Afrahat, Mowa VIII – O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII: De resurrectione mortuorum, PSyr 1, 361-405)

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Afrahat, De resurrectione mortuorum

Parisot J., Praefatio, w: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894, s. IX-LXXX
Chavanis J.M., Les lettres d’Afrahat, le sage de la Perse, étudiées au point de vue de l’histoire et de la doctrine (Dissertation), Lyon – Saint-Etienne 1908
Parisot J., Aphraates ou Pharhad, DThC I/2 1457-1463
Maude M., „Who were the B’nai Q’yâmâ?”, JTS 36 (1935) 13-21
Hausherr I., Aphraate (Afrahat), DSp I 746-752
Bardy G., Aphraate ou Pharbad, Catholicisme I 686
Simon M., Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire romain (135-425), Paris 1948
Higgins M.J., Aphraates’ Dates for Persian Persecution, BZ 44 (1951) 265-271
Ortiz de Urbina I., Afraate, LThK I2 687
Vööbus A., Aphrahat, JbAC 3 (1960) 152-155
Nedungatt G., The Authenticity of Aphrahat’s Synodal Letter, OCP 46 (1980) fasc. 1, 62-88
Pierre M.J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1: Exposés I-X, SCh 349, Paris 1988, 33-202
Bruns P., Das Christusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Bonn 1990
Desprez V., Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tłum. J. Demb¬ska, I-II, ŹM 21-22, Kraków – Tyniec 1999
Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mo¬wach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3, Katowice 2002
Uciecha A., Afrahat. O wierze (Demonstratio Prima. De fide. PSyr 1, 5-45), ŚSHT 37 (2004) fasc. 2, 158-170 (tłumaczenie z języka sy¬ryjskiego, wstęp i komentarz)
Bruns P., Aphrahat, LThK3 I 802-803
Childers J.W., Humility Begets Wisdom and Discernment. Character and True Knowledge in Aphra¬hat’s, StPatr 41 (2006) 13-22
Lavenant R., Aphraate (270?-345?), NDPAC I 93-96
Uciecha A., Afrahat. O miłości (Demonstratio Secunda. De caritate. PSyr 1, 48-96), ŚSHT 39 (2006) fasc. 1, 53-67 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz)
Uciecha A., Wątki polemiczne w pismach Afrahata i świętego Efrema, w: Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, Studia Religiologica, z. 39, ZN UJ 1289, Kraków 2006, 113-126
Pierre M.-J., Thèmes de la controverse d’Aphraate avec les tendances juda¬ïsantes de son Église, w: Controverses des chrétiens dans l’Iran sassanide (Chrétiens en terre d’Iran II), éd. Ch. Jullien, Cahiers de Studia Iranica 36, Paris 2008, 115-128
Uciecha A., Afrahat. O poście (Demonstratio Tertia. De ieiunio. PSyr 1, 97-136), ŚSHT 42 (2009) fasc. 1, 85-96 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komen¬tarz)
Uciecha A., Afrahat, O modlitwie (Demonstratio Quarta. De oratione. PSy 1, 137- 182), ŚSHT 43 (2010) fasc. 1, 31-44 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)
Uciecha A., Afrahat, O wojnach (Demonstratio quinta. De bellis. PSyr 1, 184-237), ŚSHT 43 (2010) fasc. 2, 248-262 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)
Kes¬sel G.M. – Pinggéra K., A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature, Eastern Christian Studies 11, Leuven – Paris – Walpole (Mass.) 2011
Uciecha A., Afrahat, O synach przymierza (Demonstratio sexta. De monachis. PSyr 1, 240-312), ŚSHT 44 (2011) fasc. 1, 177-197 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)
Uciecha A., Rola i znaczenie „córek przymierza” w Kościele Perskim IV i V wieku, VV 19 (2011) 233-246
Uciecha A., Idea walki w ascezie „synów przymierza” na podstawie Mów Afrahata, w: Mię¬dzy sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamental¬ne pytania współczesnego człowieka. VIII Kongres Teologów Polskich (Poznań, 13-16 IX 2010), Poznań 2012, 526-535
Uciecha A., Afrahat, O pokutujących (Demonstratio sep¬tima. De paenitentibus. PSyr 1, 313-360), ŚSHT 46 (2013) fasc. 1, 5-17 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)
Uciecha A., Afrahat, List synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. PSyr 1, 573-726), ŚSHT 46 (2013) fasc. 1, 18-51 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz)
Uciecha A., „Walka” Złego z „synami przymierza” na podsta¬wie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca, VoxP 33 (2013) t. 59, 209-223

Published
2014-01-05


Uciecha, A. (2014). Afrahat, Mowa VIII – O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII: De resurrectione mortuorum, PSyr 1, 361-405). Vox Patrum, 61, 503–516. https://doi.org/10.31743/vp.3642

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.