Humility in the fight against a pride – fundamental spiritual and moral controversy according to Cappadocian Fathers and John Chrysostom

Mariusz Szram

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The aim of the article is to show the specificity of the fundamental fight in the soul and in the life of man between pride and humility as it is seen in the writings of the Cappadocian Fathers and John Chrysostom. In the opinion of the Greek Fathers of the 4th century pride is the root of all sin. It destroys all good fruits in the Christian spiritual development, whereas humility enables and protects spiritual growth. Arguing against the here­tics of their time, mainly against the Arians, the Cappadocian Fathers (especially Gregory of Nazianzus) made particular attention to the theologians’ pride, cha­racterized by the lack of respect for the mysteries of God and being proud that is without moderation in talking about God. Gregory of Nyssa pointed out the perversity of the vice of pride: the arbitrary exaltation leads finally to the great unwanted humiliation and even to fall into the sin. John Chrysostom em­phasized the paradoxical risk characteristic of the process of spiritual fight: one can brag because of owned humility and enjoy it. Then even true humility can imperceptibly transform into pride and become its source. Therefore the righteous people should avoid the pride and seek humility with more care than sinners.

Keywords:

humility, pride, spiritual fight, Cappadocian Fathers, John Chrysostom

Apophtegmata Patrum. Collectio systematica, ed. J.C. Guy, SCh 474, Paris 2003
Basilius Caesariensis, Adversus Eunomium, ed. B. Sesboüé – G.M. de Durand – L. Doutreleau, I, SCh 299, Paris 1982
Basilius Caesariensis, Asceticon magnum sive Quaestiones (Regulae fusius tractatae), PG 31
Basilius Caesariensis, De fide et symbolo
Basilius Caesariensis, De humilitate hom., PG 31
Basilius Caesariensis, De iudicio Dei, PG 31, tłum. J. Naumowicz: Św. Bazyli Wielki, O sądzie Bożym, w: Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, I, ŹM 5, Tyniec – Kraków 1994
Basilius Caesariensis, De origine hominis, ed. A.Smets – M. van Esbroeck, SCh 160, Paris 1970
Basilius Caesariensis, Homilia de superbia, ed. J. Muyser, Ho¬milie des hl. Basilius über den Hochmut der Jugend und die Demut des Alters (arabice), Kairo 1954
Dorotheus Gazaenus, Instructiones, ed. L. Regnault – J. de Préville, SCh 92, Paris 1963
Evagrius Ponticus, De octo spiritibus malitiae, PG 79
Evagrius Ponticus, Practicus, ed. A. Guillaumont – C. Guillaumont, SCh 171, Paris 1971
Gregorius Magnus, Moralia in Iob, ed. M. Adriaen – A. de Vogüé, SCh 525, Paris 2009
Gregorius Nazianzenus, Orationes, PG 35, tłum. J.M. Szymusiak, w: Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965
Gregorius Nyssenus, De beatitudinibus orationes, ed. J.F. Callahan, GNO 7/2, Leiden 1992, tłum. M. Przyszychowska: Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw, ŹMT 34, Kraków 2005
Gregorius Nyssenus, De instituto christiano, ed. W. Jaeger, GNO 8/1, Leiden 1963, tłum. J. Naumowicz: Św. Grzegorz z Nyssy, O celu życia i prawdziwej ascezie, w: Św. Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga. Pisma ascetyczne, BOK 15, Kraków 2001
Gregorius Nyssenus, De virginitate, ed. M. Aubineau, SCh 119, Paris 1966
Gregorius Nyssenus, De vita Moysis, ed. J. Daniélou, SCh 1bis, Paris 1968, tłum. S. Kalinkowski: Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, ŹMT 50, Kraków 2009
Gregorius Nyssenus, In sanctum Ephraim, PG 46
Joannes Cassianus, Collationes Patrum, ed. E. Pichery, SCh 42, Paris 1955
Joannes Cassianus, De institutis coenobiorum, ed. J.C. Guy, SCh 109, Paris 1965
Joannes Chrysostomus, Ad Theodorum lapsum epistula, ed. J. Dumortier, SCh 117, Paris 1966
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis, ed. A.-M. Malingrey, SCh 188, Paris 1972, tłum. W. Kania: Św. Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2002
Joannes Chrysostomus, De incomprehensibili Dei natura (Contra Anomoeos hom.), ed. A.M. Malingrey, SCh 28bis, Paris 1970
Joannes Chrysostomus, Ecloga 16. De superbia et inani gloria, PG 63
Joannes Chrysostomus, Homiliae in illud: Vidi Dominum (In Osiam hom.), SCh 277
Joannes Chrysostomus, In Acta Apostolorum hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In Epistulam I ad Timotheum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Epistulam II ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In Epistulam II ad Thessallonicenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Epistulam ad Philippenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Epistulam ad Romanos hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In illud: Vidi Dominum, hom. (In Osiam hom.), ed. J. Dumortier, SCh 277, Paris 1981
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 58
Misiarczyk L., Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2007
Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybra¬ne, red. S. Kazikowski, Warszawa 1967

Published
2013-01-25


Szram, M. (2013). Humility in the fight against a pride – fundamental spiritual and moral controversy according to Cappadocian Fathers and John Chrysostom. Vox Patrum, 59, 531–545. https://doi.org/10.31743/vp.4056

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.