Did the fathers of the Church before Augustine speak about the original sin?

Marta Przyszychowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

It is true that the Fathers of the Church before Augustine did not use the term „original sin”. However, in the writings of very many of them, both in the East and in the West, we do find a belief in the solidarity of all people with Adam or even in the unity of entire humanity in Adam. Talking about the first sin the Fathers use the expression „our” sin; they claim that „we” offended God in Adam, they admit that „we all” were in Adam’s loins when he committed the sin, and finally they straightforwardly claim that „all people” sinned in Adam. Some of them feel personally responsible for the offence committed in Paradise. Most of the Fathers, and perhaps even all of them, were convinced of real unity of entire humanity and they considered participation of all people in Adam’s sin as one of the aspects of that unity. The fall of the first man separated not only himself, but also all people from the communion with God, because every man somehow participated in that fall. And that is, after all, the very essence of the original sin.

Keywords:

Adam, Ambrosiaster, Ambrose of Milan, Didymus the Blind, original sin, Gregory of Nazianzus, Gregory of Nyssa, Irenaeus, Methodius of Olympus, Fathers of the Church, Origen, Tertullian

Ambrosiaster, Commentarii in Epistolam I ad Corinthios, PL 17
Ambrosiaster, Commentarii in Epistolam ad Romanos, PL 17, tłum. J. Sulowski: Ambrozjaster, Komentarz do listu św. Pawła do Rzymian, ŹMT 19, Kraków 2000
Ambrosius, Apologia altera prophetae David, PL 14
Ambrosius, De excessu fratris sui Satyri, PL 16
Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, PL 15
Andia Y. de, Incorruptibilité et divinisation de l’homme selon Irénée de Lyon, Paris 1986
Badurina T., Doctrina S. Methodii de Olympio de peccato originali et de eius effectibus, Romae 1942
Balás D.L., Plenitudo Humanitatis: The Unity of Human Nature in the Thought of Gre¬gory of Nyssa, w: Disciplina nostra: Essays in memory of Robert F. Evans, Cambridge 1979
Bracht K., Vollkommenheit und Vollendung: Zur Anthropologie des Methodius von Olympus, Tübingen 1999
Dekert T., Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007
Didymus Caecus, Fragmenta in Epistulam II ad Corinthios, PG 39
Didymus Caecus, De Trinitate, PG 39
Flick M. – Alszeghy Z., Fondamenti di una antropologia teologica, Firenze 1970
Gaudel A., Péché originel, DThC XII 366
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 36
Gregorius Nyssenus, Adversus eos, qui baptismum differunt, PG 46
Gregorius Nyssenus, Antirrheticus adversus Apollinarem, ed. F. Müller, GNO 3/1, Leiden 1958
Gregorius Nyssenus, Contra Eunomium, ed. W. Jaeger, GNO 2, Leiden 1960
Gregorius Nyssenus, De opificio hominis, PG 44
Gregorius Nyssenus, De oratione dominica, ed. J.F. Callahan, GNO 7/2, Leiden 1992
Gregorius Nyssenus, De viriginitate, ed. J.P. Cavarnos, GNO 8/1, Leiden 1963
Gregorius Nyssenus, De vita Moysis, ed. J. Daniélou, SCh 1bis, Paris 1987, tłum. S. Kalinkowski: Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, ŹMT 50, Kraków 2009
Gregorius Nyssenus, In canticum canticorum hom., ed. H. Langerbeck, GNO 6, Leiden 1960
Gregorius Nyssenus, In Ecclesiasten hom., GNO 5
Gregorius Nyssenus, In inscriptiones psalmorum hom. 2, ed. J. Mc Donough – P. Alexander, GNO 5, Leiden 1962
Gregorius Nyssenus, Refutatio confessionis Eunomii, ed. W. Jaeger, GNO 2
Gross J., Geschichte des Erbsündendogmas. Ein Beitrag zur Geschichte des Problems vom Ursprung des Übels, I, München 1960
Huhn J., Ursprung und Wesen des Bösen und der Sunde: nach der Lehre des Kirchenva¬ters Ambrosius, Padeborn 1933
Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau – Ch. Mercier, SCh 153, Paris 1969
Irenaeus, Demonstratio apostolicae praedicationis, ed. A. Rousseau, SCh 406, Paris 1995, tłum. W. Myszor: Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej, ŹMT 7
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Lassiat H., Pour une théologie de l’homme: création – liberté – incorruptibilité. Insertion du thème anthropologique de la jeune tradition Romaine dans l’oeuvre d’Irenée de Lyon, II, Stras-bourg 1972
Lyonnet S., Le péché originel et l’exégèse de Rom. 5, 12-14, RSR 44 (1956)
Mara J., The Notion of Solidarity in Saint Ambrose’s Teaching on Creation, Sin and Re-demption, „Augustinianum” 18 (1978)
McClear E., The Fall of Man and Original Sin in the Theology of Gregory of Nyssa, ThS 9 (1948)
Methodius, Convivium decem virginum, PG 18, tłum. S. Kalinkowski: Metody z Olimpu, Uczta, w: Pierwsze pisma greckie o dziewictwie, opr. J. Naumowicz, ŹM 16, Kraków – Tyniec 1997
Methodius, De resurrectione, ed. G. Bonwetsch, GCS 27, Leipzig 1917
Origenes, Commentarii in Epistulam ad Romanos, ed. C.P. Hammond Bammel – M. Fédou – L. Brésard, SCh 539, Paris 2010, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, PSP 57/1, Warszawa 1994
Origenes, Commentarius in Joannem, ed. C. Blanc, SCh 222, Paris 1975
Origenes, Contra Celsum, ed. M. Borret, SCh 136, Paris 1968, tłum. S. Kalin¬kowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986
Origenes, De principiis, ed. H. Crouzel – M. Simonetti, SCh 252, Paris 1978
Origenes, In Leviticum hom., ed. M. Borret, SCh 286, Paris1981
Patterson L.G., Methodius of Olympus. Divine Sovereignty, Human Freedom and Life in Christ, Washington 1997
Plato, Phaedrus
Scheffczyk L., Urstand, Fall und Erbsünde: von der Schrift bis Augustinus, Freiburg 1981
Simonetti M., Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana di Genesi 2, 7 e 3, 21, „Aevum” 36 (1962)
Szymusiak J.M., Grégoire de Nazianze et la péché, StPatr 9 (1966)
Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog, Poznań 1965
Tennant F.R., The Sources of the The Fall and Original Sin, New York 1968
Tertullianus, De anima, PL 2
Tertullianus, De resurrectione carnis, PL 2
Valero J.B., Pecar en Adán según Ambrosiaster, EE 65 (1990)
Vives J., El pecado original en San Gregorio de Nisa, w: Pecado original, XXIX Semana Española de Teología, Madrid 1970
Vives J., El pecado original en San Gregorio de Nisa, EE 45 (1970)
Vives J., Pecado original y progreso evolutivo del hombre en Ireneo, EE 43 (1968)

Published
2013-01-25


Przyszychowska, M. (2013). Did the fathers of the Church before Augustine speak about the original sin?. Vox Patrum, 59, 251–267. https://doi.org/10.31743/vp.4029

Marta Przyszychowska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.