A human being as a dynamic spiritual and bodily individual in the teaching of St. Maximus the Confessor

Oleksandr Kashchuk

Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie , Ukraine

Abstract

In St. Maximus the Confessor’s teaching human nature consists of the soul and the body, in which logos of power that unifies them together is inscribed. Human nature manifests itself in the individual human being. The human being as the body and the soul naturally longs for God. This longing is fulfilled by the movement, which is connected to dynamism of the entire human structure. The dynamism is inscribed in the mind, reason, spirit, will, sense, passionate powers and body. The dynamic aspiration for God does not imply getting rid of any of the human elements, even passionate and bodily, but on the contrary, it demands ap­preciation and proper use of all the natural powers of the human being. Maximus the Confessor treats the human being as a whole. The human is not only mind, reason and spirit, but also will, sense, passionate powers and body. The dynamism of mental and spiritual sphere should be extended in the senses, passionate pow­ers and body, so that the body also becomes the source of virtues, and is deified together with the soul through unity with the Absolute. This unity as the goal of human longing will never be static, but dynamic, because the fulfillment of this longing is the state with eternal movement. So human being will constantly strive for even more perfect unity with God. Through this unity the human being becomes more human. The originality of the Author consists in the fact that using the anthropological views of the earlier tradition and interpreting them mystically and symbolically, he intertwined the entire dynamism of human being with the structure of the Platonic world. The human being through the longing for God and through the proper use of natural powers mystically unites with God not only himself/herself, but also the entire universe, because the structure of the human being is analogous to the structure of the universe.

Keywords:

St. Maximus the Confessor, human being, dynamism, movement, God, soul, mind, reason, spirit, body, deification, anthropology, passion

Maximus Confessor, Ambiguorum liber, PG 91, 1032-1417.

Maximus Confessor, Capita de caritate, PG 90, 960-1080.

Maximus Confessor, Capita theologica et oecumenica, PG 90, 1084-1176.

Maximus Confessor, Disputatio cum Pyrrho, PG 91, 288-353.

Maximus Confessor, Epistula ad Thalassium, PG 90, 244-261.

Maximus Confessor, Epistulae XLV, PG 91, 364-649.

Maximus Confessor, Liber asceticus, PG 90, 912-956.

Maximus Confessor, Mystagogia, PG 91, 657-717.

Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica, PG 91, 9-285.

Maximus Confessor, Opusculum de anima, PG 91, 353-361.

Maximus Confessor, Orationis dominicae expositio, PG 90, 872-909.

Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium, PG 90, 244-785.

Maximus Confessor, Quaestiones et dubia, PG 90, 785-856.

Aristoteles, De anima, ed. G. Biehl, Lipsiae 1896.

Athanasius, De incarnatione, PG 25, 96-197.

Athanasius, Oratio contra gentes, PG 25, 4-96.

Basilius Magnus, De gratiarum actione hom., PG 31, 217-237.

Basilius Magnus, De Spiritu Sancto, PG 32, 68-217.

Basilius Magnus, Epistulae, PG 32, 220-1112.

Clemens Alexandrinus, Protrepticus, PG 8, 49-246.

Clemens Alexandrinus, Stromata, PG 8, 685-1381, PG 9, 9-601.

Dionysius Areopagita, De coelesti hierarchia, PG 3, 120-369.

Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, PG 3, 585-984.

Dionysius Areopagita, De ecclesiastica hierarchia, PG 3, 369-569.

Gregorius Nazianzenus, Carmina moralia, PG 37, 521-968.

Gregorius Nazianzenus, Epistulae, PG 37, 21-388.

Gregorius Nazianzenus, Orationes XLV, PG 35, 396-1252, PG 36, 12-664.

Gregorius Nyssenus, De anima et resurrectione, PG 46, 11-160.

Gregorius Nyssenus, De creatione hominis hom. 1, PG 44, 257-277.

Gregorius Nyssenus, De opificio hominis, PG 44, 124-256.

Irenaeus, Adversus haereses (liber III), ed. A. Rousseau – L. Doutreleau, SCh 211, Paris 1974.

Irenaeus, Adversus haereses (liber V), ed. A. Rousseau – L. Doutreleau – Ch. Mercier, SCh 153, Paris 1969.

Irenaeus, Expositio doctrinae apostolicae, ed. A. Rousseau, SCh 406, Paris 1995.

Justinus Martyr, De resurrectione mortuorum, PG 6, 1572-1592.

Justinus Martyr, Dialogus cum Tryphone Judaeo, PG 6, 472-800.

Leontius Byzantinus, Contra nestorianos et eutychianos lib. III, PG 86/1,1268-1396.

Leontius Hierosolymitanus, Contra nestorianos, PG 86/1, 1400-1768.

Nemesius Emesenus, De natura hominis, PG 40, 504-817.

Origenes, Contra Celsum, PG 11, 641-1632.

Origenes, De principiis, PG 11, 115-414.

Origenes, In Ezechielem hom. XIV, PG 13, 665-768.

Origenes, In Genesim com. (fragmenta e catenis), PG 12, 92-145.

Origenes, In Genesim hom. XVI, PG 12, 145-253.

Plato, Leges, Meno, Phaedo, Respublica, Theaetetus, Timaeus, ed. J.G. Baiterus – J.C. Orellius – A.G. Winckelmannus, w: Platonis opera quae feruntur omnia, Turici 1839.

Bahrim D., The Anthropic Cosmology of St Maximus the Confessor, „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science” 3 (2008) 11-37.

Butler M.E., Hypostatic Union and Monotheletism: The Dyothelite Christology of St. Maximus the Confessor, New York 1993.

Cooper A.G., The Body in St Maximus the Confessor, Oxford 2005.

Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków 2004.

De Angelis B., Natura, persona, libertà. L’antropologia di Massimo il Confessore, Roma 2002.

Dogiel G., Antropologia filozoficzna, Kraków 1992.

Kochańczyk-Bonińska K., Ontyczne podstawy przebóstwienia człowieka w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy, „Seminare” 34 (2013) 285-294.

Kochańczyk-Bonińska K., Śmierć i ostateczne przeznaczenie człowieka w ujęciu Maksyma Wyznawcy, Vox Patrum 55 (2010) 293-305.

Krąpiec M.A., Ja – człowiek, Lublin 1991.

Ladaria L. F., Człowiek stworzony na obraz Boga, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. 2: Człowiek i jego zbawienie, red. V. Grossi – L.F. Ladaria – Ph. Lécrivain – B. Sesboüé, tłum. P. Rak, Kraków 2001, 81-129.

Larchet J.-C., La divinisation de l’homme selon Saint Maxime le Confesseur, Paris 1996.

Louth A., Maximus the Confessor, London – New York 1996.

Louth, St. Denys the Areopagite and St. Maximus the Confessor: A Question of Influence, StPatr 28 (1993) 166-174.

Meyendorff J., Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1974.

Misiarczyk L., Osiem „logismoi” w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2007.

Reale G., Introduzione a Aristotele, Roma – Bari 1977.

Špidlik T. – Gargano I. – Grossi V., Historia duchowości, t. 3A: Duchowość Ojców greckich i wschodnich, tłum. K. Franczyk – J. Serafin, Kraków 2004.

Szczur P., Leoncjusz z Jerozolimy, EK X 795-796.

Szczur P., Nemezjusz z Emesy, EK XIII 899-900.

Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010.

Szram M., Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.), Lublin 2001.

Szram M., Od obrazu do podobieństwa Bożego – dynamiczna koncepcja antropologii teologicznej w II-III w. (stanowisko Ireneusza i Orygenesa), Vox Patrum 42-43 (2002) 357-376.

Tatakis B., Filozofia bizantyńska, tłum. S. Tokariew, Kraków 2012.

Thunberg L., Man and the Cosmos. The Vision of St Maximus the Confessor, New York 1985.

Thunberg L., Microcosm and Mediator. The Theological Anthropology of Maximus the Confessor, Lund 1965.

Wear S.K. – Dillon J., Dyonysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition. Despoiling the Hellenes, Aldershot 2007.

Zinkovskiy K. i M., Hierarchic Anthropology of Saint Maximus the Confessor, „International Journal of Orthodox Theology” 2 (2011) fasc. 4, 43-61.


Published
2015-12-15


Kashchuk, O. (2015). A human being as a dynamic spiritual and bodily individual in the teaching of St. Maximus the Confessor. Vox Patrum, 64, 205–230. https://doi.org/10.31743/vp.3713

Oleksandr Kashchuk 
Ukraiński Katolicki Uniwersytet we LwowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.