Laudacja Ks. Prof. Dr. Hab. Bogdana Częsza na obchodach 70. rocznicy urodzin Ks. Prof. Dr. Hab. Franciszka Drączkowskiego (Lublin, 4 X 2011)

Bogdan Częsz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland


Abstract

nie dotyczyPublished
2012-12-15


Częsz, B. (2012). Laudacja Ks. Prof. Dr. Hab. Bogdana Częsza na obchodach 70. rocznicy urodzin Ks. Prof. Dr. Hab. Franciszka Drączkowskiego (Lublin, 4 X 2011). Vox Patrum, 58, 500–504. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/4100

Bogdan Częsz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.