Sidonius Apollinaris’ joy that philosophy serves theology

Józef Grzywaczewski

Institut Catholique de Paris , France

Abstract

The article shows Sidonius Apollinaris’ admiration for all intellectual acti­vities. For example he congratulated Faustus of Riez after reading his book „On the Holy Spirit”. In all the Sydonius’ writings one can see that he has always had a lot of respect for poets and writers as Lampridius or to scholars as Phoebus. In the context of the fall of the Roman Empire Sidonius really appreciated those who reach for the teachings of ancient philosophy, rhetoric, astronomy and music in the proclamation of the Gospel. So Claudianus Mamertus, author of the book „De sta­tu animae” did. According to Sidonius he was a great master of the three cultures: Roman, Greek and Christian. In the works of Sidonius we can see a gradual transi­tion from the vision of the Empire as a political power to the vision of the Church as a spiritual power. In this context, he gladly stated that the Plato’s Academy was working for the Church of Christ. For this reason, he appreciated each quotation from pagan’s works in Christian works. Polish reader can see common elements in Sidonius and Sienkiewicz: both writers were living in a difficult political situa­tion, the home of the two was ruled by foreign rulers: both writers set themselves the same goal – to write to encourage hearts with glorification of excellent people. Both writers wanted to help people get out of the crisis and to lay the foundations for a better future.

Keywords:

Sidonius Apollinaris, joy

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Cavallo G. – Chartier R., Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris 2001
Claudianus Mamer¬tus, De statu animae
Faustus, De Spiritu Sancto, ed. J. Berthon, Digne 1999
Gibbon E., Histoire du déclin et de la chute de l’Empire Romain, trad. M. Baridon, Paris 1983
Gregorius Turonensis, Historia Francorum, PL 71, tłum. K. Liman − T. Richter: Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, Kraków – Tyniec 2002
Griffe E., La Gaule chrétien¬ne à l’époque romaine, II: L’Église des Gaules au Ve siècle, Paris 1966
Grzywaczewski J., La culture romaine en Gaule au Ve siècle d’après Sidoine Apollinaire, „Annales” 10 (2007)
Grzywaczewski J., Roma, romanitas, christianitas u Sydoniusza Apolinarego, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 3. Dyskusje, komunika¬ty, uzupełnienia, dokumenty końcowe, red. K. Góźdź i in., Lublin 2005
Grzywaczewski J., The passage from Romanitas to Christianitas according to Sidonius Apollinaris, StPatr 48 (2010)
Jan Paweł II, Ecclesia in Africa
Jan Paweł II, Ecclesia in Asia
Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1991
Kurth G., Clovis, Paris 1978
Kwintylian, Institutionis oratoriae libri XII, ed. D.A. Russel: Quintilian, The Orator’s Education, Loeb Classical Library 124-127, 494, Cambridge 2001, tłum. M. Brożek: M. Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I, II, X, Wrocław 2005
Loyen A., Introduction, w: Sidoine Apollinaire, Poèmes, ed. A. Loyen, I, Paris 2003
Lucam G., Ricimer, un barbare au service de Rome, Paris 1986
Marrou H.I., Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, I: Le monde grec, Paris 1948
Sakowicz E., Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami dalekiego Wschodu i Indii, Warszawa 2006
Sidoine Apollinaire, Correspondance, ed. A. Loyen, II-III, Paris 2003
Sidoine Apollinaire, Carmen
Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze, tłum. M. Brożek, Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej 14, Kraków 2004

Published
2012-12-15


Grzywaczewski, J. (2012). Sidonius Apollinaris’ joy that philosophy serves theology. Vox Patrum, 58, 315–324. https://doi.org/10.31743/vp.4081

Józef Grzywaczewski 
Institut Catholique de ParisLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.