The social message of the fourth petition in the Lord’s Prayer “give us this day our daily bread” in the commentaries of the Church Fathers

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The article discusses the problem of social message of the Fourth Petition in the Lord’s Prayer: “Give us this day our daily bread”. As Fathers of the Church comment on the content of the request, they find its fulfillment “in the hands” of the Christian themselves. This prayer will be answered insofar as the one in prayer adopts the right attitude towards material goods. According to the most ancient commentators, Disciple of Christ should care only about what is indispensable for everyday life. In addition, it is important to ask for bread only “this day” whereas “tomorrow” should be entrusted to God’s Providence. Here they often like to ap­peal to the Christ’s parable of the rich man, who yielded an abundant harvest (Lk 12, 16-20). Few Fathers, especially Cyprian of Carthage, Gregory of Nyssa and Pseudo-Chrysostom point out that the request for daily bread demands the active help to the needy, as well as the prevention of all forms of social injustice.

Keywords:

daily bread, Church Fathers, social justice, God’s Providence, Lord's Prayer, Our Father

Ambrosius Mediolanensis, De sacramentis, ed. B. Botte, SCh 25bis, Paris 1961

Augustinus, De sermone Domini in monte, PL 34

Augustinus, Sermones, PL 38

Ayo N., The Lord’s Prayer: A Survey Theological and Literary, Notre Dame 2002

Brown M.J., „Panem nostrum”: The Problem of Petition and the Lord’s Prayer, „The Journal of Religion” 80 (2000)

Chromatius Aquileiensis, In evangelium Matthaei tract., PL 20

Cyprianus Carthaginensis, De Dominica oratione, ed. G. Hartel, CSEL 3/1, Vindobonae 1868

Cyrillus Hierosolymitanus, Mistagogiae 1-5, ed. A. Piédagnel, SCh 126, Paris 1966

Czyżewski B., Teocentryzm i antropocentryzm Modlitwy Pańskiej w przekazach patry-stycznych, Poznań 2012

Gregorius Nyssenus, De oratione Dominica or. I-V, PG 44

Hammerling R., The Lord’s Prayer in the Early Church, New York 2010

Hieronymus, Commentarii in Evangelium Matthaei, ed. D. Hurst – M. Adriaen, CCL 77, Turnhout 1969

Joannes Chrysostomus, In Mathaeum hom. 19, PG 57

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994

Maximus Confessor, Orationis dominicae expositio, PG 90

Origenes, De oratione, PG 11

Pietras H., Odpowiedź na słowo, Kraków 1993

Pseudo-Chrysostomus, Opus Imperfectum in Matthaeum, PG 56

Sierra Bravo R., El mensaje social de los Padres de la Iglesia, Madrid 1989

Tertullianus, De oratione, ed. G.F. Diercks, CCL 1, Turnhout 1954

Theodorus Mopsuestenus, Homiliae catecheticae, ed. A. Mingena, Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord’s Prayer and on the Sacraments of Baptism and the Eucharist, Woodbrooke Studies 6, Cambridge 1933

Wygralak P., Praktyki pokutne w nauczaniu św. Cezarego z Arles, PzST 8 (1998)


Published
2014-09-04


Wygralak, P. (2014). The social message of the fourth petition in the Lord’s Prayer “give us this day our daily bread” in the commentaries of the Church Fathers. Vox Patrum, 62, 551–562. https://doi.org/10.31743/vp.3602

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.