Rhetoric and philosophy in the correspondence between st. Augustine and Volusianus (Epistulae 132, 135 and 137)

Rafał Toczko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Poland

Abstract

This paper takes under a detailed scrutiny some passages from the Letters 132, 135 and 137 among the Corpus of Augustine’s correspondence. The author casts some light on the cultural contexts of the Augustinian letters as it is presented in the contemporary research. In the outcome, a new reading of the correspondence with Volusianus is offered. The main thesis argumented for in this study is that what we encounter in these letters is a public philosophical dispute, in which both sides tried to discredit the counterparts as lacking in terms of ethical and strictly professional i.e. philosophical competences. The stake is the spiritual and intellec­tual authority of Augustine and the validity of Christian philosophy, especially of the Christian concept of divinity and its presence.

Keywords:

St. Augustine, Volusianus, epistolography, ancient philosophy, ancient rhetoric, Pelagianism

Apuleius, De Platone et eius dogmate, ed. C. Moreschini, w: Apulei Platonici Madaurensis Opera, quae supersunt, III: De philosophia libri, Lipsiae 1991
Augustinus, De peccatorum meritits et remissione, ed. K. Urba – J. Zycha, CSEL 60, Vindobonae 1913
Augustinus, Epistula, ed. A. Goldbacher, CSEL 44, Vindobonae 1904
Augustinus, Retractationum lib., ed. A. Mutzenbecher, CCL 57, Turnhout 1984
Augustinus, Sermo
Bonner G., Augu¬stine and Pelagianism, AugSt 24 (1993)
Brown P., Augustyn z Hippony, tłum. W. Radwański, Warszawa 1993
Cain A., The Letters of Jerome: Aceticism, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian Authority in Late Antiquity, Oxford – New York 2009
Chastagnol A., Le Sénateur Volusien et La Conversion D’une Famille de L’aristocratie Romaine Au Bas-Empire, REA 58 (1956) 240-253
Dunphy W., A lost year: Pelagianism in Carthage, 411 A.D., „Augustinia¬num” 45 (2005) 458-462
Ebbeler J., Disciplining Christians: Correction and Community in Augustine’s Letters, Oxford – New York 2011
Eckmann A., Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespon¬dencji, Lublin 1987
Geerlings W., Die Belehrung eines Heiden: Augustins Brief über Christus an Volusianus, „Augustiniana” 40-41 (1990-1991) 451-454
Hieronymus, Commentarii in Hieremiam
Hieronymus, Epistula
Howard N.D., Gifts Bearing Greekness: Epistles as Cultural Capital in Fourth-Century Cappadocia, „Journal of Late Antiquity” 6 (2013) 37-59
Lancel S., Augustine of Hippo, transl. A. Nevill, London 2002
Lepelley C., Spes saeculi: Le milieu so¬cial d’Augustin et ses ambitions séculières avant sa conversion, w: Congresso Internazionale su S. Agostino nel XVI. Centenario della Conversione, I, Rome 1987
O’Connell R.J., „Ennead”, IV,4 and 5 in the Works of Saint Augustine, REAug 9 (1963) 1-39
Pelikan J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, tłum. M. Höffner, I, Kraków 2008
Sirago V.A., Galla Placidia e la transformazione politica dell’Occidente, Louvain 1961
Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997
Stefańczyk A.P., Wstęp, w: Św. Augustyn, List do Woluzjana (Epistula 137), VoxP 30 (2010) t. 55
Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. I. ab Arnim, I: Zeno et Zenonis discipuli, Stutgardiae 1964
Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. Arnim, II: Chrysippi fragmenta logica et physica, Stutgardiae 1964
Toczko R., Jak zostać heretykiem. Przypadek Pelagiusza, Toruń 2012
Torchia N.J., Stoics, Stoicism, w: Augustine through the Ages: An Encyclopedia, ed. A.D. Fitzgerald et. al, Grand Rapids (Michigan) 1999

Published
2013-12-16


Toczko, R. (2013). Rhetoric and philosophy in the correspondence between st. Augustine and Volusianus (Epistulae 132, 135 and 137). Vox Patrum, 60, 449–459. https://doi.org/10.31743/vp.4000

Rafał Toczko 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.