“We are the interpreters of the faith” (Epistula 10 [extra coll.], 8). The faith and those who hand it down presented in st. Ambrose’s letters

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Presented paper is a part of the cycle of the articles on the faith in St Ambrose’s letters. The second one – presented here – shows interpreters of the faith and those who in the special way are the examples and models of the faith and are respon­sible for the handing faith down to fellow Christians and to unbelievers. Without a doubt, all believers are obliged to bear witness to the faith, but the bishop of Milan shows in his letters the special groups of the faithful who are in a particular way responsible for the transmission of the faith and must be the models of faith. First of all Ambrose in his letters shows – according to the christian topos – the persons from the Bible and the martyrs as the spacial examples of faith. However, much more attention he pays to contemporary bishops and emperors of the Roman Empire who, according to Ambrose, in a special way are responsible for highlight­ing and giving an example of faith. In being an example of the Christian faith to others, the most important thing – according to Bishop of Milan – is persisting in its orthodoxy, perseverance in it, and of course observance the moral principles arising from the faith.

Keywords:

Ambrose, letters, faith, model of faith, example of faith

Ambrosius, De fide, PL 16, tłum. I. Bogaszewicz: Św. Ambroży z Mediolanu, O wierze, Warszawa 1970.

Ambrosius, De poenitentia, PL 16, tłum. W. Szołdrski, w: Św. Ambroży, Wybór pism: O pokucie, O ucieczce od świata, O dobrach przynoszonych przez śmierć, PSP 7, Warszawa 1971.

Ambrosius, Epistulae, ed. G. Banterle, SAEMO 20, Milano – Roma 1988.

Andrzejewski R., Między Bogiem a cesarzem – Ambroży z Mediolanu, AK 93 (1979) 64-72.

Barnes T.D., Ambrose and Gratian, „Antiquité Tardive” 7 (1999) 165-174.

Bernasconi E., Il nostro sommo padre, Milano 1958.

Campenhausen H. von, Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker, Berlin 1929.

Cattanei E., La religione a Milano nell’età di Sant’Ambrogio, Milano 1974.

Consolino F.E., „L’optimus princeps” secondo S. Ambrogio. Virtu imperatorie e virtu cristiane nelle orazioni funebri per Valentiniano e Teodosio, „Rivista storica italiana” 96 (1984) 1025-1045.

Consolino F.E., Teodosio e il ruolo del principe cristiano dal „De obitu” di Ambrogio alle storie ecclesiastiche, „Critica storica”15 (1994) 257-272.

Cracco Ruggini L., Ambrogio e le opposizioni anticattoliche fra il 383 e il 390, „Augustinianum” 14 (1974) 409-449

Dovere E., Il vescovo „teodosiano” quale riferimento per la normazione „de fide” (secc. IV-V), w: Vescovi e pastori in epoca teodosiana, s. 161-184.

Duval Y.M., Les Lettres d’Ambroise de Milan aux empereurs. Les échanges avec Gratien, w: Correspondances. Documents pour l’histoire de l’Antiquité tardive (Actes du colloque international, Lille, 20-22 novembre 2003), ed. R. Delmaire – J. Desmulliez – P. L. Gatier, Collection de la Maison de l’Orient 40, Lyon 2009, 199-226.

Gottlieb G., Ambrosius von Mailand und Kaiser Gratian, Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 40, Göttingen 1973.

Gross-Albenhausen K., „Imperator christianissimus”: der christliche Kaiser bei Ambrosius und Johannes Chrysostomus, Stuttgart 1999 .

Klein R., Die Kaiserbriefe des Ambrosius. Zur Problematik ihrer Veröffentlichung, „Athenaeum” 58 (1980) 335-371.

Lomas F.J., Teodosio parasigma de principe cristiano: consideraciones de Ambrosio, Rufino de Aquileya y Augustin sobre la imperial persona, „Storia historica historia antigua” 8 (1990) 149-165.

Naumowicz J., Wstęp, w: Św. Ambroży z Mediolanu. Listy, tom I, BOK 9, Kraków 1997.

Nautin P., Les premières relations d’Ambroise avec l’empereur Gratien. Le „De fide” (Livres I et II), w: Ambroise de Milan. XVIe Centenaire, ed. Y.M. Duval, Paris 1974, 229-244.

Palanque J.R., Un épisode des rapports entre Gratien et saint Ambroise. À propos de la lettre I de saint Ambroise, REA 30 (1928) 291-301.

Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996.

Paredi A., Ambrogio, Graziano, Teodosio, „Antichità Altoadriatiche” 22 (1982) 17-49.

Pizzolato L.F., Ambrogio e la libertà religiosa nel IV secolo, w: Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Costantino a Giustiniano, ed. E. dal Covolo – R. Uglione, Biblioteca di Scienze Religiose 134, Roma 1997, 143-155.

Sordi M., I rapporti di Ambrogio con gli imperatori del suo tempo, w: „Nec timeo mori”. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI cente¬nario della morte di sant’Ambrogio (Milano, 4-11 Aprile 1997), ed. L.F. Pizzolato – M. Rizzi, Studia Patristica Mediolanensia 21, Milano 1998, 107-118.

Szczur P., Marcelina, EK XI 1226.

Turek W., Paolo maestro di vita spirituale nelle Lettere di Ambrogio, w: Atti del V Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo, ed. L. Padovese, Turchia: la Chiesa e la sua storia 12, Roma 1998.

Wysocki M., Idee eschatologiczne w mowach żałobnych św. Ambrożego, "Teologia Patrystyczna" 7 (2010) 83-104.

Wysocki M., „Nie ma nic ważniejszego od religii, nic wznioślejszego od wiary” (Ep. 72, 12). Wiara w świetle listów św. Ambrożego, "Vox Patrum" 60 (2013) 497-511.

Wysocki M., Obraz chrześcijańskiego władcy w listach św. Ambrożego, "Vox Patrum" 61 (2014) 173-180.

Zelzer M., Vescovi e pastori alla luce delle lettere ambrosiane, w: Vescovi e pastori in epoca teodosiana, II, SEA 58, Roma 1997.


Published
2014-01-05


Wysocki, M. (2014). “We are the interpreters of the faith” (Epistula 10 [extra coll.], 8). The faith and those who hand it down presented in st. Ambrose’s letters. Vox Patrum, 61, 373–385. https://doi.org/10.31743/vp.3632

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.