„To tie the strong man” – the battle of Jesus and Beelzebub. Ancient exegesis of Matthew 12, 29 and parallel texts

Agnieszka Bastit-Kalinowska

Université de Lorraine , France

Abstract

Although Peter seems to echo the opinion commonly held when he says that Jesus „went about doing good” (Act 10, 38), Jesus was accused of „casting out demons by Beelzebub, the ruler of the demons” (Mt 12, 24). In answer, he pro­poses a very short parable, the one of the „Strong one” tied up to seize his goods (Mt 12, 29). The present article studies the influence of this verse in the early Christian literature. The victory of the Saviour over evil is interpreted as the result of a cosmic fight (Origen) or as the merciful redemption of the human being and his restoration and vivification by the Holy Spirit (Irenaeus).

Keywords:

strong man, exegesis, Mt 12, 29

Acta Thomae
Basilius Caesariensis, De Spiritu Sancto, ed. B. Pruche, SCh 17bis, Paris 1968
Bastit A., Le salut comme libération dans l’exégèse primitive des évangiles: LUO et LUSIS, w: Pagani e Cristiani alla ricerca della salvezza (secoli I-III). XXXIV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 2006
Bastit-Kalinowska A., L’Introduc¬tion d’Antonio Orbe à la théologie des IIe et IIIe siècles et l’apologue du «Fort ligoté» (Mt 12, 29 et parallèles), „Gregorianum” 94 (2013) 286-300
Beda Venerabilis, In Lucae evangelium expositio, ed. D. Hurst, CCL 120, Turnhout 1960
Bovon F., L’évangile selon saint Luc (9, 51 - 14, 35), Genève 1996
Chromatius Aquileiensis, Tractatus in Matthaeum, ed. R. Étaix – J. Lemarié, CCL 9A, Turnhout 1974
Évangile selon Thomas, w: Écrits apocryphes chrétiens, I, ed. P. Geoltrain – F. Bovon, Paris 1997
Hieronim, Commentarius in Matthaeum, ed. É. Bonnard, SCh 242, Paris 1977
Hilarius Pictaviensis, Commentarius in Matthaeum, ed. J. Doignon, SCh 254, Paris 1978
Irenaeus, Adversus haereses, ed. F. Sagnard, SCh 34, Paris 1952
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005
Justyn, Dialogus cum Tryphone, PG 6
Melito Sardensis, De Pascha, ed. O. Perler, SCh 123, Paris 1966
Orbe A., Introduccion a la teologia de los siglos II y III, II, Roma 1987
Origenes, Commentarii in Epistulam ad Romanos, ed. C.P. Hammond Bammel – M. Fédou – L. Brésard, SCh 539, Paris 2010
Origenes, In Iesu Nave hom., ed. A. Jaubert, SCh 71, Paris 1960
Tertullianus, Adversus Marcionem, ed. C. Moreschini – R. Braun, SCh 456, Paris 2001

Published
2013-01-25


Bastit-Kalinowska, A. (2013). „To tie the strong man” – the battle of Jesus and Beelzebub. Ancient exegesis of Matthew 12, 29 and parallel texts. Vox Patrum, 59, 113–127. https://doi.org/10.31743/vp.4017

Agnieszka Bastit-Kalinowska 
Université de LorraineLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.