„For what is the joy of the heart but the draughts of wisdom?” (Ep. 1, 7) – about how Ambrose of Milan described a joy in his letters

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

This article presents the concept of joy in surviving more than 90 letters of St. Ambrose of Milan. As it is clear from the above analysis of St. Ambrose’s letters, he included in them broad and deep reflections on a joy. Certainly the vocabulary that was used by Bishop of Milan to describe the phenomenon of joy reflects the richness of this phenomenon. The variety of topics, context, sources of joy prsented in his letters show the importance of joy in the life and work of the Bishop of Milan. He appreciates the earthly joy, drawing from ordinary, earthly life, but beyond it he submits the spiritual joy, „joy of the heart” (iucundi­tas cordis), which comes from God, the Giver of wisdom.

Keywords:

Ambrose of Milan, joy, letters

Ambrosius, Epistula, ed. G. Banterle, SAEMO 20, Milano – Roma 1988, tłum. P. Nowak: Ambroży z Mediolanu, Listy, II, BOK 20, Kraków 2003.

Andrzejewski R., Kult relikwii według św. Ambrożego, AK 93 (1979) 64-72.

Augustinus, Confessiones, PL 32, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1994.

Barnes T.D., Ambrose and the Basilicas of Milan in 385 and 386: The primary documents and their implications, ZACh 4 (2000) 282-299.

Colish M., Why the Portiana?: Reflections on the Milanese Basilica Crisis of 386, JECS 10 (2002) 361-372.

Cracco Ruggini L., Ambrogio a le opposizioni anticattoliche fra il 383 e il 390, „Augustinianum” 14 (1974) 409-449.

Fitzgerald A., La dynamique de la joie chez Ambroise de Milan, CPE 93 (2004) 11-23.

Nauroy G., Le fouet et le miel. Le combat d’Ambroise en 386 contre l’arianisme milanaise, RechAug 23 (1988) 3-86.

Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996.


Published
2012-12-15


Wysocki, M. (2012). „For what is the joy of the heart but the draughts of wisdom?” (Ep. 1, 7) – about how Ambrose of Milan described a joy in his letters. Vox Patrum, 58, 289–305. https://doi.org/10.31743/vp.4079

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.