“Man turns into God”. The terminology of deification in the writings of Gregory of Nyssa

Agnieszka Wyrąbkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Poland

Abstract

Gregory of Nyssa presents the conception of human deification in an extraor­dinarily clear and concious way, using special verbs and characteristic expressions to emphasize the dynamism of the change of humanity into more divine. The Cappadocian Father, in order to maintain the apophatic nature of his doctrine, more and more often rejects the term of deification and describes it in his writings as participation of man in the divine nature, therefore the nominal term of deification never occurs in his lite­rary works. However, the analysys of Gregory of Nyssa’s descriptions in which he refers to the terminology of deification has revealed a precisely chrystological and collective dimension of this process, which is possible to be taken up by man only owing to the energetic union connecting God and the world.

Keywords:

deification, participation, christological doctrines, sacramental life of Church, the energetic union, Gregory of Nyssa

Athanasius Alexandrinus, De incarnatione Verbi Dei, PG 25

Balás D.L., Christian Transformation of Greek Philosophy Illustrated by Gregory of Nyssa’s Use of the Notion of Participatuion, „Proceedings of the American Catholic Philosophical Association” 40 (1966) DOI: https://doi.org/10.5840/acpaproc19664020

Balás D.L., Deification, w: The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, ed. L.F. Mateo-Seco – G. Maspero, VigCh Supplements 99, Leiden 2010

Balás D.L., Μετουσία θεοῦ. Man’s Participation in God’s Perfections According to Saint Gregory of Nyssa, Studia Anselmiana 55, Rome 1966

Balthasar H.U. von, Presence and Thought. An Essay on the Religious Philosophy of Gregory of Nyssa, transl. M. Sebanc, San Francisco 1995

Częsz B., Jesteśmy z Jego rodu (Dz 17, 28). Nasza teraźniejszość jako antycypowane doświadczenie przebó¬stwienia w świetle tradycji patrystycznej, w: Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. P. Podeszwa – W. Szczerbiński, Gniezno 2002

Daley B.E., Divine Transcendence and Human Transformation: Gregory of Nyssa’s Anti-Apollinarian Christology, StPatr 32/4 (1997)

Daley B.E., „Heavenly Man” and „Eternal Christ”: Apollinarius and Gregory of Nyssa on the Personal Identity of the Savior, JECS 10 (2002) DOI: https://doi.org/10.1353/earl.2002.0063

Daniélou J., Platonisme et théologie mistique. Essai sur la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Paris 1944

Drączkowski F., Grzegorz z Nyssy, EK VI 316-320

Eckamnn A., Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003

Gregorius Nyssenus, Adversus Macedonia¬nos de Spiritu Sancto, ed. F. Müller, GNO 3/1, Leiden 1958

Gregorius Nyssenus, De beatitudinibus or., ed. J.F. Callahan, GNO 7/2, Leiden 1992

Gregorius Nyssenus, De beneficentia, ed. A. Van Heck, GNO 9, Leiden 1967

Gregorius Nyssenus, De opificio hominis, ed. H. Hörner, Supplement to the GNO series, Leiden 1972

Gregorius Nyssenus, De perfectione Christiana ad Olympium monachum 71, ed. W. Jaeger, GNO 8/1, 205, tłum. J. Naumowicz, w: Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga. Pisma ascetyczne, BOK 15, Kraków 2001

Gregorius Nyssenus, De virginitate, ed. J.P. Cavarnos, GNO 8/1, Leiden 1952

Gregorius Nyssenus, De vita Moysis, ed. J. Daniélou, SCh 1, Paris 1968

Gregorius Nyssenus, Epistula, ed. G. Pasquali, GNO 8/2, Leiden 1959

Gregorius Nyssenus, In Basilium fratrem, ed. O. Lendle, GNO 10/1, Leiden 1990

Gregorius Nyssenus, In Canticum canticorum hom., ed. H. Langerbeck, GNO 6, Leiden 1960

Gregorius Nyssenus, In Ecclesiasten hom., ed. P. Alexander, GNO 5, Leiden 1962

Gregorius Nyssenus, In illud: Tunc et ipse filius, ed. J.K. Downing, GNO 3/2, Leiden 1987

Gregorius Nyssenus, Oratio catechetica magna, ed. E. Mühlenberg, GNO 3/4, Leiden 1996

Grodecki T., Dlaczego wszyscy muszą być zbawieni? Zbawienie i Kościół u Grzegorza z Nyssy, SACh 17 (2004)

Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, Warszawa 1963

Kotkowska E., Nauczanie św. Grzegorza z Nyssy o wszechmocy Bożej na podstawie In illud: Tunc ipse Filius, Vox Patrum 46-47 (2004) 511-526 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.6855

Kotkowska E., Pomyśleć świat jako całość według św. Grzegorza z Nyssy, Poznań 2003

Kotkowska E., Teologia łaski i wolności w nauczaniu świętego Grzegorza z Nyssy, TPatr 3 (2006) 143-160

Lexicon Gregorianum: Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa, ed. F. Mann, t. 4, Leiden – Boston 2002

Lilla S., Introduzione, w: Gregorio di Nissa – Giovanni Crisostomo, La verginità, Roma 1990

Ludlow M., Divine infinity and eschatology: the limits and dynamics of human knowledge, according to Gregory of Nyssa (CE II, 67-170), w: Contra Eunomium II, An English Version with Supporting Studies Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, September 15-18, 2004), ed. L. Karfíková – S. Douglass – J. Zachhuber, VigCh Supplements 82, Leiden 2007

Mateo-Seco L.F., Obrazy obrazu (Rodzaju 1, 26 i Kolosan 1, 15 u św. Grzegorza z Nyssy), Vox Patrum 49 (2006) 367-382 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.8218

Merki H., ҅Ομοιωσις Θεῳ: von der platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa, Freiburg in der Schweiz 1952

Naumowicz J., Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, WST 13 (2000)

Przyszychowska M., Koncepcja podwójnego stworzenia jako próba wyjaśnienia genezy świata zmysłowego (Filon z Aleksandrii, Orygenes, Grzegorz z Nyssy), Vox Patrum 44-45 (2003) 203-220 DOI: https://doi.org/10.31743/vp.8075

Przyszychowska M., Nauka o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy, Kraków 2010

Rother J., Gottverähnlichung als ein Weg zur Gotteinigung beim hl. Gregor von Nyssa, w: Gregory of Nyssa, Homilies on the Beatitudes, ed. H.R. Drobner – A. Viciano, VigCh Supplements 52, Leiden 2000

Russell N., The doctrine of deification in the Greek patristic tradition, Oxford 2006 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199205974.001.0001

Schönborn C., Przebóstwienie, życie i śmierć, tłum. W. Szymona, Poznań 2001

Strękowski S., Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w „Homiliach do Pieśni nad Pieśniami”, Kraków 2006

Szczerba W., A Bóg będzie wszystkim we wszystkim… Apokatastaza Grzegorza z Nyssy: tło, źródła, kształt koncepcji, Kraków 2008

Szczerba W., Problem przebóstwienia na tle apofatycznej teologii Grzegorza z Nyssy, „Filozofia religii” 5 (2009) 283-299

Szczur P., „Święć się Imię Twoje” w wykładzie św. Grzegorza z Nyssy, w: Modlitwa uwielbienia, red. J. Misiurek – J. Popławski – K. Burski, Homo orans V, Lublin 2004

Špidlik T. – Gargano I. – Grossi V., Duchowość Ojców Kościoła, t. 3, Kraków 2004

Tichy R., Tajemnicza natura Grzegorza z Nyssy (Poczet mistyków chrześcijańskich), „Fronda” 13/14 (1998) 441-459

Turcesu L., „Blessed Are the Peacemakers, for They Will Be Called Sons of God” (Mt 5, 4). Does Gregory of Nyssa Have a Theology of Adoption?, w: Gregory of Nyssa, Homilies on the Beatitudes, ed. H.R. Drobner – A. Viciano, VigCh Supplements 52, Leiden 2000

Völker W., Gregorio di Nissa, filosofo e mistico, tr. C. Tommasi, Milano 1993

Wyrąbkiewicz A., Nauka o przebóstwieniu człowieka w świetle Wielkiej mowy katechetycznej Grzegorza z Nyssy, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 6 (2013) 229-238 DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2013.013

Żelazny J.W., Patrystyczna doktryna o powołaniu człowieka do udziału w życiu i godności Boga. Rola Ducha Świętego, TPatr 3 (2006)


Published
2014-09-04


Wyrąbkiewicz, A. (2014). “Man turns into God”. The terminology of deification in the writings of Gregory of Nyssa. Vox Patrum, 62, 563–581. https://doi.org/10.31743/vp.3603

Agnieszka Wyrąbkiewicz 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuLicense

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.