ed. E. Prinzivalli – M. Simonetti, vol. 1, Borgaro Torinese 2010

Rahner K. – Ratzinger J., Episkopat und Primat, Freiburg im Breisgau 1961

Sanders L., L’hellénisme de saint Clément de Rome et le paulinisme, Louvain 1943

Schatz K., Prymat papieski od początków do współczesności, tłum. E. Marszal – J. Zakrzewski, Kraków 2004

Seweryniak H., Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2001

Spaccapelo N., „Discepolo di Pietro e Paulo”. Sull’identità di Clemente Romano, w: Pietro e Paulo. Il loro rapporto con Roma nelle testimonianze antiche, SEA 74, Roma 2001, 169-179

Trevijano R., Successione, DPAC III 3328-3331

Turek W., „Prima Clementis”: zagadnienie prymatu biskupa Rzymu w ujęciu współczesnych opracowań patrystycznych, Vox P 46-47 (2004) 33-49

Widok N., Путь стремления к святости в изложении Климента Римского, w: St Clement’s Papers. Materials of the Sixth International Conference „Church Archeology: Chersonesos – the city of St Clement”, ed. T.J. Jaszajewa, Sevastopol 2013


Published
2014-09-04


Widok, N. (2014). Saint Clement of Rome on apostolic succession. Vox Patrum, 62, 541–550. https://doi.org/10.31743/vp.3601

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.