The „battle” of the evil one against the „sons of the covenant” in the demonstrations by Aphrahat, the Persian sage

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

In the Demonstrations by Aphrahat, the term „battle” is reserved for the strug­gles waged by the „sons of the covenant” against Satan (cf. 1Jn 2, 16). Te Evil One attacks them in various manners in order to destroy the peace in man and the Church, yet, as in The Shepherd of Hermas, his „battle” has been definitively lost. In Aphrahat’s teaching, the question related to the dwelling place of the evil spirit-angel remains to be studied. According to the typical Judeo-Christian concept, he dwells in the lower spheres of heaven, which implies certain soteriological con­sequences: Christs encounters and defeats evil spirits during His ascension, not during His descension into Sheol, where His aim is to liberate the souls.

Keywords:

battle against Satan, sons of the covenant, Syrian monasticism

Aphraates, Demonstratio
Bruns P., Das Christusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Bonn 1990
Daniélou J., Teologia judeochrześcijańska: historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim, tłum. S. Basista, Myśl Teologiczna 39, Kraków 2002
Daniélou J. – Marrou H.I., Historia Kościoła, I: Od początków do roku 600, tłum. M. Tar-nowska, Warszawa 1984
Dictionnaire syriaque-français, éd. L. Costaz, Beyrouth 1986
Escolan P., Monachisme et Église. Le monachisme syrien du IVe au VIIe siècle: un ministère charismatique, Théologie Historique 109, Paris 1999, 28-52
Hermas, Pastor, Mand., ed. R. Joly, SCh 53bis, Paris 1968, tłum. A. Świ¬derkówna: Hermas, Pasterz, PSP 45, Warszawa 1990
Higgins M.J., Aphraates’ Dates for Persian Persecution, ByZ 44 (1951)
Lambert A., Apotactites et monazontes. Apotactites et Apotaxamènes, DACL I/2 2610-2611
Lavenant R., Afraate (270?-345?), NDPAC I 93-96
Lizorkin I., Aphrahat’s Demonstrations: A Conversation with the Jews of Mesopotamia, Ph.D. dissertation, Stellenbosch University (RPA) 2009
Parisot J., Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894, 1-1050
Peterson E., Frühkirche, Judentum und Gnosis, Freiburg 1959
Pierre M.J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés I-X, traduction du syriaque, introduction et notes par M.J. Pierre, SCh 349, Paris 1988
Rubinkiewicz R., Wstęp, w: Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 1999
Testamenta XII Patriarcharum (Testamentum Ruben), ed. M. de Jonge according to Cam-bridge University Library MS Ff 1.24.2, Leiden 1970
Uciecha A., Afrahat, Mędrzec perski – stan badań, ŚSHT 33 (2000)
Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mo¬wach” Afrahata, Studia i materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002
Uciecha A., Idea walki w ascezie „synów przymierza” na podstawie Mów Afrahata, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne py¬tania współczesnego człowieka (VIII Kongres Teologów Polskich, Poznań 13-16 września 2010 r.), red. D. Bryl – B. Kochaniewicz – E. Kotkowska – J. Nawrot, Poznań 2012, 526-535
Uciecha A., Postawa duchowieństwa Kościoła Perskiego w czasie prześladowań Szapu¬ra II, w: Vobis Episcopus vobiscum christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybi-skupowi Damianowi Zimoniowi, red. W. Myszor – A. Malina, Katowice 2004
Uciecha A., Rola i miejsce „synów przymierza” w Kościele perskim IV w. (na przykładzie Mów Afrahata), VoxP 22 (2002) t. 42-43, 161-175
Witakowski W. (rec.), A. Uciecha, Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata [= Ascetic teaching in Aphrahat’s „Expositions”], Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002, Księgarnia Św. Jacka, pp. 192, w: „Hugoye. Journal of Syriac Studies” 11 (2008) nr 2

Published
2013-01-25


Uciecha, A. (2013). The „battle” of the evil one against the „sons of the covenant” in the demonstrations by Aphrahat, the Persian sage. Vox Patrum, 59, 209–223. https://doi.org/10.31743/vp.4024

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.