The practice of fasting in the light of the ecclesiastical historiography of the IV-V centuries

Sławomir Bralewski

Uniwersytet Łódzki , Poland

Abstract

The ecclesiastical histories of the fourth and the fifth centuries confirm the fasting as a practice popularly observed by the Christians of that time. From the account of the historians one can conclude that fasting combined with prayer was a distinctive feature of Christian piety. From the fourth century the principal prac­tice of abstention from food included the concept of a forty-day fasting period before Easter, i.e. Lent, and additionally the fast practiced two days every week throughout the year, namely each Wednesday and Friday, while the scheme is con­sidered to have its roots in the regulations promoted by the Church authorities of the period. Nonetheless, by the middle of the fifth century the individual churches of the West and the East had not arrived at an unanimous agreement on the length of Lent neither on its form. Moreover, the practice of fasting was also introduced as obligatory for the catechumens before baptism and for the local church com­munities they represented. Additionally, fasting was a must for those repenting their sins. First and foremost, however, a very strict practice of food abstention was observed by the monks of the period.

Keywords:

fasting, Lent, ecclesiastical historiography, canons of the Church, monasticism, history of the Church of the IV-V centuries

Apollos, Historia monachorum in Aegypto
Atanazy z Aleksandrii, Epistulae festales
Basilius Ca¬esariensis, De ieiunio, PG 31, tłum. T. Sinko, w: Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań, Kraków 1947
Brongers H.A., Fasting in Israel in Biblical and Post-Biblical Times, „Oudtestamentische studiën” 20 (1977) 1-21
Canones Athanasii
Canones Hippolyti
Claudian J., Le jeûne dans les civilisations „primitives” et dans les religions du passé, w: Redécouverte du jeûne. Sagesse du corps, ed. P.R. Régamey, Paris 1959, 153-184
Concilium Caesaraugustanum
Concilium Carthaginense
Concilium Gangrense
Ca¬nones Hippolyti
Concilium Eliberitanum
Concilium Hipponense
Concilium in Artsalth
Concilium Laodicense
Concilium Nicaenum
Concilium Septimunicense
Constitutiones Apostolorum
Cyrillus Hierosolymitanus, Catecheses, PG 33, tłum. W. Kania: Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000
Daniélou J., Teologia judeochrześcijańska, tłum. S. Basista, Kraków 2002
Desprez V., Początki monastycyzmu, tłum. J. Dembska, t. 2, ŹM 22, Kraków 1999
Didache, ed. W. Rordorf, SCh 248, Paris 1978, tłum. A. Świderkówna, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, BOK 10, Kraków 1998
Dionisius Alexandrinus, Epistula ad Basilidem
Doroteusz z Gazy, Doctrinae universae, tłum. M. Borkowska, w: Doroteusz z Gazy, Pisma ascetyczne, ŹM 51, Tyniec 2010
Duchesne L., Origines du culte chrétien: étude sur la liturgie latine avant Charlemange, Paris 1889
Eusebius Caesariensis, HE
Euzebiusz z Cezarei, De so¬lemnitate Paschali, PG 24
Ferguson E., Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, Cambridge 2009
Gaudemet J., L’Église dans l’Empire romain (IV-V siècles), Paris 1958
Grimm V.E., From Feasting to Fasting, the Evolution of a Sin: Attitudes to Food in Late Antiquity, London – New York 1996
Hemperek P., Eucharystyczny post, EK 4, 1281-1282
Hieronymus Stridonensis, Epistula, ed. I. Hilberg, CSEL 55, Vindobo¬nae – Lipsiae 1914, 337, tłum. B. Degórski, w: Św. Hieronim, Listy do Eustochium, ŹM 33, Tyniec 2004
Innocentius, Epistula ad Decentium, PL 56
Itinerarium Egeriae
Iustinus, Apologia
Jan Chryzostom, Ad populum antiochenum hom., PG 49
Jan Chryzostom, In epistulam ad Hebraeos hom., PG 63
Kokoszko M., Smaki Konstantynopola, w: Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka – T. Wolińska, Warszawa 2011
Mayendorff P., Wschodnia teolo¬gia liturgiczna, w: Duchowość chrześcijańska. Początki do XII w., red. B. McGinn – J. Meyendorff – J. Leclercq, tłum. P. Blumczyński – S. Patlewicz, Kraków 2010
Misiurek J., Post w teologii katolickiej, EK XVI 63
Muddiman J.B., Jesus and Fasting, w: Jesus aux origines de la Christologie, éd. J. Dupont, Gembloux 1975, 283-301
Patricha J., Saba przywódca monastycyzmu palestyńskiego, t. 1, tłum. K. Twardowska, Tyniec 2011
Philostorgius, HE
Porphyrius, De Abstinentia ab esu animalium
Rosik M., Post w Biblii, EK XVI 61-62
Socrates, HE, ed. G.Ch. Hansen, GCS NF 1, Berlin 1995, Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986
Sozomène, Histoire ecclésias¬tique, Livres VII-IX, SCh 516, Paris 2008
Suggit J.N., Post, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metz¬ger – M.D. Coogan, Warszawa 1999
Synodus S. Patrici in Hibernia
Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2005
Tertullianus, De baptismo, ed. J.G.Ph. Borleffs, CCL 1, Turnholti 1954
Theodoretus Cyrensis, HE
Timotheus Alexandrinus, Responsa canonica
Vacandard E., Carême, DThC II 1724-1750
Wimmer J., Fasting in the New Testament: A Study in Biblical Theology, New York 1982

Published
2013-01-25


Bralewski, S. (2013). The practice of fasting in the light of the ecclesiastical historiography of the IV-V centuries. Vox Patrum, 59, 359–378. https://doi.org/10.31743/vp.4048

Sławomir Bralewski 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.