The struggle between good and evil in the "Epistle" of Pseudo-Barnabas

Mirosław Mejzner

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The struggle between good and evil is one of the main subjects of the Epistle of Pseudo-Barnabas, which originated between 70 and 130, thus, in the period when apocalyptic literature was flourishing. The latter’s impact on the Epistle is undeniable, and is expressed in the characteristic approach of the present time as the „last days” marked by intense activity of evil forces. Even though the out­come of God’s struggle with Satan has already been decided by the victory of Jesus Christ on the cross, still it is ongoing, and at different levels. For Pseudo- Barnabas, two areas of this confrontation are of utmost importance: the ortho­doxy of faith and morality of life. The first issue is treated very broadly (chapters I-XVII), and its essence is to convince the readers of the Letter of the saving exclusivism of Christianity. The author radically opposes Judaism, considering all its laws and institutions in their historical implementation (e.g. sacrifices, fasting, Sabbath, temple, ritual ordinances) as the result of both the incorrect (physical) interpretation of the inspired Scriptures and submission to Satan’s insidious work. The only people of the Covenant are those who have believed in Jesus Christ and were immersed in the water of baptism. The other area of the still ongoing strug­gle is the heart of a Christian who, at any time, has to choose between the way of life and the way of death (chapters XVIII-XX). The final manifestation of Christ’s victory over evil will happen at His second coming, when He will put an end to the „times of the Wicked” and will bring into His Kingdom all the Christians faithful to His teaching.

Keywords:

Epistle Pseudo-Barnabas, good, evil, Christianity, Baptism, New People, Covenant, Judaism, Jews, Two ways, Judgment, Apocalipticism, Millenarism, Lord’s Kingdom, Pseudo-Barnabas

Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, red. M.S. Wróbel, Lublin 2010
Barnard L.W., Studies in the Apostolic Fathers an their Background, Oxford 1966
Chester A., The Parting of the Ways: Eschatology and Messianic Hope, w: Jews and Christians: The Parting of the Ways A.D. 70 to 135, ed. J.D.G. Dunn, Grand Rapids 1999, 239-313
Chrostowski W., Kościół, Żydzi, Polska (wywiad-rzeka przeprowadzili G. Górny i R. Tichy), Warszawa 2009
Clemens Romanus, 1 Epistula ad Corinthios
Dahl N.A., La terre où coulent le lait et le miel selon Barnabé VI, 8-19, w: Aux sources de la tradition chrétienne. Mélange offerts à M. Maurice Goguel, Neuchâtel – Paris 1950
Daniélou J., Teologia judeochrześcijańska, Kraków 2002
Didache, ed. W. Rordorf – A. Tuilier: La doctrine des douz apôtres (Didachè), SCh 248, Paris 1978, tłum. A. Świderkówna: Nauka dwunastu Apostołów (Didache), BOK 10
Hermans A., Le Pseudo-Barnabé est-il millenariste?, EThL 35 (1959) 849-876
Käsemann E., Die Anfänge christlicher Theologie, II, Göttingen 1964
Mazzucco C., Il millenarismo delle origini (II-III sec.), w: Atti delle III Giornate Patristiche Torinesi „Millennium”: l’attesa della fine nei primi secoli cristiani, ed. R. Uglione, Torino 2002
Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994
Norelli E., Il dibattito con il giudaismo nel II secolo. Testimonia; Barnaba; Giustino, w: La Bibbia nell’antichità cristiana, t. 1: Da Gesù a Origene, ed. E. Norelli, Bologna 1993
Nowińska J., Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana, Warszawa 2006
Otranto G., La polemica antigiudaica da Barnaba a Giustino, ASE 14/1 (1997) 55-82
Parchem M., Wprowadzenie do apokaliptyki, w: Pisma apokaliptyczne i Testamenty, red. M. Parchem, Kraków – Mogilany 2010
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007
Pisma apokaliptyczne i Testamenty, red. M. Parchem, Kraków – Mogilany 2010
Prigent P. – Kraft R.A., Épître de Barnabé, SCh 172, Paris 1971, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Kościoła, red. M. Starowieyski, BOK 10, Kraków 1998, 179-199
Russel D.S., The Method and Message of Jewish Apocaliptyc, London 1964
Sacchi P., L’apocalittica giudaica e la sua storia, Brescia 1990
Scorza Barcellona F., Introduzione, w: Epistola di Barnaba, Corona Patrum 1, Torino 1975
Szczur P., Królestwo Boże i Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Zarys problematyki, w: Królestwo Boże a Kościół, red. M. Chojnacki – J. Morawa – A.A. Napiórkowski, Kraków 2012
Wróbel M.S., Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do ju¬daizmu, Lublin 2005

Published
2013-01-25


Mejzner, M. (2013). The struggle between good and evil in the "Epistle" of Pseudo-Barnabas. Vox Patrum, 59, 21–37. https://doi.org/10.31743/vp.4013

Mirosław Mejzner 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.