John Chrysostom’s assessment of drunkenness

Piotr Szczur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Z całą pewnością można stwierdzić, że jednym z najznakomitszych wyra­zicieli starożytnej myśli społecznej był Jan Chryzostom. Jego pełne ekspresji kazania kierowane do wiernych są niezwykłe pod względem nasycenia treścia­mi o charakterze społecznym. Odnajdujemy w nich zarejestrowany obraz cod­ziennego życia społecznego starożytnej Antiochii i Konstantynopola w 2. poł. IV i na początku V wieku. Przedstawione w kazaniach i homiliach obrazy stanowią dowód niezwykłej wnikliwości obserwatora ustosunkowującego się do zjawisk zachodzących w ówczesnym społeczeństwie. W niniejszym opracowaniu postanowiono poddać analizie niektóre homilie Jana Chryzostoma, w których Antiocheńczyk odnosi się do pijaństwa (mšqh), które było istotnym problemem społecznym dotykającym chrześcijan (zwłaszcza mężczyzn). Chryzostom bardzo często występował przeciw nadużywaniu alko­holu, a samo pijaństwo uważał za poważne wykroczenie. Odnosząc się do istoty spożywania posiłków podkreślał, że człowiek nie żyje po to, aby jeść i pić, lecz je po to, aby żyć. W przekonaniu naszego autora pijaństwo jest też przyczyną i źródłem wielu innych wad, grzechów oraz wszelkiego zła pojawiającego się w społeczeństwie. Pijaństwo i obżarstwo rujnują też życie duchowe i są przesz­kodą w zdobywaniu owoców postu, a nawet mogą zniweczyć to, co zostało już zdobyte przez jego praktykowanie. Z tego względu Chryzostom często kreśli w kazaniach negatywny obraz pijaka oraz wzywa swych wiernych do porzucenia pijaństwa i obżarstwa.

Keywords:

John Chrysostom, drunkard, drunkenness, social problem

Joannes Chrysostomus, Ad illuminandos cat., ed. A. Wenger, SCh 50bis, Paris 1970
Joannes Chrysostomus, Ad populum Antiochenum hom., PG 49, ed. P. Schaff, Nicene and Post-Nicene Fathers, Series I, vol. 9, New York 1889
Joannes Chrysostomus, Adversus ebriosos et de resurrectione Domini nostri Iesu Christi, PG 50
Joannes Chrysostomus, Adversus Judaeos or., PG 48
Joannes Chrysostomus, De Anna ser., PG 54
Joannes Chrysostomus, De Lazaro con., PG 48,
Joannes Chrysostomus, De paenitentia hom., PG 49
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Timotheum hom., PG 62, ed. P. Schaff, NPNF I/13, New York 1889
Joannes Chrysostomus, In epistulam II ad Timotheum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Romanos hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Titum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53
Joannes Chrysostomus, In Kalendas, PG 48
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 58, ed. P. Schaff, NPNF I/10, New York 1888
Joannes Chrysostomus, In principium Actorum hom., PG 51
Longosz S., Inwektywa, w: EK VII 413-417
Longosz S., Zarys historii inwektywy wczesnochrześcijań¬skiej, RTK 43 (1996) z. 2, 363-390
Luker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989
Download

Published
2013-01-25


Szczur, P. (2013). John Chrysostom’s assessment of drunkenness. Vox Patrum, 59, 387–400. https://doi.org/10.31743/vp.4050

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.