The role of the “senses of faith” in the understanding of the sacraments of Christian initiation by Cyril of Jerusalem

Piotr Szczur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

St. Cyril of Jerusalem (circa 315-387) in his catecheses before baptism often refers to a feeling of the physical senses – what catechumens have heard and what their “corporeal eyes” have seen. The experience of the physical senses, after Christian initiation, took on a new meaning. Therefore, in his later delivered mystagogical catecheses, based on the thoughts of earlier Christian writers (espe­cially of Origen), he introduced a new set of senses – “spiritual senses”, “senses of faith”, which were according to him the essential key to the correct perception of the divine reality, which is located outside of the visible material world. According to Cyril the feelings of “spiritual senses” – “senses of faith” were closely related to the rituals of initiation. He assumed that each baptized person is able to use the “senses of faith”. Although Cyril does not devalue the feelings of the physical senses, he does not attach too great importance to them. He attaches much more importance to the feelings of the spiritual senses, which always subordinated the physical senses. The article discussed the role of the senses – physical and spiri­tual, which were important in the catechesis of Cyril, because they helped in un­derstanding the essence of the liturgy of the sacraments of initiation.

Keywords:

Cyril of Jerusalem, mystagogic catecheses, spiritual senses, faith

Adnès P., Gout Spirituel, DSAM VI 626-644
Baldwin, The Urban Character of Christian Worship. The Origins, Development, and Meaning of the Stational Liturgu, OCA 228, Rome 1987
Bradshaw F., The Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, New York 1992
Canévet M., Sens spirituel, DSAM XIV 599-600
Cyril of Jerusalem, Lectures on the Christian Sacraments, ed. F.L. Cross, Crestwood NY 1951
Cyrillus Hierosolymitanus, Catecheses ad illuminandos, PG 33, 468-469, tłum. W. Kania, w: Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000
Cyrillus Hierosolymitanus, Mystagogiae
Dillon J.M., Aisthêsis Noête: A Doctrine of Spiritual Senses in Origen and in Plotinus, w: Hellenica et Judaica. Hommage à Valentin Nikiprowetzky, ed. A. Ca¬quot – M. Hadas-Lebel – J. Riaud, Leuven 1986, 443-455
Dölger F.J., Das Segnen der Sinne mit der Eucharistie, ACh 3 (1932) 230-244
Doval A., The Date of Cyril of Jerusalem’s Catecheses, JTS 48 (1997)
Drijvers J.W., Cyril of Jerusalem: Bishop and City, Supplements to Vigiliae Christianae 72, Leiden – Boston Mass. 2004
Fraigneau-Julien B., Les sens spirituels et la vision de Dieu selon Syméon le Nouveau Théologien, Théologie historique 67, Paris 1985
Harl M., La «bouche» et le «coeur» de l’Apôtre: deux images bibliques du «sens divin» de l’homme (Proverbes 2, 5) chez Origène, w: Forma Futuri. Studi in onore del Card. Michele Pellegrino, Torino 1975, 17-42
Hieronim, De viris illustribus, ed. A. Ceresa-Castaldo: Gerolamo, Gli uomini illustri, Bpatr 12, Firenze 1988, 214, tłum. W. Szołdrski: Św. Hieronim, O znakomitych mężach, PSP 6, Warszawa 1970
Hunt E.D., Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire, A.D. 312-460, Oxford 1982
Joannes Chrysostomus, Catechesis ultima ad baptizandos, ed. A. Piédagnel, SCh 366, Paris 1990, tłum. W. Kania w: Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne (homilie katechetyczne do tych, którzy mają otrzymać chrzest [zostać oświeceni] oraz do neofitów 9-12, oprac. M. Starowieyski, U źródeł katechumenatu 2, Lublin 1994
Origenes, Contra Celsum, ed. M. Borret, SCh 150, Paris 1969, 90-92, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986
Quasten J., Patrologia, t. 2: I Padri greci dal Concilio di Nicea a quello di Calcedonia, trad. N. Beghin, Torino 1992
Paulin A., Saint Cyrille de Jérusalem, catéchète, Paris 1959
Piédagnel A., Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques, SCh 126, tłum. W. Kania, w: Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000
Piédagnel, Introduction, w: SCh 126, Paris 1966
Pollok J., Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicz-nych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii, Warszawa 1992
Portraits of Spiritual Authority. Religious Power in Early Christianity, Byzantium, and the Christian Orient, ed. J.W. Drijvers – J.W. Watt, Religions in the Greco-Roman World 137, Leiden 1999
Rahner K., Le début d’une doctrine des cinq sens spirituels chez Origène, RAM 13 (1932) 113-145
Simonetti M., Cirillo di Gierusalemme, NDPAC I 1050-1052
Smith J.Z., To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago 1987
Swaans W.J., À propos des «Catéchèses mystagogiques» attribués à S. Cyrille de Jérusalem, „Muséon” 55 (1942) 1-43
Theodorus Mopsuestanus, Homiliae cateche¬ticae (Liber ad baptizandos), ed. A. Mingana: Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lor¬d’s Prayer and on the Sacraments of Baptism and the Eucharist, Woodbroke Studies 6, Cambridge 1933
Theophilus Alexandrinus, Homilia (In mysticam coenam), PG 77
Ware T., The Orthodox Church, Harmondsworth 1964
Wharton A.J., The Baptistery of the Holy Sepulcher in Jerusalem and the Politics of Sa¬cred Landscape, DOP 46 (1992) 313-325
Yarnold E., Cyril of Jerusalem, London 2000
Yarnold E., The Authorship of the Mystagogic Catecheses Attributed to Cyril of Jerusalem, „The Heythrop Journal” 19 (1978) 143-161
Walker P.W.L., Holy City, Holy Places? Christian Attitudes toward Jerusalem and the Holy Land in the Fourth Century, Oxford 1990

Published
2014-01-05


Szczur, P. (2014). The role of the “senses of faith” in the understanding of the sacraments of Christian initiation by Cyril of Jerusalem. Vox Patrum, 61, 297–308. https://doi.org/10.31743/vp.3626

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.