An experience of Jesus’ temptation in the desert as the school of Christian perfecting on the basis of st. Ambrose’s commentary on the Gospel according to st. Luke

Jerzy Pałucki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Man, as Ambrose teaches, should be constantly aware that he is put to the temptation which is experience inherent in freedom, because without temptation, there is no freedom. Jesus chooses knowingly and willingly, despite temptation, folly and weakness arising from the sign of the Cross (cf. 1Cor 1: 23-25). He takes the side of extreme obedience to the Father, and He does so as a man – with all the consequence of human weakness, fear of dying and suffering. He says no’ to Satan – to be a man with a man – to the very end. After the temptation in the desert devil leaves him, but by the time (cf. Lk 4: 13), and he waits for the next conve­nient moment to tempt Jesus. Ambrose encourages all those who are involved in fighting against the temptations of Satan, because Jesus Christ has overcome the world and opened the door to eternal life for everyone – through the community. Church – communion is the way of human victory over Satan, the prince of this world.

Keywords:

temptation, desert, hunger, Jesus Christ, Ambrose, Church

Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam, ed. G. Coppa, SAEMO 12/1, Milano – Roma 1978, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży: Wykład ewangelii według św. Łukasza, PSP 16, Warszawa 1977
Andrzejewski R., Pokuta w nauczaniu Ojców Kościoła, AK 69 (1977) t. 89, 33-46
Bajau C., La Bible comme moyen d’édu¬cation chrétienne, d’après saint Jean Chrysostome, „Mitropolia Oltenei” 58 (2006) z. 1-4
Benedictus de Nursia, Regula monachorum
Bianchi E., Adamo, dove sei? Commento esegetico-spirituale ai capitoli I-XI del libro della Genesi, Magnano 2007, 199-228
Bianchi E., Una lotta per la vita. Conoscere e combattere i peccati capitali, Ciniscello Balsamo 2011
Galot J., Jesus liberador, Madrid 1982
George F., The difference God makes. A catholic Vision of Faith, Communion, and Cul¬ture, New York 2009
Homerus, Odyseea
Jan Paweł II, Aniołowie upadli, czyli szatani (audiencja środowa w dniu 13 sierpnia 1986), w: Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Città del Vaticano 1987, s. 357-362
Janiszewski P., Żywioły w służbie propagandy, czyli po czyjej stronie stoi Bóg. Studium klęsk i rzad¬kich fenomenów przyrodniczych u historyków Kościoła IV i V w., w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności, Studia źródłoznawcze, III, Kraków 2000, 11-191
Kościelniak K., Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kultu¬rowe aspekty demonologii biblijnej, Kraków 2002
Lavatori R., Sata¬na, un caso serio, Bologna 1996
Maggioni B., Cristo e Satana nel vangelo di Marco, „Communio” 8 (1979) 5-21
Morin E., I miei demoni, Roma 2004
Nola A., Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefi¬cia prezenza presso tutti i popoli, dall’ antichità ai nostri giorni, Roma 1987
Pałucki J., Dobre bogactwo, Lublin 1992
Pałucki J., Nauka o grzechu pierworodnym wg św. Ambrożego, w: Grzech pierworodny, red. H. Pietras, Kraków 1999
Pałucki J., Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007
Rakocy W., Boża sprawiedliwość objawiająca się w dziele zbawienia człowieka przez Krzyż, VV 1 (2002)
Szram M., Nauka o grzechu Adama w „Komentarzu do Listu św. Pawła do Rzymian” Oryge-nesa, w: Grzech pierworodny, red. H. Pietras, Kraków 1999
Tronina A., Diabolos i symbolon, w: Z zagadnień dobra i zła według Biblii, red. J. Flis, Lublin 1990, 57-83
Wiśniewski R., Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w., Kraków 2003
Witko K., Demonologia w nauce Ojców Kościoła: Ogólny zarys stanu badań proble¬matyki i jej główne kierunki, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, red. H. Pietras, ŹMT 17, Kraków 2000, 9-22

Published
2013-01-25


Pałucki, J. (2013). An experience of Jesus’ temptation in the desert as the school of Christian perfecting on the basis of st. Ambrose’s commentary on the Gospel according to st. Luke. Vox Patrum, 59, 179–196. https://doi.org/10.31743/vp.4022

Jerzy Pałucki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.