Joy (gaudium) in the teaching of st. Augustine

Augustyn Eckmann

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Notes of St. Augustine on joy (gaudium) are based on both the philosophical tradition and the Bible. Bishop distinguishes the true joy from the false one. These two types of joy differ in the subject of happiness and its quality. True joy is pu­rely spiritual (gaudium spiritale), aimed to eternal life, while the false joy turns to the worldly possessions. In this life is possible the joy that comes from hope (gaudium de spe), a real joy (gaudium de re) meet only in the future life. Everyday joy, which is consistent with reason and truth, leads to the eternal joy. The true joy arises when one attains the highest goal. It meets in God and is permanent.

Keywords:

Augustine, joy

Augustinus, Confessiones, tłum. Z. Kubiak: Święty Augustyn, Wy¬znania, Warszawa 1987
Augustinus, Contra epistolam Pelagiani
Augustinus, Contra Faustum
Augustinus, De catechizandis rudibus
Augustinus, De civitate Dei
Augustinus, De consensu evangelistarum
Augustinus, De vera religione
Augustinus, De beata vita
Augustinus, De diversis quaestionibus
Augustinus, De Genesi contra Manichaeos, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw ma¬nichejczykom; Przeciwko manichejczykom komentarz do księgi Rodzaju; Niedokończony komentarz słowny do księgi Rodzaju, Komentarz słowny do księgi Rodzaju, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, De libero arbitrio
Augustinus, De peccatorum meritis et remisssione
Augustinus, De quantitate animae
Augustinus, De sancta virginitate
Augustinus, De sermone Domini in monte
Augustinus, De Trinitate
Augustinus, De virginitate
Augustinus, Enarrationes in Ps.
Augustinus, Epistula
Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus
Augustinus, Quaestiones Evangeliorum
Augustinus, Sermones
Cicero, Tusculanae Disputationes, tłum. I. Śmigaj, w: Marcus Tullius Cicero, Pisma filozoficzne, t. 3, Warszawa 1961
Cignelli L., Il tema del „Christo gioia” nella Chiesa patristica, w: Studia Hierosolymitana, III: Nell’Ottavo centenario francescano (1182- 1982), ed. G.C. Bottini, Jerusalem 1982, 169-192
Drączkowski F., Pokój serca, Pelplin 1999
Hauser R., Lust, Freude II, w: Historisches Wör¬terbuch der Philosophie, ed. J. Ritter, V, Basel 1980, 555-558
Hey O., Gaudium, w: Thesaurus Linguae Latinae, ed. G. Dittmann, VI/2, Leipzig 1925- 1934
Michel O., Freude, RACh VIII 371-416
Seneca, Epistula, ed. O. Hense: L. Annaei Senecae Opera quae supersunt, III: Ad Luci¬lium epistularum moralium quae supersunt, Lipsiae 1907, tłum. W. Kornatowski: Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 1998

Published
2012-12-15


Eckmann, A. (2012). Joy (gaudium) in the teaching of st. Augustine. Vox Patrum, 58, 307–314. https://doi.org/10.31743/vp.4080

Augustyn Eckmann 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.