Professor Edward Zwolski – his life and scientific achievements

Piotr Kochanek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

This article provides a brief biography of Edward Zwolskiego, an eminent Polish scholar of ancient history, and a bibliography of his publications, as well as some of his unpublished translations. E. Zwolski was born in 1932 and died September 19, 1997. He was a professor at the Catholic University of Lublin for over 40 years. He left about 100 publications. Professor E. Zwolski was known not only as an excellent researcher, but also as a very good teacher.

Keywords:

Edward Zwolski, biography, bibliography

Baron A., Le culte de la Très Sainte Vierge à Lorette, w: Maria. Études sur la Sainte Vierge, sous la direction d’Hubert Du Manoir S.J., t. 4, Paris 1956
Bender R., Historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1918-1968), RH 18 (1970) z. 2
Bender R. – Müller W. – Zawadzka J., Środowisko historyczne KUL, ZN KUL 1 (1958) nr 3
Blacha S., Studium języków obcych – lektoraty, w: Księga Jubile¬uszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, Lublin 1969
Buber M., Opowieści rabina Nachmana, tłum. E. Zwolski, Znaki Czasu, 48, Paris 1983
Chruszczewski A., Platon – kwazary – kwarki. Wspomnienie o śp. prof. Edwardzie Zwolskim, „Przegląd Uniwersytecki”, 10 (1998)
Duchniewski J., Litania Loretańska, 1, EK X 1171-1173
Edward Zwolski (9.02.1932 - 19.09.1997). Wspomnie¬nie, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, poniedziałek 17 września 2007, nr 217(5525)
Gębura K., Hyperborea. Religia Gre¬ków na północnych wybrzeżach Morza Czarnego, Siedlce 2009
Gębura K., Mistrz, „Solidarność. Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego”, 42-43(396-397) (9-16 październik 1997)
Gębura K., Pochwała szukającego mądrości. Wspomnienie o Edwardzie Zwolskim, w: tenże, Leipomena. Okruchy z warsztatu historyka kultury antycznej, Siedlce 2001
Goźliński P., Pieśń życia czyli kwiecista strona dywanu. Pamięci prof. Edwarda Zwolskiego, cz. I-II, „Teatr” 53 (1998) nr 1(976)
Historia starożytna w Polsce. Informator, red. R. Kulesza – M. Stępień, Akme. Studia Historica, 5, Warszawa 2009
Juarroz R., Octava poesía vertical, Buenos Aires 1984
Juarroz R., Poesía vertical: 1983-1993, Buenos Aires
Juarroz R., Poesía vertical, I, Buenos Aires, Emecé, 2005
Juarroz R., Poesía vertical, II, Buenos Aires 2005
Karolewicz G. – Wiśniowski E., Zarys dziejów Towarzy¬stwa Naukowego KUL, w: Księga Jubile¬uszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, Lublin 1969
Klemczak S., Scribere in aqua. Słowo o Edwardzie Zwolskim, „Principia” 18-19 (1997)
Kłoczowski J., Sekcja historii w latach 1944-1964, ZN KUL 8 (1968) nr 3
Koc J., On jest wśród nas. Wspomnienie, „Gazeta (Wyborcza) w Lublinie”, sobota-niedziela 19-20 września 1998, nr 220(2293)
Kochanek P., Katedra Historii Bizancjum, VoxP 23 (2003) t. 44-45
Konderak A., Grecka monarchia patriarchalna, Lublin 1973
Kowalski H., Lublin ośrodkiem badań nad historią starożyt¬ną (1918-2010), w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz – K. Balbuza, Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Monografie, 4, Poznań 2011
Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994
Łupina Z., NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w podziemiu. 13 grudnia 1981-19 lutego 1989, w: Stąd ruszyła lawina…. Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. P.P. Gach, Lublin 2006
Machado A., Serce i kamień. Wybór poezji, tłum. A. Międzyrzecki, Warszawa 1967
Madała T. – Narecki K., Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, Lublin 2006
Narecki K., Katedra Historii Starożytnej, „Przegląd Uniwersytecki” 17 (2005) nr 1-2 (93-94)
Oszajca W., Pamięci Edka Zwolskiego, w: tenże, Zebrane po drodze, Kraków 1998
Pliszczyńska-Niemirska J., Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny, RH 16 (1968) z. 3
Prof. Edward Zwolski. 19 września 1997, „Gazeta (Wyborcza) w Lublinie”, piątek, 31 października 1997, nr 255(2025)
Rybicka J., Wszyscy wrócimy do gwiazd. Wspomnienie o profesorze Edwardzie Zwolskim, „Dzien¬nik Wschodni”, czwartek, 23 październik 1997, rok III, nr 246(568)
Spis prac doktorskich Wydziału Historycznego 1953-1990
Sułowski Z. – Bloch Cz., Kronika Wydziału Nauk Humanistycznych 1944-1968, w: Księga Jubile¬uszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, Lublin 1969
Teske E., „Solidarność” – pomoc w czasach próby, w: Na początku był Lipiec, Materiały z sympozjum naukowo-historycznego, KUL, 7 czerwca 2005, red. P.P. Gach, Lublin 2005
Trzcionkowski L., Edward Zwolski (9 II 1932 – 19 IX 1997), ZN KUL 42 (1999) nr 1-2
Wielopolska A., Widzieć i rozumieć, „Rzeczpospolita”, piątek 20 lutego 1998, rok XVII, nr 43(4903)
Witkowski E.S., Recent Activities of the Paderewski Foundation of New York, „Études Slaves et Est-Européennes/Slavic and East-European Studies” 5 (1960-1961) nr 3-4
Wojciechowski L., Najstarsze przedstawienia partyku¬ły Drzewa Krzyża św. Przechowywanej w klasztorze dominikanów w Lublinie (Pamięci profesora Edwarda Zwolskiego), ZN KUL 41 (1998) nr 1-2
Wolicka E., Człowiek o moc¬nym istnieniu. Wspomnienie o Edwardzie Zwolskim (1932-1997), TP 51 (1997) nr 41(2518)

Published
2013-01-25


Kochanek, P. (2013). Professor Edward Zwolski – his life and scientific achievements. Vox Patrum, 59, 591–606. https://doi.org/10.31743/vp.4060

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.