„Nothing is of more importance than religion; nothing is more exalted than faith” (Epistula 72, 12). The faith in the light of st. Ambrose’s letters

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The presented paper discusses the issue of faith in St. Ambrose’s letters. According to him, there is nothing more important than faith and therefore he refers repeatedly in his correspondence to various issues related to faith. So Ambrose’s letters are the perfect practical complement to his dogmatic and exe­getical works. The above article on the basis of the reading of his letters shows the faith as a gift to be developed and improved, having the source in the Scriptures; richness of faith and its reference to other virtues and the Christian faith in relation to Jews and Gentiles are shown as well.

Keywords:

Ambrose, letters, faith

Ambrosius, De fide, PL 16, tłum. I. Bogaszewicz: Św. Ambroży z Mediolanu, O wierze, Warszawa 1970.

Ambrosius, De poenitentia, PL 16, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży, Wybór pism: O pokucie, O ucieczce od świata, O dobrach przynoszonych przez śmierć, PSP 7, Warszawa 1971.

Ambrosius, De virginibus, PL 16, PSP 35.

Ambrosius, Epistulae, SAEMO 21, ed. G. Banterle, Milano 1988, tłum. P. Nowak: Św. Ambroży, Listy, III, BOK 28, Kraków 2012.

Bernasconi E., Il nostro sommo padre, Milano 1958.

Cattanei E., La religione a Milano nell’età di Sant’Ambrogio, Milano 1974.

Concer A., Sant’Ambrogio e San Vigilio, „Sant’Ambrogio” 2 (1940) 1013-1016.

Cracco Ruggini L., Gli Ebrei in età tardoantica: presenze, intolleranze, incontri, Roma 2008.

Dooley W., Marriage According to St Ambrose, Washington 1948.

Figueroa G., The Church and the Synagogue in St Ambrose, Washington 1949.

Ilski K., Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań 2001.

Martini C.M., La lettera di Ambrogio a Vigilio: un esempio di “genus epistolare”, w: L’Anaunia e i suoi martiri. XVI Centenario dei martiri d’Anaunia 397-1997, ed. R. Grégoire, Trento 1997, 43-49.

Naumowicz J., Stosunek św. Ambrożego do małżeństwa i życia rodzinnego, "Vox Patrum" 8-9 (1985) 135-140.

Naumowicz J., Wstęp, w: Św. Ambroży z Mediolanu. Listy, I, BOK 9, Kraków 1997.

Naumowicz J., Wyrażenia na oznaczenie małżeństwa u św. Ambrożego, SACh 7 (1986) 67-147.

Nauroy G., Ambroise et la question juive à Milan à la fin du IVe siècle. Une nouvelle lecture de l’Epistula 74 (Maur. 40) à Théodose, w: Les chrétiens et leurs adversaires dans l’Occident latin au IVe siècle, éd. J.-M. Poinsotte, Rouen 2001, 37-59.

Nauroy G., La Synagogue et l’Église chez Ambroise de Milan: de l’antithèse à la synthèse, w: Les Pères et la naissance de l’ecclésiologie. Actes du colloque international de l’université Paul Verlaine-Metz (12-13 mars 2008), éd. M.-A. Vannier, Paris 2009, 131-157.

Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996.

Sartorelli A., Chiesa e sinagoga nel pensiero e nell’azione del vescovo Ambrogio, „La Rassegna Mensile di Israel” 70 (2004) z. 3, 1-32.

Savon H., Samson dans l’oeuvre d’Ambroise de Milan, „Graphè” 13 (2004) 75-95.

Szczur P., Marcelina, EK XI 1226.


Published
2013-12-16


Wysocki, M. (2013). „Nothing is of more importance than religion; nothing is more exalted than faith” (Epistula 72, 12). The faith in the light of st. Ambrose’s letters. Vox Patrum, 60, 497–511. https://doi.org/10.31743/vp.4004

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.