Faith in the writings of Aphrahat

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

The issue of faith forms the cornerstone of Aphrahat’s ascetic teaching, and it is dealt with in all the Demonstrations. The order and logical coherence of the top­ics discussed in the first homily, De Fide, particularly in the articles of Aphrahat’s Credo and the Letter of an Inquirer, as well as in the other Demonstrations, are clear and obvious only to someone who believes in the one and only God. The Persian sage elaborates the thought that the edifice of faith is built upon Christ who is its only foundation and, at the same time, its only head of the wall. The au­thor employs the existing biblical tradition, giving a Christocentric interpretation to the narration taken from the Book of Isaiah (cf. Is 50, 7). The works of faith, quoted in the form of biblical testimonia, which are typical of Aphrahat, cover the entire work of creation and demonstrate the greatness and the divine wisdom of the Creator acting throughout the history of salvation.

Keywords:

Sons of the Covenant, early Syrian asceticism, Judeo-Christian theology, polemics against Zoroastrianism

Aalst A.J. van der, A l’origine du monachisme syrien. Les ihidaye chez Aphraat, w: Fruc¬tus Centesimus. Mélanges offerts à Gerard J.M. Bartelink à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, ed. A.A.R. Bastiaensen – A. Hilhorst – C.H. Kneepkens – G.J.M. Bartelink, Instru¬menta Patristica 19, Sint-Pietersabdij 1989
Aphraates, Demonstratio, ed. J. Parisot, PSyr 2, 128
Bruns P., Das Christusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Bonn 1990
Constitutiones Apostolorum
Daniélou J., Teologia judeochrześcijańska: historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim, tłum. S. Basista, Myśl Teologiczna 39, Kraków 2002
Epistola interrogatoris, ed. J. Parisot, w: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1
Lavenant R., Aphraate (270?-345?), NDPAC I
Murray R., Some Rhetorical Patterns in Early Syriac Literature, w: A Tribute to A. Vööbus: Studies in Early Christian Literature and Its Environment, Primarily in the Syrian East, ed. R.H. Fischer, Chicago 1977, 109-131
Murray R., The Rock and the House on the Rock. A chapter in the ecclesiological symbolism of Aphraates and Ephrem, OCP 30 (1964)
Pierre M.-J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1: Exposés I-X, traduction du syriaque, introduction et notes par M.-J. Pierre, SCh 349, Paris 1988
Pierre M.-J., Introduction, w: Les Odes de Salomon, traduction, introduction et notes par M.-J. Pierre, Apocryphes 4, Turnhout 1994
Szulc F., Syn Boży w „Pasterzu” Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijań¬skiej, SACh SN 2, Katowice 2006
Teister W. – Uciecha A., Postawa chrześcijan Kościoła Perskiego w czasie prześladowań Szapura II, VoxP 32 (2012) t. 57, 451-462
Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teo-logicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002
Uciecha A., Postawa duchowieństwa Kościoła Perskiego w czasie prześladowań Sza¬pura II, w: Vobis Episkopus vobiscum christianus, red. W. Myszor – A. Malina, Katowice 2004
Uciecha A., Wątki polemiczne w pismach Afrahata i świętego Efrema, w: Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, Studia Religiologica 39, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1289, Kraków 2006
Wright W., Apocryphal Acts of the Apostels, edited from syriac manuscripts in the British Museum, vol. 1: The syriac texts, London 1871

Published
2014-01-05


Uciecha, A. (2014). Faith in the writings of Aphrahat. Vox Patrum, 61, 479–492. https://doi.org/10.31743/vp.3640

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.