Temporality and the hope of eternal life from Church Fathers’ perspective

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

The question about the sense of life was not formulated by Church Fathers directly. Despite that, their texts indicate the elements which give value for human life and are the protection against death. Material world and social structures can’t satisfy man because inside his heart there is an unquenchable desire. In fact, ac­cording to the Church Fathers, man longs for the life with God in eternity. That de­sire is satisfied by hope which is based on the Christian faith. That’s the Christian hope of eternal life that makes the temporal life bearable and valuable. This is not only the Revelation teaching but also the result of rational calculation. Man not always adequately recognizes the essence of his desires and therefore it is the Church and its shepherds task to correctly allocate the hope because hope should later organize the whole human life.

Keywords:

vanity of the world, hope, sens of life, longing for infinity

Ambrosius, De bono mortis, ed. C. Schenkl, CSEL 32/1, Vindobonae 1897
Ambrosius, De obitu Valentiniani, ed. O. Faller, SAEMO 18, Milano – Roma 1985
Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, ed. C. Schenkl, CSEL 32/4, Vindo¬bonae – Lipsiae 1902
Andrzejewski R., Śmierć – tragedia czy wyzwolenie (kartki z eschatologii Ojców Ko¬ścioła), AK 95 (1980) z. 1, 91-95
Athenagoras, De resurrectione mortuorum, ed. B. Pouderon, SCh 379, Paris 1992, tłum. S. Kalinkowski, w: Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami. O zmar¬twychwstaniu umarłych, Warszawa 1985
Augustinus, De catechizandis rudibus, ed. I. Bauer, CCL 46, Turnhout 1969, tłum. W. Budzik: Augustyn, Początkowe nauczanie religii, w: Augustyn, Pisma katechetyczne, War-szawa 1952
Augustinus, De civitate Dei, ed. E. Hoffmann, CSEL 40/2, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1900, tłum. W. Kornatowski: Augustyn, O państwie Bożym, II, Warszawa 1977
Augustinus, De diversis quaestionibus, ed. A. Mutzenbecher, CCL 44A, Turnhout 1975
Augustinus, Enarrationes in Ps., ed. E. Dekkers – I. Fraipont, CCL 39, Turnhout 1956, tłum. Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, PSP 39, Warszawa 1986
Augustinus, Sermo, PL 38
Benedictus XVI, Spe salvi, AAS 99 (2007), tłum. pol.: Encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI „Spe salvi”, Kraków 2007
Cyprianus, Ad Demetrianum, ed. G. Hartel, CSEL 3/1, Vindobonae 1868, tłum. J. Czuj: Do Demetriana, w: Cyprian, Pisma, I: Traktaty, POK 19, Poznań 1937
Cyprianus, De lapsis, ed. G. Hartel, CSEL 3/1, tłum. J. Czuj: O upadłych, POK 19
Cyprianus, De mortalitate
Cyprianus, De opere et eleemosynis, ed. G. Hartel, CSEL 3/1, 394, tłum. J. Czuj: O uczynku i jałmużnach POK 19
Czyżewski B., Życie doczesne w ocenie Ojców Kościoła, w: Człowiek w perspektywie doczesności i wieczności. Antropocentryzm Ojców Kościoła, red. B. Częsz, Poznań 2006
Duda J., Nadzieja zbawienia dla wszystkich? Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża” 27 (2009) 187-201
Epistula Barnabae, ed. P. Prigent – R.A. Kraft, SCh 172, Paris 1971, tłum. A. Świ¬derkówna: List Barnaby, w: Pierwsi świadkowie, BOK 10, Kraków 1998
Gregorius Nyssenus, De vita Moysis, ed. J. Daniélou, SCh 1bis, Paris 1955, tłum. S. Kalinkowski: Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, ŹMT 50, Kraków 2009
Kaczmarek T., Świat rzymski w ocenie chrześcijan Kartaginy w III w., w: Chrześcijanie a życie pu¬bliczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., red. J. Śrutwa, Lublin 1988
Kieling M., Chrześcijanin w relacji do świata. „Terrena” w refleksji teologicznej papieża Grzegorza Wielkie¬go, TPatr 3 (2006) 43-56
Marafioti D., Il rapporto Chiesa-mondo al tempo dei martiri, „Ras¬segna di Teologia” 48 (2007) 39-82
Marrou H.I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność?, tłum. M. Węcławski, Warszawa 1997
Origenes, Commentarii in Epistulam ad Romanos, C.P. Hammond Bammel, SCh 539, Paris 2010, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, PSP 57/1, Warszawa 1994
Origenes, De oratione, ed. P. Koetschau, GCS 3, Leipzig 1899, 381, 27, tłum. W. Kania − H. Pietras: Orygenes, O modlitwie, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, Kraków 1993
Origenes-Hieronymus, Tractatus sive homiliae in Psalmos, ed. G. Morin, CCL 78, Turnhout 1958, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes – Hieronim, Homilie o Księdze Psalmów, ŹMT 32, Kraków 2004
Rosiek S., Dążenie do nieba jako nakaz historiozbawczy w doktrynie Grzegorza Wielkiego, RTK 22 (1975) z. 3, 33-43
Salwian z Marsylii, De gubernatione Dei, ed. G. Lagarri¬gue, SCh 220, Paris 1976, tłum. P. Jakubowska – T. Kołosowski – M. Przyszychowska: O rzą¬dach Boga, w: Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie, PSP 66, Warszawa 2010
Widok N., Chrystologiczna koncepcja nadziei w „Listach” Ignacego Antiocheńskiego, VoxP 28 (2008) t. 52/2, 1213-1222
Zocca E., La „senectus mundi”. Significato, fonti e fortuna di un tema Cipraneo, „Augustinianum” 35 (1995)
Żurek A., Chrześcijanie a „upadający Rzym”, SACh 15 (2001)

Published
2013-12-16


Żurek, A. (2013). Temporality and the hope of eternal life from Church Fathers’ perspective. Vox Patrum, 60, 535–545. https://doi.org/10.31743/vp.4007

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.