The Gospel of Judas – introduction to the study

Wincenty Myszor

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

The article is informing new sides of the Gospel of the Judas of the state of the research on the Coptic text of the Gospel of the Judas. He is pointing at the impor­tance of the cover and the publication of new fragments of the Coptic text. New fragments, published after the critical edition are pointing on gnostic contents of the Gospel. He is a focal point of the Gospel gnostic Jesus, exactly Christ which the Judas is freeing giving the Jesus’ body to the death.

Keywords:

christology of Gnostics, betrayal of the Judas according to Gnostics

Bosson N., L’Evangile de Judas: notes linguistiques et stylistiques, w: The Gospel of Judas in Context: Proceedings of the First International Conference on the Gospel of Judas (Paris, Sorbonne, October 27th-28th 2006), ed. M. Scopello, Leiden 2008
Brankaer J., Whose Savior. Salvation, Damnation and the Race of Adam in the Gospel of Judas, w: The Codex Judas Papers: Proceedings ot the International Congress on the Tchacos Codex (Rice Uni¬versity, Houston, Texas, March 13th -16th 2008), ed. A.D. DeConick, Nag Hammadi and Manichaean Studies 71, Leiden – Boston 2009
Codex Tchacos. Texte und Analysen, ed. J. Brankaer – H.G. Bethge, Berlin 2007, 261-372
DeConick A.D., After the „Gospel of Judas”: Reassesing what we have known to be True about Cain and Judas, w: In Search of Truth: Augustine, Manichaeism and other Gnosticism. Studies for Johannes van Oort at Sixty, ed. J. van den Berg – A. Kotzé – T. Nicklas – M. Scopello, Leiden 2011
Dubois J.D., L’Evangile de Judas et la tradition basilidienne, w: The Gospel of Judas in Context: Proceedings of the First International Conference on the Gospel of Judas (Paris, Sorbonne, October 27th-28th 2006), ed. M. Scopello, Leiden 2008
Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz W. Myszor, SACh SN 3, Katowice 2006
Gnostic Revisions of Genesis Stories and Early Jesus Tradition, Nag Hammadi and Manichaean Studies 58, Leiden 2006
Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau, SCh 264, Paris 1979
Jenott L., The Gospel of Judas, Tübingen 2011
Luttikhuizen G., Sethianer?, ZACh 13 (2009)
Lüdemann G., Das Judas-Evangelium und das Evangelium nach Maria. Zwei gnostische Schriften aus der Frühzeit des Christentums, Stuttgart 2006
Meyer M., The Tchakos Fragments of the Gospel of Judas. Paper presented at the Society of Biblical Literature Annual Meeting (New Orleans, November 2009)
Meyer M., When the Sethians were Young, w: The Codex Judas Papers: Proceedings ot the International Congress on the Tchacos Codex (Rice Uni¬versity, Houston, Texas, March 13th -16th 2008), ed. A.D. DeConick, Nag Hammadi and Manichaean Studies 71, Leiden – Boston 2009
Myszor W., Chrystologia gnostyków: podstawowe problemy, w: tenże, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, SACh SN 11, Katowice 2010
Myszor W., Ewangelia Judasza – wprowadzenie, SACh SN 3
Myszor W., Jezus w „Ewangelii Judasza”, w: tenże, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, SACh SN 11, Katowice 2010
Nagel P., Das Evangelium des Judas, ZNW 98 (2007) 213-276
Nagel P., Das Evangelium des Judas – zwei Jahre später, ZNW 100 (2009) 101-138
Nagel P., Erwägungen zur Herkunft des Judasevangeliums, ZNW 101 (2010)
Oort J. van, Irenaeus on the „Gospel of Judas”. An Analysis of the Evidence in Context, w: The Codex Judas Papers: Proceedings ot the International Congress on the Tchacos Codex (Rice Uni¬versity, Houston, Texas, March 13th -16th 2008), ed. A.D. DeConick, Nag Hammadi and Manichaean Studies 71, Leiden – Boston 2009
Plisch U.K., Was nicht in der Bibel steht. Apokryphe Schriften des frühen Christentum, Stuttgart 2006
Ps-Tertullianus, Adversus omnes haereses, CSEL 2, 1404, SACh SN 3
Schenke H.M., The Phenomenon and Significance of Gnostic Sethianism, w: The Redis¬covery of Gnosticim, II: Sethian Gnosticism, ed. B. Layton, Leiden 1978, 588-616
Schenke-Robinson G., The Gospel of Judas. Its Protagonist, its Com¬position, and its Community, w: The Codex Judas Papers: Proceedings ot the International Congress on the Tchacos Codex (Rice Uni¬versity, Houston, Texas, March 13th -16th 2008), ed. A.D. DeConick, Nag Hammadi and Manichaean Studies 71, Leiden – Boston 2009
Schwartz J.K., Die Kultpolemik im „Evangelium des Judas”, „Early Christianity” 3 (2012) 59-84
The Codex Judas Papers: Proceedings ot the International Congress on the Tchacos Codex (Rice Uni¬versity, Houston, Texas, March 13th -16th 2008), ed. A.D. DeConick, Nag Hammadi and Manichaean Studies 71, Leiden – Boston 2009
The Gospel of Judas, w: The Nag Hammadi Scriptures. The International Edition, ed. M. Meyer, New York 2007
The Gospel of Judas, together with the Letter of Peter to Philip, James, and a Book of Allogenes from Codex Tchacos. Critical Edition, Coptic text ed. by R. Kasser – G. Wurst, Introduc¬tions, Translations, and Notes by R. Kasser – M. Meyer – G. Wurst – F. Gaudard, Washington 2007
The Gospel of Judas in Context: Proceedings of the First International Conference on the Gospel of Judas (Paris, Sorbonne, October 27th-28th 2006), ed. M. Scopello, Leiden 2008
Turner J., The Place of the „Gospel of Judas” in Sethian Tradition. w: The Gospel of Judas in Context: Proceedings of the First International Conference on the Gospel of Judas (Paris, Sorbonne, October 27th-28th 2006), ed. M. Scopello, Leiden 2008
Turner J.D., The sethian Myth in the „Gospel of Judas”. Soteriology or Demonology? w: The Codex Judas Papers: Proceedings ot the International Congress on the Tchacos Codex (Rice Uni¬versity, Houston, Texas, March 13th -16th 2008), ed. A.D. DeConick, Nag Hammadi and Manichaean Studies 71, Leiden – Boston 2009
Wurst G., Preliminary Report on New Fragments of Codex Tchacos, „Early Chris¬tianity” 1 (2010) 282-294

Published
2013-01-25


Myszor, W. (2013). The Gospel of Judas – introduction to the study. Vox Patrum, 59, 9–19. https://doi.org/10.31743/vp.4012

Wincenty Myszor 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.