The power of evil spirits over man according to John Cassian

Arkadiusz Nocoń

Università Pontificia Salesiana a Roma , Italy

Abstract

Much of the literary activity of John Cassian, that supreme master of the spiri­tual life, concentrates on the struggle with the devil, the discernment of his strate­gies, and the search for effective defense mechanisms against his attacks. The question of the power of evil spirits over man also arises. Generally, Cassian’s teaching on this subject of the power of spirits over man strikes a positive note: when faced with diabolic attacks and temptations, man enjoys not only the possi­bility of success but even the possibility of advantage: God Himself, the merciful judge (Collationes Patrum VII 20) watches over man’s struggles to overcome diabolic attacks and in that struggle He favours man. Obviously, since we are talk­ing of a continuous struggle, evil spirits can attempt to, and sometimes even do demonize man – but not because of their desire so to do but because of God will (evil spirits may not do with man as they please but only what God permits them to do). The power of evil spirits over man is therefore limited: a) by the concession of God; and b) by man’s will which possesses „both the freedom of acquiescing to temptation and of repulsing it” (Collationes Patrum VII 8). The general te­nor of Cassian’s teaching, therefore, is permeated by a positivism and is free of any form of fatalism or obsession on matters of demonology, while at the same time conscious of the evil that demonic spirits can exert on man’s body and spirit (soul). He continues to hold that spiritual evil, or vice, is something much more dangerous and to be avoided at all costs. Quoting St. Paul, Cassian assures us that definitive victory belongs to Christ and to his followers: when Christ „hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power” (1Cor 15, 24), at that moment, all those who have been held captive by these „dominions”, „authorities” and „powers” will be freed from all subjugation (Collationes Patrum VIII 14).

Keywords:

Satan, demonology, evil spirits, power of evil spirits, struggle against demons, diabolic possession, capital sin and vices

Cappuyns M., Cassien, DHGE XI 1320-1322
Chadwick O., John Cassian, Cambridge 1968
Hoch A., Zur Heimat des Johannes Cassianus, ThQ 82 (1990) 43-69
Joannes Cassianus, Collationes Patrum XXIV, PL 49, ed. M. Petschenig, CSEL 13, Wien 1886
Joannes Cassianus, De institutis coenobiorum et De octo principalium vitiorum remediis libri XII, ed. A. Gazaeus, PL 49, ed. M. Petschenig, CSEL 17, Wien 1888
Lavatori R., Satana un caso serio. Studio di demonologia cristiana, Bologna 1996
Marrou H.I., La patrie de Jean Cassien, OCP 13 (1947) 588-596
Ménager A., La patrie de Cassien, „Échos d’Orient” 21 (1921) 330-358
Naumowicz J., Drabina zmagań Jana Klimaka, ŻD 50 (2007) 30-37
Olphe-Galliard M., Cassien, DSp II 214
Osek E., Szatan – duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego, VoxP 21 (2001) t. 40- 41, 209-217
Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 1999
Schwartz E., Lebensdaten Cassians, ZNW 38 (1939) 1-11
Stewart C., Kasjan Mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków 2004
Wiśniewski R., Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku. Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, red. T. Derda – E. Wipszycka, IV, Kraków 2003
Zatorski W., Osiem duchów zła. Nauka Ewagriusza z Pontu o namiętnych myślach, Kraków 2012
Zelzer K., „Cassianus natione Scytha”, ein Südgallier, „Wiener Studien” 104 (1991) 161-168

Published
2013-01-25


Nocoń, A. (2013). The power of evil spirits over man according to John Cassian. Vox Patrum, 59, 197–208. https://doi.org/10.31743/vp.4023

Arkadiusz Nocoń 
Università Pontificia Salesiana a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.