The attitude of St. Athanasius and St. Hilary towards the Manifesto of the synod of Ancyra (358)

Józef Grzywaczewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The Synod of Ancyra was organized at 358 by Basil, bishop of this city. The bishops who took part in this Synod published a Synodical Letter, called in English Manifesto. They presented in this letter the essence of the Homoiousian theology (it also written Homoeousians). They did not accept the Nicaean concept of equa­lity of the Son to the Father, expressed by the term homoousios (consubstantial). They proposed other idioms, especially homoios kat ousian (similar to the Father according the essence); sometimes they used the term homoiousios (similar to the Father in all things). According to the teaching of the Homoiousians, the Son pos­sessed the Divinity not in himself, but by the participation in Father’s Divinity. Athanasius of Alexandria expressed quite positive opinion about the theology of the Synod of Ancyra. Maybe he did know it very well; maybe he tried to see positive elements in it, because the Homoiousians were in opposition to the ex­treme Arianism. Hilary of Poitiers expressed also a positive opinion about the Manifesto of Ancyra. He appreciated its moderate position in Christology in com­parison to the extreme Arians. He supposed that the above mentioned terms used by the bishops of Ancyra had the same meaning as the Nicaean term homoousios. Both Athanasius and Hilary did not pay much attention on terms but espe­cially on the relation of the Son to the Father; he distinguished the identity of each Person; he was conscious of the difference of their mission, and he underlined the equality of their Divine nature and dignity.

Keywords:

Synod of Ancyra (358), Homoiousians (Homoeousians), Basil of Ancyra, Athanasius of Alexandria, Hilary of Poitiers

Athanasius, De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria, ŹMT 60 [wyd. grecko-polskie, przekład i opracowanie P. Szewczyk], Kraków 2011, 55-106.

Concilium Ancyranum, Anathematismi (Versio graeca et Versio latina), ŹMT 37 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Baron, SCL 1, Kraków 2006, 220-224.

Concilium Ancyranum, Epistula synodalis, ŹMT 37 [wyd. grecko-łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Baron, SCL 1, Kraków 2006, 210-219.

Epiphanius Constantiensis, Panarion, PG 43, 12-236.

Hilarius Pictaviensis, Liber de synodis seu de fide Orientalium, PL 10, 471-546, tłum. fragmentów M. Michalski: Hilary z Poitiers, O synodach, czyli o wierze chrześcijan wschodnich, w: ALP II 151-164.

Justinus, Dialogus cum Judaeo Tryphone, PG 6, 471-800, tłum. L. Misiarczyk, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012, 159-318.

Origenes, In Joannem com., ed. C. Blanc, SCh 120bis (Livres I-V), Paris 1996, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, PSP 28/1-2, Warszawa 1981.

Sozomenus, Historia Ecclesiastica, PG 67, 843-1629, tłum. S. Kazikowski: Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1989.

Ayres L., Nicaea and its Legacy. An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology, Oxford 2006.

Dünzl F., A Brief History of the Doctrine of the Trinity in the Early Church, transl. J. Bowden, New York 2007.

Gliściński J., Polityka kościelna św. Hilarego z Poitiers, Warszawa 1990.

Gliściński J., Współistotny Ojcu, Łódź 1992.

Grzywaczewski J., Kontekst działalności Bazylego jako przedstawiciela homojuzjan, „E-Patrologos” 1 (2015) t. 1, 28 (www.patrologia.uksw.edu.pl/pl/e-patrologos).

Grzywaczewski J., Poglądy Bazylego z Ancyry jako przedstawiciela homojuzjan na podstawie deklaracji synodu w Ancyrze, WST 27 (2014) fasc. 1, 251-268.

Gummerus J. , Die homöusianische Partei bis zum Tode des Konstantius, Leipzig 1900.

Hefele Ch.J. - Leclercq J., Trois conciles d’Antioche, à occasion de Paul de Samosate (264-269), I/1, 195-206.

Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.

Sagnard F., La gnose valentinienne, Paris 1947.

Starowieyski M., Sobory Kościoła niepodzielonego, Tarnów 1994.

Steenson J.N., Basil of Ancyra and the Course of Nicene Orthodoxy, Oxford 1983.

Weedman M., Hilary and the Homoiousians: Using New Categories to Map the Trinitarian Controversy, ChH 76 (2007) 491-510.

Weinandy Th.G., Athanasius. A Theological Introduction, Hampshire 2007.

Wolinski J., Od ekonomii do „teologii” (III wiek), w: Historia dogmatów, t. 1: Bóg zbawienia, red. B. Sesboüé – J. Wolinski, tłum. P. Rak, Kraków 1999, 158-209.


Published
2015-12-15


Grzywaczewski, J. (2015). The attitude of St. Athanasius and St. Hilary towards the Manifesto of the synod of Ancyra (358). Vox Patrum, 64, 171–188. https://doi.org/10.31743/vp.3711

Józef Grzywaczewski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.