Doroteos, Do Abrahama (Pap. Bodmer XXX: Ad Abraham)

Krzysztof Tomasz Witczak

Uniwersytet Łódzki , Poland

Konrad Tadajczyk

Uniwersytet Łódzki , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Doroteos, Do Abrahama

Livrea E., Un poema inedito di Dorotheos: Ad Abramo, ZPE 100 (1994) 175-187
Livrea E., Da Callimaco a Nonno. Dieci studi di poesia ellenistica, Messina – Firenze 1996, 107-127
Tadajczyk K. – Witczak K.T., Critical Notes to Dorotheos’ Hymn pros abraam, „Eos” 86 (1999) 257-265
Papyri Bodmer XXX-XXXVII: «Codex des Vi¬sions». Poèmes divers, edités avec une introduction générale, des traductions et des notes par A. Hurst et J. Rudhardt, München 1999, 37-56
Horst P.W. van der – Parmentier M.F.G., Een nieuw oudchristelijk geschrift over het offer van Izaäk, „Bijdragen, tijdschrift voor filosofie en theologie” 61 (2000) 243-260
Appel W., Klea kai aklea andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnosa, Toruń 2002, 162-163
Hilhorst T., The Bodmer Poem on the Sacrifice of Abraham, w: The Sacrifice of Isaac: The Aqedah (Genesis 22) and its Interpretations, ed. E. Noort – E. Tigebe¬laar, Leiden 2002, 96-108
Tadajczyk K., Hymn Dorotheosa „Do Abrahama”: Komen¬tarz krytyczny i egzegetyczny, w: Hymn antyczny i jego recepcja, edenda curaverunt J. Czerwińska – I. Kaczor, „Collectanea Philologica” 6 (2003) 175-198
Tadajczyk K., Hymn Dorotheosa „Do Abrahama” wobec tradycji biblijnej, w: Sapere aude. Księga pamiąt¬kowa ofiarowana Profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red. I. Mikołajczyk, Toruń 2004, 293-299
Appel W., Poezja epicka od Anty¬macha do Nonnosa, LGS I 317-318
Tadajczyk K., Hymn Dorotheosa „Do Abraha¬ma” wobec tradycji homeryckiej, w: Euterpe, Terpsichore, Erato. Liryka grecka i jej recepcja, red. M. Wróbel, „Classica Wratislaviensia” XXVI, Acta Universitatis Wrati¬slaviensis No. 2715, Wrocław 2005, 200-208
Miguélez Cavero L., Poems in Context: Greek Poetry in the Egyptian Thebaid 200-600 AD, Berlin 2008, 61-62

Published
2014-01-05


Witczak, K. T., & Tadajczyk, K. (2014). Doroteos, Do Abrahama (Pap. Bodmer XXX: Ad Abraham). Vox Patrum, 61, 517–526. https://doi.org/10.31743/vp.3643

Krzysztof Tomasz Witczak 
Uniwersytet Łódzki
Konrad Tadajczyk 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.