Pseudo-Augustyn, Dialog antymanichejski (Sermo contra Manichaeum)

Wincenty Myszor

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Pseudo-Augustyn, Dialog antymanichejski

Augustinus, De baptismo contra Donatistas libri VII (CPL 332)
Augustinus, De consensu evangelistarum (CPL 122)
Augustinus, De cura pro mortuis gerenda (CPL 307)
Augustinus, De inmortalitate animae (CPL 256)
Augustinus, Epistula (CPL 262)
Dolbeau F., Un opuscule latin contre les Manichéens, w: Augustin et la prédication en Afrique. Recherches sur divers sermons authentiques, apocryphes ou anonymes, Collection des Études Augustiniennes. Séries Antiquité 179, Paris 2005

Published
2013-12-16


Myszor, W. (2013). Pseudo-Augustyn, Dialog antymanichejski (Sermo contra Manichaeum). Vox Patrum, 60, 603–609. https://doi.org/10.31743/vp.4010

Wincenty Myszor 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.