Stephan Schiwietz (Siwiec) – pupil of Max Sdralek

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Stefan Schiwietz (Stefan Siwiec), 1863-1941 – a Roman Catholic priest, Doctor of Theology, historian of the Eastern Orthodox Church, pedagogue – was born in Miasteczko Śląskie (Georgenberg) on 23th August 1863. He studied theo­logy at the University of Wrocław for 3 years (1881-1884) under H. Laemmer, F. Probst, A. König and M. Sdralek, among others, and then continued his theo­logical studies in Innsbruck (1884-1886), where he was a pupil of J. Jungmann and G. Bickell. The seminarist spent two years (1885-1886) in Freising in Bavaria, where in 1886 he took his holy orders. Siwiec published his doctoral thesis in Wrocław in 1896, so at the time when Sdralek took the chair of Church History. The subject of the Silesian scholar’s dissertation concerned the monastic reform of Theodore the Studite De S. Theodoro Studita reformatore monachorum Basilianorum. Siwiec combined his didactic work as a religious and mathematics teacher in the public middle school in Racibórz with his academic studies on the history of Eastern Orthodox Christianity, especially on monasticism. The results of his research were published both in German and in Polish. His most significant work is a three-volume monograph Das morgenländische Mönchtum (Bd. 1: Das Ascetentum der drei ersten christl. Jahrhunderte und das egyptische Mönchtum im vierten Jahrhundert, Mainz 1904; Bd. 2: Das Mönchtum auf Sinai und in Palästina im 4 Jahrhundert, Mainz 1913; Bd. 3: Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in Persien vierten Jarhundert, Mödling bei Wien 1938) on the history of the beginnings and development of Oriental monas­ticism in Egypt, Palestine, Syria and Persia, until the 4th century, which up to the present day has been cited in the world Patristic literature. Yet, Siwiec’s academic work still remains little known, especially in the circle of historians of antiquity and Polish patrologists. The equally little known figure of Max Sdralek, another Silesian (coming from Woszczyce) priest and academic, Rector of University of Wrocław, provides a significant context with the research methodology which this eminent scholar initiated, developed and tried to pass down to his pupils, among whom was also Stefan Siwiec. Sdralek strictly demanded that the principle of the priority of Church history over history of religion and psychology should be kept. In his works a description of socio-cultural factors and natural conditions determining the process of development of Christianity enables to see in a much clearer way how God’s plan has unfolded in history. The mutual dependence of Sdralek and Siwiec, the similarities and differences in their ways of studying and understanding Church history still remains an issue worth further exploration.

Keywords:

S. Siwiec, M. Sdralek, History of the Eastern Church, Oriental Monasticism, „Wrocław School of History”

Schiwietz (Siwiec) S., Das morgenländische Mönchtum (Bd. 1: Das Ascetentum der drei ersten christl. Jahrhunderte und das egyptische Mönchtum im vierten Jahrhundert, Mainz 1904; Bd. 2: Das Mönchtum auf Sinai und in Palästina im 4 Jahrhundert, Mainz 1913; Bd. 3: Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in Persien vierten Jarhundert, Mödling bei Wien 1938.

Schiwietz S., De S. Theodoro Studita reformatore monachorum Basilianorum, Vratislav 1896.

Schiwietz S., Die Eschatologie des hl. Johannes Chrysostomus und ihr Verhältnis zu der origenistischen, Mainz 1914.

Schiwietz S., Eine neue Auslegung von 1 Kor 7,36-38, ThG 19 (1927) 1-14.

Sdralek M., Die Stellung der Geschichte zur Philosophie und Naturwissenschaft. Rede zum Antritt des Rektorats der königlischen Akademie zu Münster am 15.Oktober 1887 gehalten, Münster 1887.

Siwiec S., Dotąd nieuwzględnione świadectwo dotyczące sakramentu olejem namaszczenia. Dogmatyczno-historyczny przyczynek z historii Kościoła egipskiego, PT 5 (1924) 236-246.

Siwiec S., Nowy sposób wyjaśnienia tekstu 1 Kor. 7, 36-38, PT 7 (1926) 225-239.

Constitutiones Apostolorum, ŹMT 42 [wyd. grecko-polskie, oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. S. Kalinkowski], Kraków, Kraków 2007 = SCL 2, 1-293.

Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica, ŹMT 70 [wyd. grecko-polskie, oprac. H. Pietras, tłum. A. Caba na podstawie tłum. A. Lisieckiego], Kraków 2013.

Abmeier H.-L., Sdralek, Max Lukas, http://kulturportal-west-ost.eu/biographies/sdralek-max-lukas-2/ [dostęp: 07.07.2013].

Baumeister T., Martyr invictus, w: The Coptic Encyclopedia, ed. A.S. Atiya, vol. 6, New York 1991, 124.

Bendel R., Max Sdralek. Der Begründer der Breslauer kirchenhistorischen Schule, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 55 (1997) 11-38.

Giorgi A.A., De miraculis Santi Coluthi et reliquiis Santi Panesniv martyrum thebaica fragmenta duo, alterum auctius, alterum nunc primus editum: omnia a Museo Borgiano deprompta et illustrata opera et studio F. Augustini Antonii Georgii Eremitae Augustiniani, Romae 1793.

Gouillard J., [rec.] Schiwietz (Stephan), Das morgenländische Mönchtum. Dritter Band: Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in Persien vierten Jarhundert, Mödling bei Wien 1938, EtByz 1 (1943) 285-286

Harnack A., Die Aufgabe der theologischen Facultäten und die algemeine Religionsgeschichte, Berlin 1901.

Hasse F., Die Aufgaben des Kirchengeschichtslehrers nach Professor Max Sdralek, Schlesisches Pastoralblatt 35, Breslau 1914.

Jedin H., Kirchenhistoriker aus Schlesien in der Ferne, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 11 (1963) 243-259.

Myszor W., Ks. dr Stefan Siwiec jako badacz wschodniego monastycyzmu, w: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, 296-305.

Probst F., Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten christlichen Jahrhunderten, Tübingen 1892.

Schiel H., Max Sdralek, der Begründer der Breslauer Kirchengeschichtsschule, im Bannkreis von Xaver Kraus, Teil 1, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 35 (1977) 239-284.

Schrörs H., Kirchen Geschichte und nich Religionsgeschichte, Freiburg im Breisgau 1905.

Historia monastycyzmu orientalnego. W 70 rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863-1941, red. A. Uciecha, SACh SN 16, Katowice 2014.

Till W., Koptische Heiligen und Martyrerlegenden, vol. 1, OCA 102, Rome 1935.

Weitlauff M., Sdralek Max, w: Neue Deutsche Biographie 24, Berlin 2010, 103.

Wittig J., Max Sdralek, Schlesier 1, Schlesier des 19. Jahrhunderts, hrsg. von F. Andreae – M. Hippe – O. Schwarzer, Breslau 1922, 130-133.


Published
2015-12-15


Uciecha, A. (2015). Stephan Schiwietz (Siwiec) – pupil of Max Sdralek. Vox Patrum, 64, 503–516. https://doi.org/10.31743/vp.3728

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.