Aphrahat, Demonstratio X: De pastoribus, PSyr 1, 444-465

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Aphrahat, Demonstratio X: De pastoribus, translation

Parisot J., Praefatio, w: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894, IX-LXXX

Chavanis J.M., Les lettres d’Afrahat, le sage de la Perse, étudiées au point de vue de l’histoire et de la doctrine (Dissertation), Lyon – Saint-Etienne 1908

Parisot J., Aphraates ou Pharhad, DThC I/2 1457-1463

Maude M., „Who were the B’nai Q’yâmâ?”, JTS 36 (1935) 13-21

Hausherr I., Aphraate (Afrahat), DSp I 746-752

Bardy G., Aphraate ou Pharbad, Catholicisme I 686

Simon M., Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’empire romain (135-425), Paris 1948

Higgins M.J., Aphraates’ Dates for Persian Persecution, BZ 44 (1951) 265-271

Ortiz I. de Urbina, Afraate, LThK I2 687

Vööbus A., Aphrahat, JbAC 3 (1960) 152-155

Nedungatt G., The Authenticity of Aphrahat’s Synodal Letter, OCP 46 (1980) fasc. 1, 62-88

Pierre M.J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1: Exposés I-X, SCh 349, Paris 1988, 33-202

Bruns P., Das Christusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Bonn 1990

Desprez V., Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tłum. J. Dembska, I-II, ŹM 21-22, Kraków – Tyniec 1999

Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002

Uciecha A., Afrahat. O wierze (Demonstratio Prima. De fide. PSyr 1, 5-45), SSHT 37 (2004) fasc. 2, 158-170 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz)

Bruns P., Aphrahat, LThK3 I 802-803

Childers J.W., Humility Begets Wisdom and Discernment. Character and True Knowledge in Aphrahat’s, StPatr 41 (2006) 13-22

Lavenant R., Aphraate (270?-345?), NDPAC I 93-96

Uciecha A., Afrahat. O miłości (Demonstratio Secunda. De caritate. PSyr 1, 48-96), SSHT 39 (2006) fasc. 1, 53-67 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz); tenże, Wątki polemiczne w pismach Afrahata i świętego Efrema, w: Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, Studia Religiologica, z. 39, ZN UJ 1289, Kraków 2006, 113-126

Pierre M.J., Thèmes de la controverse d’Aphraate avec les tendances judaïsantes de son Église, w: Controverses des chrétiens dans l’Iran sassanide (Chrétiens en terre d’Iran II), éd. Ch. Jullien, Cahiers de Studia Iranica 36, Paris 2008, 115-128

Childers J.W., Disciple of Scripture: Character and Exegesis in Aphrahat, w: Exegesis and Hermeneutics in the Churches of the East: Select Papers from the SBL Meeting in San Diego, 2007, ed. Vahan S. Hovhanessian, New York 2009

Uciecha A., Afrahat. O poście (Demonstratio Tertia. De ieiunio. PSyr 1, 97-136), SSHT 42 (2009) fasc. 1, 85-96 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz)

Uciecha A., Afrahat, O modlitwie (Demonstratio Quarta. De oratione. PSyr 1, 137-182), SSHT 43 (2010) fasc. 1, 31-44 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)

Uciecha A., Afrahat, O wojnach (Demonstratio Quinta. De bellis. PSyr 1, 184-237), SSHT 43 (2010) fasc. 2, 248-262 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)

Kessel G.M. – Pinggéra K., A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature, Eastern Christian Studies 11, Leuven – Paris – Walpole (Mass.) 2011

Uciecha A., Afrahat, O synach przy¬mierza (Demonstratio Sexta. De monachis. PSyr 1, 240-312), SSHT 44 (2011) fasc. 1, 177-197 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)

Uciecha A., Rola i znaczenie „córek przymierza” w Kościele Perskim IV i V wieku, VV 19 (2011) 233-246

Uciecha A., Idea walki w ascezie „synów przymierza” na podstawie „Mów” Afrahata, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. VIII Kongres Teologów Polskich (Poznań 13-16 IX 2010), Poznań 2012, 526-535

Uciecha A., Afrahat, O pokutujących (Demonstratio Septima. De paenitentibus. PSyr 1, 313-360), SSHT 46 (2013) fasc. 1, 5-17 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)

Uciecha A., Afrahat, List synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. PSyr 1, 573-726), SSHT 46 (2013) fasc. 1, 18-51 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)

Uciecha A., „Walka” Złego z „synami przymierza” na podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca, Vox Patrum 59 (2013) 209-223

Uciecha A., Afrahat, O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII. De resurrectione mortuorum. PSyr 1, 361-405), Vox Patrum 61 (2014) 503-516 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)

Uciecha A., Wiara w pismach Afrahata, Vox Patrum 61 (2014) 479-492


Published
2014-09-04


Uciecha, A. (2014). Aphrahat, Demonstratio X: De pastoribus, PSyr 1, 444-465. Vox Patrum, 62, 593–602. https://doi.org/10.31743/vp.3605

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.