„Bestiary of disbelief”. Non-believer people in Hilary’s of Poitiers teaching

Helena Karczewska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

Bishop of Poitiers, referring to the allegorical interpretation of Scripture, makes the characteristics of people away from God through unbelief. Comparing them to beasts, Hilary creates an unique „bestiary of disbelief”. Bishop of Poitiers shows the catalogue of beasts and gives them a symbolic significance which re­veals the nature of opponents of the Church. In the allegorical world of beasts many animals can be found: foxes mean false prophets, ravens – sinners and cattle as a symbol of heathen. In general Bishop of Poitiers indicates symbol of serpent as heretics who reject the gift of faith in Christ and contempt the doctrine of the Church. In Hilary’s works a lot of helpful directions for believers are given. Bishop focuses on gaining spiritual knowledge and proclamation of the Gospel.

Keywords:

Hilary of Poitiers, Expositions of the Psalms, belief, allegorical exegesis, unbelief, sinners, heretics

Goffinet E., L’utilisa¬tion d’Origène dans le commentaire des psaumes de Saint Hilaire de Poitiers, Studia Hellenistica 14, Louvain 1965
Hilarius Pictaviensis, Commentarius in Matthaeum, ed. J. Doignon, SCh 254, 258, Paris 1978-1979, tłum. E. Stanu¬la: Św. Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, PSP 63, Warszawa 2002, 43-200
Hilarius Pictaviensis, De Trinitate, ed. P. Smulders, CCL 62, 62A, Turnhout 1979-1980, tłum. E. Stanula: Św. Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej, PSP 64, Warszawa 2005
Kołosowski T., Święty Hilary z Poitiers w sporze o Trójcę Świętą, w: Św. Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej, tłum. E. Stanula, PSP 64, Warszawa 2005
Stanula E., Czynniki kształtujące sens biblijny w ujęciu św. Hilarego z Poitiers, SACh 4 (1984)
Stanula E., Wstęp, w: Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Trak¬tat o Tajemnicach, tłum. E. Stanula, PSP 63, Warszawa 2002
Tractatus super Ps., ed. A. Zingerle, CSEL 22, Vindobonae 1891

Published
2013-01-25


Karczewska, H. (2013). „Bestiary of disbelief”. Non-believer people in Hilary’s of Poitiers teaching. Vox Patrum, 59, 225–239. https://doi.org/10.31743/vp.4025

Helena Karczewska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.