The image of the priest in st. Augustine’s commentaries on J 10, 1-17 and J 21, 15-17

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The article presents the teaching of St. Augustine on priesthood – priests, their attitudes and commitment on pastoral work. Bishop of Hippo’s commentaries on the excerpts from the Gospel of John (J 10, 1-17; J 21, 15-17) are basis for the elaboration. Bishop of Hippo indicates that every priest receives his calling from Christ, the Good Shepherd. Thus, he ought to follow Christ and have absolute trust in Him, believing that without God’s grace he can do nothing in his pastoral work. What appears to be especially interesting is St. Augustine’s proposition that even the ministry of an unworthy priest – the evangelical mercenary – can be of a great benefit to the faithful, provided that they will not follow in his footsteps, but me­rely fulfill the proclaimed Word of God. In the commentaries one can see St. Augustine as a sophisticated exegete, but above all as a zealous priest of the lay faithful and a formation advisor.

Keywords:

Christ, the Good Shepherd, St. Augustine, priest, mercenary, lay faithful, ministry

Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus, ed. D.R. Willems, CCL 36, Turnholti 1954, 680, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, PSP 15/2, Warszawa 1977
Augustinus, Sermo, PL 38, tłum. A. Strzelecka: Augustyn, Kazanie 46. O pa¬sterzach. Na Ezechiela 34, 1-16, w: Starożytny chrześcijanin w obliczu przemian dziejowych, red. B. Częsz, Poznań 2012
Baumgartner C., Łaska Chrystusowa, w: Ta¬jemnica Chrystusa, red. B. Bejze, Poznań – Warszawa – Lublin 1969
Cachia N., „I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep” (John 10,11). The image of the Good Shepherd as a source for the spirituality of the ministerial priesthood, Roma 1997
Czyżewski B., Osobowość kaznodziei na przykładzie „De doctrina Christiana” i „De pastoribus” św. Augustyna, w: Refleksja Ojców Kościoła nad słowem Bożym, red. B. Częsz, Poznań 2009
Eckmann A., Teologia kapłaństwa w pismach św. Augustyna, VoxP 13-15 (1993-1995) t. 24-29, 131-160
Ham¬man A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Padovese L., Kapłani pierwszych wieków, Kraków 2011
Śrutwa J., Przygotowanie do kapłaństwa w Afryce Rzymskiej na podstawie pism św. Augustyna, VoxP 13-15 (1993-1995) t. 24-29
Wygralak P., Pasterska posługa kapłana w refleksji św. Augustyna. Komentarz do wy¬branych fragmentów Ewangelii św. Jana, w: Zawsze z Tobą. Księga pamiątkowa ofiarowana bisku¬powi Zdzisławowi Fortuniakowi na pięćdziesięciolecie kapłaństwa, red. J. Hadryś, Poznań 2013

Published
2013-12-16


Wygralak, P. (2013). The image of the priest in st. Augustine’s commentaries on J 10, 1-17 and J 21, 15-17. Vox Patrum, 60, 487–496. https://doi.org/10.31743/vp.4003

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.